Acta Haematologica Polonica


Acta Haematologica Polonica” jest oficjalnym recenzowanym czasopismem Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, wydawanym w języku angielskim, związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku. W czasopiśmie tym są publikowane, zalecenia ekspertów, oryginalne artykuły naukowe, prace poglądowe, clinical vignette (krótkie opisy przypadków) i krótkie doniesienia (brief communications). Tematyka „Acta Haematologica Polonica” obejmuje fizjologię i patologię w hematologii i transfuzjologii, m.in. leukocyty, erytrocyty, płytki krwi, układ immunologiczny, mechanizmy hemostazy oraz kliniczne aspekty nowotworów hematologicznych.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Jan Styczyński (Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 1 grudnia 2021 roku i ma 100 punktów.

https://journals.viamedica.pl/acta_haematologica_polonica

Journal of Transfusion Medicine


Journal of Transfusion Medicine" jest kwartalnikiem, w którym publikowane są prace poglądowe, prace oryginalne oraz kazuistyczne (opisy przypadków).

Redaktor Naczelną czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska (Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie).

Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1 grudnia  2021 roku i ma 20 punktów.

https://journals.viamedica.pl/journal_of_transfusion_medicine

Hematology in Clinical Practice" (HCP)


„Hematology in Clinical Practice” jest recenzowanym, anglojęzycznym, ogólnodostępnym kwartalnikiem wydawanym pod patronatem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (Warszawa). Czasopismo to stanowi kontynuację czasopisma edukacyjnego „Hematologia”, które przez ponad 10 lat służyło polskim hematologom i innym pracownikom ochrony zdrowia. Celem czasopisma jest prowadzenie rejestru najnowszych badań, postęp w badaniach nad chorobami krwi oraz promowanie edukacji i postępu w różnych specjalnościach. W „Hematology in Clinical Practice” są publikowane prace oryginalne, krótkie sprawozdania z badań, artykuły poglądowe prezentujące aktualny stan wiedzy, opisy przypadków, listy i sprawozdania z konferencji. Periodyk jest skierowany do hematologów, onkologów, patologów, biochemików i innych specjalistów zajmujących się problemami hematologicznymi zarówno w swojej praktyce badawczej, jak i klinicznej.

Redaktor Naczelną czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; Zakład Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Czasopismo zostało wpisane do rejestru Ministerstwa Edukacji i Nauki z przyznanymi 100 punktami.

https://journals.viamedica.pl/hematology_in_clinical_practice

Hematologia — Edukacja


„Hematologia — Edukacja” jest kwartalnikiem edukacyjnym pod patronatem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, w którym są publikowane artykuły poglądowo-przeglądowe, opisy przypadków oraz pytania testowe. Prace są publikowane w języku polskim z metadanymi w językach polskim i angielskim. Redaktor Naczelną czasopisma jest prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (Klinika Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; Zakład Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

https://journals.viamedica.pl/hematologia_edukacja