Grant Naukowy Fundacji DKMS


 • Edycja I - 2019 r.
  dr n. biol. Agata Szade
  tytuł projektu: „Indukcja endogennego G-CSF w celu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia”
 • Edycja II - 2020 r.
  dr Emilia Białopiotrowicz-Data
  tytuł projektu: „Wykorzystanie immunomodulujących właściwości inhibitorów kinazy CDK8 w terapii chłoniaków rozlanych z dużych komórek B”
 • Edycja III - 2021 r.
  w kategorii „Badania podstawowe” - dr n. med. Eliza Głodkowska-Mrówka
  tytuł projektu: „Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 w grupie pacjentów z wtórnymi niedoborami odporności w przebiegu chorób hematoonkologicznych i biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych”
  w kategorii „Badania kliniczne” - Magdalena Matuszak oraz Joanna Kujawska
  tytuł projektu: „Czynniki predykcyjne ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) u pacjentów po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT) - badanie prospektywne z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych”.
 • Edycja IV - 2022 r.
  w kategorii „Badania podstawowe” – Natalia Gawlik-Rzemieniewska
  tytuł projektu: Analiza szlaków aktywacji limfocytów T regulatorowych (T regs) w procesie fotoforezy pozaustrojowej (ECP) u pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)
  w kategorii „Badania kliniczne” – Alicja Sadowska-Klasa
  tytuł projektu: Wpływ przeciwciał RSA (recipient specific antibodies) oraz genetycznych mutacji w obrębie dopełniacza na częstość występowania ciężkich postaci mikroangiopatii związanej z transplantacją u pacjentów po transplantacji od nie w pełni zgodnych dawców rodzinnych
 • Edycja V - 2023 r.
  w kategorii „Badania podstawowe” – dr Michał Zarobkiewicz
  tytuł projektu: Ocena wpływu wybranych inhibitorów Kinazy Tyrozynowej Brutona na funkcję limfocytów Tγδ pod kątem immunoterapii
  w kategorii „Badania kliniczne” – dr Monika Mielcarek-Siedziuk
  tytuł projektu: Analiza wpływu stanu odżywienia, składu ciała i biochemicznych wykładników uszkodzenia jelit w okresie okołoprzeszczepowym na wyniki allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci