Statut


Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2022
Walnego Zgromadzenia PTHiT

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW
(wersja ujednolicona, wrzesień 2022 r.)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów".
 2. Stowarzyszenie może używać w skrócie nazwy "PTHiT".
 3. Ilekroć w dalszej części Statutu mowa jest o Towarzystwie należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.
§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Zarządu Głównego PTHiT jest miejscowość odpowiadająca miejscu pracy lub zamieszkania urzędującego Prezesa Zarządu Głównego PTHiT.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnymi, zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§5

Towarzystwo ma prawo powoływania sekcji, oddziałów terenowych działających na określonych obszarach państwa polskiego w oparciu o powołane w § 4 przepisy.

§6

Zarząd Główny, sekcje, zarządy oddziałów terenowych używają pieczątek o treści zgodnej z nazwą Towarzystwa oraz obowiązującymi przepisami.

§7

Towarzystwo może być członkiem zagranicznym stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

§8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA
§9
 1. Celami statutowymi Towarzystwa są w szczególności:
  1. jednoczenie środowiska hematologów i transfuzjologów polskich,
  2. upowszechnianie wiedzy o postępach w hematologii i transfuzjologii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia,
  3. inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie transfuzjologii i hematologii oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej,
  4. promocja i ochrona zdrowia w zakresie hematologii i transfuzjologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa,
  5. inspirowanie, koordynowanie, prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej hematologii i transfuzjologii,
  6. reprezentowanie środowiska hematologów i transfuzjologów w Polsce, jak i poza jej granicami,
  7. współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki zdrowotnej w Polsce,
  8. współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej w zakresie hematologii i transfuzjologii.
 2. Dla osiągnięcia powyższych celów statutowych Towarzystwo:
  1. organizuje zjazdy naukowe, kongresy, konferencje oraz inne spotkania naukowe, naukowo-szkoleniowe i dydaktyczne o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym, międzynarodowym z udziałem hematologów i transfuzjologów oraz innych pracowników ochrony zdrowia,
  2. tworzy rożnego rodzaju komitety, komisje dla celów naukowych i szkoleniowych,
  3. uczestniczy w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia,
  4. organizuje popularne wykłady oraz inicjuje i organizuje akcje charytatywne mające na celu zebranie środków finansowych na rzecz Towarzystwa, takie jak, na przykład wystawy, koncerty, pokazy, odczyty i inne przedsięwzięcia – dla zaznajomienia społeczeństwa z problematyką chorób krwi i transfuzjologiczną, a zwłaszcza z ich profilaktyką,
  5. prowadzi działalność wydawniczą w postaci „Acta Haematologica Polonica” oraz innych czasopism, broszur, książek, stron internetowych, a także pozostałych materiałów naukowych, szkoleniowych, we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom,
  6. podejmuje wszelkie inne prace, zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu hematologii i transfuzjologii,
  7. promuje inicjatywy badawcze,
  8. prowadzi działalność reklamową i promocyjną związaną z celami statutowymi,
  9. może prowadzić działalność gospodarczą.
§9a
 1. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie:
  1. działalność organizacji profesjonalnych - 94.12.Z;
  2. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z;
  3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - 72.11.Z;
  4. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z;
  5. pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B;
  6. wydawanie książek - 58.11.Z;
  7. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z;
  8. pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z;
  9. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B;
  10. działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z;
  11. działalność reklamowa - 73.11.Z.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Decyzję o podjęciu/zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa z zachowaniem jednomyślności albo Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
§11

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być lekarz, przedstawiciel innych zawodów medycznych, przedstawiciel innych zawodów z obszaru nauk o zdrowiu interesujący się hematologią i/lub transfuzjologią, który łącznie spełni następujące warunki:

 1. zgłosi przystąpienie do Towarzystwa, wypełniając deklarację członkowską i inne wymagane dokumenty w formie elektronicznej;
 2. zostanie do Towarzystwa przyjęty uchwałą Prezydium Zarządu Głównego
 3. opłaci z góry roczną składkę członkowską.
§12

Od uchwały o nieprzyjęciu przysługuje ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa prawo odwołania się do Zarządu Głównego Towarzystwa.

§13

Każdy członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

 1. wnioskowania oraz uczestniczenia w głosowaniach Walnego ZgromadzeniaT owarzystwa,
 2. wyboru i wybieralności do władz Towarzystwa,
 3. korzystania z wszelkich zasobów materialnych Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa,
 4. korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie Towarzystwo w spełnianiu swych statutowych zadań zapewnia.
§14

Każdy członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

 1. popierania działalności Towarzystwa,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 3. propagowanie haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu nowych członków,
 4. regularnego wpłacania ustalonych przez władze Towarzystwa składek członkowskich.
§15
 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana stałym wspomaganiem działalności Towarzystwa.
 2. Członkowie wspierający przyjmowani są na podstawie Uchwały Zarządu Głównego określającej warunki przyjęcia (wysokość składki rocznej, inne świadczenia na rzecz Towarzystwa).stawie Uchwały Zarządu Głównego określającej warunki przyjęcia (wysokość składki rocznej, inne świadczenia na rzecz Towarzystwa).
 3. Członkowie wspierający otrzymują Dyplom Członka Wspierającego PTHiT i mają prawo podawania tego faktu do publicznej wiadomości. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 4. (uchylony)
§16
(uchylony)
§17
 1. Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy położyli szczególne zasługi na polu nauk medycznych oraz rozwoju polskiej medycyny i Towarzystwa.
 2. Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest: przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa lub przez Zarząd Główny na pisemny umotywowany wniosek trzech członków zwyczajnych Towarzystwa.
 3. Lista osób z nadaną godnością członka honorowego przez Zarząd Główny między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa winna być ogłoszona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
 4. Godność Członka honorowego jest dożywotnia.
§18
  1. Utrata praw członkowskich Członka zwyczajnego następuje przez:
   1. skreślenie z listy członków uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa podjętą zwykłą większością głosów na pisemny wniosek członka skreślanego,
   2. skreślenie z listy członków uchwałą Prezydium Zarządu Głównego podjętą zwykłą większością głosów za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej 1 /jednego/ roku,
   3. wykluczenie uchwałą Zarządu Głównego powziętą większością 2/3 głosów za czyny niehonorowe lub działanie na szkodę Towarzystwa,
   4. utratę pełnej zdolności do czynności prawnych,
   5. pozbawienie praw publicznych.

1a. Osoba, która została skreślona z listy członków z powodu zalegania ze składkami członkowskimi może być ponownie przyjęta do Towarzystwa nie wcześniej niż po upływie 3 lat od podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków.

 1. Utrata praw członkowskich Członka wspierającego następuje na podstawie Uchwały Zarządu Głównego (lub Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagającej zatwierdzenia przez Zarząd Główny) w sytuacji złożenia pisemnego wniosku zainteresowanego członka wspierającego, nadużycia zaufania PTHiT przez Członka wspierającego, a także z powodu zalegania ze składką członkowską przez okres co najmniej jednego roku.
 2. Członkostwo w Towarzystwie wygasa z chwilą śmierci członka. Wygaśnięcie członkostwa na skutek śmierci członka nie wymaga uchwały stosownych organów Towarzystwa.
§19

Od uchwały o nieprzyjęciu, wykreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia członkowi wspomnianej decyzji.

§21

Z płacenia składek członkowskich są zwolnieni:

 1. członkowie honorowi,
 2. członkowie zwyczajni w wieku emerytalnym.
Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§22

Towarzystwo w swych organizacyjnych ramach obejmuje:

 1. Zarząd Główny Towarzystwa.
 2. Główną Komisję Rewizyjną.
 3. Sekcje.
 4. Oddziały Terenowe hematologiczne, transfuzjologiczne lub mieszane /hematologiczno-transfuzjologiczne.
 5. Komitety i komisje problemowe.
§23
  1. Władzami Towarzystwa są:
   1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
   2. Zarząd Główny Towarzystwa.
   3. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
  2. Władzami Sekcji są:
   1. Walne Zgromadzenie Członków Sekcji.
   2. Zarząd Sekcji.
   3. Komisja Rewizyjna Sekcji.
  3. Władzami Oddziałów Terenowych są:
   1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Terenowego.
   2. Zarząd Oddziału Terenowego.
   3. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego.
  4. Władzami Komitetów i Komisji problemowych są Przewodniczący i ich zastępcy powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu Głównego.
  5. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
  6. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania.

6a.Władze Towarzystwa, Sekcji i Oddziałów Terenowych podejmują rozstrzygnięcia podczas posiedzeń organizowanych w trybie stacjonarnym lub zdalnym (przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku bez obowiązku przebywania osób w nim uczestniczących w tym samym miejscu).

 1. Członek może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji przez nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
§24
 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołane przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest co 4 lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa w ciągu 6 miesięcy od dnia: podjęcia uchwały przez Zarząd Główny Towarzystwa o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa przez Główną Komisję Rewizyjną Towarzystwa, Zarządy 3 Oddziałów terenowych lub przez co najmniej 100 członków Towarzystwa.
 5. Zarząd Główny Towarzystwa ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa z zastosowaniem głosowania elektronicznego. Zarząd Główny zawiadamia wszystkich członków Towarzystwa o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków z głosowaniem drogą elektroniczną, w tym o przedmiocie głosowania, dacie zakończenia oddawania głosów oraz o zasadach elektronicznego oddawania głosu. Głosowanie odbywa się w wybranej przez Zarząd PTHiT formie elektronicznej, a kwestie których głosowanie dotyczy nie wymagają dyskusji, a jedynie głosowania. Dla ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa z zastosowaniem głosowania elektronicznego jest wymagany udział co najmniej 60% wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
§25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 2. wybór Władz Towarzystwa:
  1. Prezesa
  2. na wniosek Prezesa -Sekretarza Generalnego, Skarbnika i Sekretarza,
  3. Zarządu Głównego Towarzystwa oraz
  4. Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
 3. uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
 7. nadawanie godności członka honorowego lub zagranicznego Towarzystwa,
 8. uchwalenie wysokości składek członkowskich,
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania się Towarzystwa.
§26

Tryb wyborów obejmuje:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza na czas głosowania opuszczenie sali przez osoby niestowarzyszone.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej w liczbie 3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu inie kandydujących do Władz Towarzystwa.
 5. Wybór Komisji Mandatowej w liczbie 3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu inie kandydujących w wyborach do Władz Towarzystwa.
 6. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej PTHiT przy czym ustępujący Zarząd, a także każdy członek Towarzystwa biorący udział w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury do władz Towarzystwa pod warunkiem, że zgłaszany kandydat godzi się na przyjęcie funkcji (pod nieobecność kandydata tylko a jego zgodą pisemną).
 7. Wybór Prezesa Zarządu Głównego, a następnie na jego wniosek Sekretarza Generalnego, Skarbnika i Sekretarza, w głosowaniu tajnym.
 8. Wybór 8 członków Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym.
 9. Wybór 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
 10. W zależności od sytuacji Walne Zgromadzenie może na czas trwania danej kadencji zmienić liczbę wybieranych członków Zarządu Głównego i/lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
§27

Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§28

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa lub na podstawie uchwały Zarządu Głównego delegaci wybrani na zebraniu członków oddziałów Towarzystwa w liczbie 1 delegat na każdych 10-ciu członków.

§29

O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zawiadamia Zarząd Główny co najmniej na trzydzieści dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§31
 1. Zarząd Główny Towarzystwa liczy 15 osób, chyba, że Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zdecyduje inaczej.
 2. Główna komisja Rewizyjna Towarzystwa liczy 5 osób, chyba że Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zdecyduje inaczej.
 3. Zarząd Sekcji liczy 5 osób, chyba że Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zdecyduje inaczej.
§32

W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:

 1. Prezes wraz z Zespołem wybrani na Walnym Zgromadzeniu.
 2. W skład Zespołu Prezesa wchodzą:
  1. Prezes;
  2. Sekretarz Generalny;
  3. Skarbnik;
  4. Sekretarz.
 3. Przewodniczący Sekcji Transfuzjologicznej w randze pierwszego Wiceprezesa.
 4. Dwóch Wiceprezesów Zarządu Głównego wybranych na posiedzeniu Zarządu Głównego spośród członków Zarządu Głównego wybranych na Walnym Zgromadzeniu lub członka Zarządu pełniącego funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Acta Haematologica Polonica: hematolog lub hematolog-pediatra.
 5. Redaktor Naczelny czasopisma „Acta Haematologica Polonica” wydawanego przez Towarzystwo,
 6. Prezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji,
 7. Członkowie.
§33

W posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa mogą uczestniczyć z głosem doradczym nie wybrani na Walnym Zgromadzeniu w skład Zarządu Głównego przewodniczący oddziałów terenowych Towarzystwa. Osoby te uczestniczą z głosem stanowiącym w tych posiedzeniach, które przewidują głosowania w sprawach, dla których niniejszy Statut przewiduje takie uprawnienia.

§34

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 2. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji, grup roboczych oraz komitetów i komisji problemowych stałych i okresowych, nadzorowanie ich działalności,
 3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
 4. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 5. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z informacjami i wnioskami w przedmiocie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do pokrewnych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych i utrzymywanie z nimi stałego kontaktu,
 7. utrzymywanie bliskiej łączności i współpracy z Polskim Towarzystwem Lekarskim i Towarzystwami Specjalistycznymi, a także z Samorządem Lekarskim i innymi samorządami zawodowymi,
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
 10. ostateczne rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć zarządów oddziałów jako pierwszej instancji w sprawach sporów pomiędzy członkami,
 11. rozstrzyganie sporów między członkami a zarządami oddziałów Towarzystwa,
 12. w razie potrzeby delegowania przedstawicieli do Komisji Konkursowych na stanowiska na których wymagane są kwalifikacje z zakresu hematologii lub transfuzjologii,
 13. powoływanie Kapituły Nagród i Wyróżnień.
§35
 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
 2. Wrazie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby -nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
 4. W razie potrzeby, Zarząd Główny Towarzystwa może – w okresach pomiędzy posiedzeniami – podejmować rozstrzygnięcia w formie uchwał z zastosowaniem głosowania elektronicznego (mailowego). Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej – mailowo, a kwestie, których głosowanie dotyczy nie podlegają dyskusji, a jedynie głosowaniu. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane w powyższym trybie zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
§36
 1. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Głównego pochodzącego z wyboru, Zarząd Główny ma prawo wybrać nowego członka z tym, że liczba osób wybranych nie może przekraczać 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Wyboru nowego członka Zarządu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się jednomyślnie.
§37

Prezes, trzech Wiceprezesów oraz Zespół Prezesa w tym Sekretarz Generalny, Skarbnik i Sekretarz tworzą Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa.

§38
 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny, a jego częścią wykonawczą jest Prezes wraz z Zespołem.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.
§39
 1. Organem kontroli działalności Towarzystwa jest Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 4 członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu, które może w razie potrzeby zdecydować o innej liczbie członków.
 3. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisja ma prawo wybrać nowego członka z tym, że liczba osób tak uzupełnionych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Wyboru nowego członka Głównej Komisji Rewizyjnej w przypadkach, o których mowa w ust. 3 dokonuje się jednomyślnie.
§40

Do zadań i kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i składanie wyjaśnień w przedmiotowych sprawach,
 3. występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
 4. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów terenowych Towarzystwa,
 5. zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych Towarzystwa,
 6. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa.
Rozdział V
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA
§41
 1. Oddziały Towarzystwa mogą być powoływane w siedzibach wyższych uczelni kształcących kadrę medyczną, w których co najmniej 20 osób spełniających kryteria, o których mowa w § 11 statutu wyrazi gotowość przystąpienia do Towarzystwa.
 2. Powołanie i likwidacja oddziału następuje uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa.
 3. Uchwała o powołaniu oddziału powinna określać teren jego działalności zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
§42
 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału,
 2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§43

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 1. uchwalenie planu pracy i kierunków działalności zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej oddziału,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oddziału.
§44

W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału mają prawo brać udział wszyscy członkowie oddziału Towarzystwa.

§45

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§46
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu oddziału, na żądanie Zarządu Głównego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej oddziału, bądź jednej trzeciej liczby członków oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd oddziału w terminie 2 miesięcy od daty uchwały zarządu oddziału lub zgłoszenia żądania przez Zarząd Główny, bądź wniosku co najmniej 10 członków Oddziału i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§47

O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków oddziału, zarząd oddziału zawiadamia członków co najmniej na jeden miesiąc przed terminem zgromadzenia.

§48
 1. Zarząd Oddziału składa się z 5-ciu członków w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka.
 2. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Oddziału, Zarząd ma prawo wybrać nowego członka z tym, że liczba osób tak uzupełnionych nie może przekraczać 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Wyboru nowego członka Zarządu w przypadkach, o których mowa w ust. 2 dokonuje się jednomyślnie.
§49

Do obowiązków i kompetencji Zarządu oddziału należy:

 1. ustalenie planu pracy oddziału Towarzystwa.
 2. kierowanie działalnością oddziału z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa.
 3. reprezentowanie oddziału na zewnątrz.
 4. zarządzanie finansami i majątkiem oddziału w ramach uprawnień.
 5. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności oddziału,
 6. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie oddziału, jako w pierwszej instancji.
§50

Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§51

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby.

§52

Komisja Rewizyjna oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§53

Do zadań Komisji Rewizyjnej oddziału należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. występowanie na zgromadzeniu członków oddziału z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu oddziału.
Rozdział VI
SEKCJE
§54

W skład PTHiT wchodzi Sekcja Transfuzjologiczna oraz w razie potrzeby inne sekcje powoływane uchwałą Zarządu Głównego.

§55
 1. Członków Sekcji obowiązuje Statut Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
 2. Zarząd Sekcji wybierany jest na okres 4 lat przez Walne Zgromadzenie Sekcji zwykłą większością głosów.
 3. Walne Zgromadzenie Sekcji zwołuje co 4 lata Zarząd Sekcji.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sekcji ma prawo zwołać Zarząd Sekcji z inicjatywy własnej, na żądanie Zarządu Głównego Towarzystwa lub na wniosek przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych Sekcji.
 5. Walne Zgromadzenie sekcji w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego Zarządu sekcji, 4 członków Zarządu sekcji oraz Komisją Rewizyjną sekcji w liczbie 3 osób.
 6. Nowo wybrany Zarząd sekcji na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków Zarządu sekcji:
  1. wiceprzewodniczącego,
  2. sekretarza,
  3. skarbnika.
 7. W posiedzeniu Zarządu Sekcji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący oddziałów terenowych sekcji.
 8. Przewodniczący Zarządu Sekcji Transfuzjologicznej wchodzi z urzędu w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w randze pierwszego wiceprezesa. Przewodniczący Zarządu innych sekcji wchodzą z urzędu w skład Zarządu Głównego w randze członków.
 9. W celu realizacji zadań sekcji, w poszczególnych miejscowościach mogą powstać oddziały terenowe sekcji, do powołania których wymagany jest udział co najmniej 20 osób .
 10. Oddziały terenowe tworzy się za zgodą Zarządu sekcji.
 11. Oddziały terenowe Sekcji wybierają raz na 4 lata w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Rozdział VII
WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA
§56

Towarzystwo wydaje samodzielnie lub wspólnie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, periodyczne czasopismo naukowe o profilu hematologiczno-transfuzjologicznym "Acta Haematologica Polonica" oraz podręczniki i wszelkie inne wydawnictwa pomocnicze w realizacji celów Towarzystwa.

§57

Redaktora Naczelnego czasopisma wybiera Zarząd Główny Towarzystwa większością 2/3 głosów. Redaktor Naczelny jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z redagowaniem czasopisma i współpracuje w tym zakresie z Prezesem Zarządu Głównego i Radą Redakcyjną

§58

Radę Redakcyjną czasopisma na wniosek Redaktora Naczelnego uzgodniony z Prezesem Towarzystwa powołuje Zarząd Główny Towarzystwa zwykłą większością głosów. Rada spośród siebie w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego Rady. Zadaniem członków Rady Redakcyjnej jest określanie kierunków rozwoju czasopisma, proponowanie tematów Artykułów Redakcyjnych, recenzowanie prac zgłaszanych do druku oraz pozyskiwanie dla czasopisma Autorów o uznanej pozycji międzynarodowej.

§59

Redaktor Naczelny czasopisma jest z urzędu członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa.

§60

Siedzibą Redakcji jest miejsce pracy lub zamieszkania Redaktora Naczelnego.

§61

Sekretarza Redakcji powołuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Rozdział VIII
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA TOWARZYSTWA
§62
 1. Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów wyróżnia i nagradza:
  1. członków PTHiT za wybitne osiągnięcia w zakresie hematologii i transfuzjologii i inne wybitne zasługi dla Towarzystwa;
  2. inne osoby i instytucje za wybitne zasługi dla hematologii i transfuzjologii i dla PTHiT.
 2. Przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:
  1. nadanie Honorowego Członkostwa PTHiT zgodnie z § 17 Statutu.
  2. Medal PTHiT uchwałą Zarządu Głównego na wniosek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa
  3. inne wyróżnienia i nagrody na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Głównego lub Kapituły.
 3. Wyłanianiem laureatów poszczególnych wyróżnień zajmuje się Kapituła Nagród i Wyróżnień PTHiT, jeśli inne przepisy Statutu nie stanowią inaczej lub jeśli Zarząd Główny Towarzystwa nie zastrzeże sobie tego prawa w odniesieniu do niektórych wyróżnień.
 4. Kapituła Nagród i Wyróżnień jest powoływana przez Zarząd Główny Towarzystwa na okres swojej kadencji. Do składu Kapituły Nagród i Wyróżnień można zostać powołanym nie dłużej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
 5. Kapituła Nagród i Wyróżnień działa w oparciu o Regulamin Nagród i Wyróżnień zatwierdzony przez Zarząd Główny Towarzystwa i określający tryb zgłaszania kandydatów, tryb ich wyłaniania, liczbę wyróżnionych i nagrodzonych, gratyfikacje dodatkowe (pieniężne) oraz wzory plastyczne wyróżnień.
Rozdział IX
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA
§63

Majątek Towarzystwa może składać się w szczególności z ruchomości, nieruchomości, a także dochodów z funduszy wskazanych w § 64.

§64

Fundusze Towarzystwa mogą tworzyć:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy, spadku, subwencje, dotacje, fundusze publiczne
 3. opłaty wpisowe wpłacane przez uczestników zjazdów, konferencji i kongresów,
 4. dochody ze zbiórek i imprez organizowanych przez Towarzystwo,
 5. odsetki i lokaty bankowe od środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa oraz dochody z majątku Towarzystwa,
 6. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa,
 7. dochody z działalności gospodarczej.
§65

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczupleń jego majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§66

Do składania oświadczeń woli, ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz spraw finansowych Towarzystwa, wymagana jest decyzja dwóch osób tj. Prezesa Zarządu Głównego oraz Sekretarza Generalnego lub sekretarza lub skarbnika.

Rozdział X
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§67

Uchwały dotyczące zmian Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§68

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa zobowiązuje równocześnie Walne Zgromadzenie do powołania komisji likwidacyjnej i podjęcie decyzji w przedmiocie przeznaczenia majątku Towarzystwa.