RODO: obowiązek informacyjny


Na podstawie RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm., informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Gandhi 14.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem pthit@pthit.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania statutowej działalności PTHiT, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a także w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes obu stron pozostających w kontakcie. W niektórych przypadkach, gdy to konieczne, przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, wówczas przy jej wyrażaniu szczegółowo informujemy o celach takiego przetwarzania.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, a także organy władzy publicznej uprawnione do uzyskania takich danych w szczególności w związku z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, a gdyby to miało nastąpić dochowamy wszystkich wymogów wynikających z RODO.

Dane osobowe są przechowywane przez PTHiT przez okres niezbędny do dokumentowania działalności Towarzystwa, zgodnie z przepisami prawa, utrzymywania kontaktu, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli została wyrażona.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania zrealizujemy, w sposób wynikających z RODO.

Decyzje podejmowane przez PTHiT wobec Państwa danych osobowych nie są i nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy i nie planujemy profilowania.

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez PTHiT narusza RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli podanie danych następuje w związku z członkostwem w PTHiT, ich podanie jest niezbędne w celu przystąpienia do Towarzystwa i wykonywania związanych z tym uprawnień i obowiązków. W tym przypadku obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Jeśli przetwarzamy Państwa dane w innych celach, w tym utrzymywania kontaktu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jesteśmy w stanie kontaktować się i przekazywać informacji istotnych dla obydwu stron.