Misja


Celami statutowymi Polskiego Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów jest:

  1. jednoczenie środowiska hematologów i transfuzjologów polskich
  2. upowszechnianie wiedzy o postępach w hematologii i transfuzjologii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia
  3. inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie transfuzjologii i hematologii oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej
  4. promocja i ochrona zdrowia w zakresie hematologii i transfuzjologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa
  5. inspirowanie, koordynowanie, prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej hematologii i transfuzjologii
  6. reprezentowanie środowiska hematologów i transfuzjologów w Polsce, jak i poza jej granicami
  7. współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki zdrowotnej w Polsce
  8. współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej w zakresie hematologii i transfuzjologii.