Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
3
strona
265

Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Marek Ussowicz, Joanna Owoc-Lempach, Alicja Chybicka, Anna
Pieczonka, Robert Dębski, Anna Krenska, Katarzyna Drabko, Jerzy Kowalczyk, Dariusz Boruczkowski,
Mariusz Wysocki, Jacek Wachowiak

Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczychcord blood transplantations in Polish pediatric centers: report of the Polish Pediatric Group for hematopoietic stem cell transplantation
tom
40
zeszyt
2
strona
169

ALICJA CHYBICKA, BERNARDA KAZANOWSKA, GRAŻYNA WRÓBEL

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) u dzieciNon Hodgkin’s Lymphoma (NHL) in children
tom
38
zeszyt
3
strona
347

JOANNA OWOC-LEMPACH, KRZYSZTOF KAŁWAK, LESZEK SZENBORN, EWA GORCZYŃSKA, PRZEMYSŁAW MYJAK, ALICJA CHYBICKA

Leiszmanioza trzewna u dziecka na terenie Polski – opis przypadku Visceral leishmaniasis in a child from Poland – case report
tom
38
zeszyt
1
strona
37

EWA NIEDZIELSKA, DOROTA WÓJCIK, ADRIAN DOROSZKO, WOJCIECH PIETRAS, MAŁGORZATA NIEDZIELSKA, ALICJA CHYBICKA

Rola polimorfizmu genetycznego w metabolizmie leków stosowanych w leczeniu dzieci z ostrymi białaczkami The role of genetic polymorphism in metabolism of drugs used in pediatric patients for treatment of acute leukemias
tom
35
zeszyt
3
strona
377

KRZYSZTOF SZMYD, GRAŻYNA WRÓBEL, GRZEGORZ DOBACZEWSKI, WALDEMAR GOŁĘBIOWSKI, ALICJA CHYBICKA

Zakażenia krwi o etiologii Pseudomonas aeruginosa, ecthyma gangrenosum u dzieci z upośledzoną odpornością Pseudomonas aeruginosa sepsis, ecthyma gangrenosum in immunocompromised children
tom
35
zeszyt
2
strona
275

RADOSŁAW CHABER, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, KRZYSZTOF SZMYD, ALICJA CHYBICKA

Długość telomerów w przebiegu leczenia wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u 9-letniej dziewczynki - prezentacja przypadku The telomere length in the course of relapse of acute lymphoblastic leucaemia - a case report
tom
33
zeszyt
3
strona
341

MARIUSZ WYSOCKI, JAN STYCZYŃSKI, ROBERT DĘBSKI, MAŁGORZATA KUBICKA, WALENTYNA BALWIERZ, EDYTA JURASZEWSKA, ROMA ROKICKA-MILEWSKA, IWONA MALINOWSKA, MICHAŁ MATYSIAK, ELŻBIETA STAŃCZAK, ANNA BALCERSKA, ANNA PŁOSZYŃSKA, JERZY R. KOWALCZYK, JOLANTA STEFANIAK, URSZULA MAŁEK, JACEK WACHOWIAK, BENIGNA MAZUR, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, TOMASZ SZCZEPAŃSKI, ALICJA CHYBICKA, MAŁGORZATA RAŚ

Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group