Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
567

KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA, JACEK WACHOWIAK

Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci za pomocą protokołu ALL IC BFM 2002. Badanie jednoośrodkoweTherapy results of acute lymphoblastic leukemia in children treated according to the ALL IC BFM 2002 protocol. Single-center study
tom
42
zeszyt
3
strona
513

TOMASZ KLEKAWKA, WALENTYNA BALWIERZ

Charakterystyka kliniczna dzieci z chłoniakiem Hodgkina i latentnym zakaŜeniem wirusem Epsteina-BarrClinical characteristics of children with Hodgkin lymphoma and latent Epstein- Barr virus infection
tom
41
zeszyt
4
strona
579

ANNA PITUCH-NOWOROLSKA, JERZY KOWALCZYK AND POLISH GROUP FOR ACUTE LEUKAEMIA AND NON-HODGKIN’S LYMPHOMA DIAGNOSIS AND THERAPY IN CHILDREN

The frequency and characteristics of aberrant immunophenotypes in acute lymphoblastic leukaemia (ALL) in children – a multicenter studyCzęstość występowania i charakterystyka nietypowych immunofenotypów w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci – analiza wieloośrodkowa
tom
40
zeszyt
2
strona
321

JACEK WACHOWIAK

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u dzieciHematopoietic stem cell transplantation in children
tom
40
zeszyt
2
strona
169

ALICJA CHYBICKA, BERNARDA KAZANOWSKA, GRAŻYNA WRÓBEL

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) u dzieciNon Hodgkin’s Lymphoma (NHL) in children
tom
39
zeszyt
3
strona
477

MAŁGORZATA STOLARSKA, ELŻBIETA SAŁACIŃSKA-ŁOŚ, KATARZYNA TARAN, JOANNA TRELIŃSKA, JÓZEF KOBOS

Ocena wartości diagnostycznej ekspresji TIMP-2 w wybranych chłoniakach i limfadenopatii odczynowej u dzieciEstimation of diagnostic value of TIMP2 expression in chosen childhood lymphomas and reactive lymphadenopathy
tom
39
zeszyt
3
strona
469

JOANNA TRELIŃSKA, MAŁGORZATA STOLARSKA, BEATA ZALEWSKASZEWCZYK, KRYSTYNA WYKA, AGATA PASTORCZAK, WOJCIECH MŁYNARSKI

Hipofosfatemia koreluje z wysokimi stężeniami prokalcytoniny w przebiegu zakażeń bakteryjnych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotoworowejHypophosphatemia correlates with high procalcitonin level in bacterial infections in children with cancer
tom
38
zeszyt
4
strona
463

NATALIA ADRIANOWSKA, AGATA PASTORCZAK, WOJCIECH MŁYNARSKI, BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, MAŁGORZATA STOLARSKA, JERZY BODALSKI

Analiza wybranych czynników ryzyka mielotoksyczności u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi leczonych z zastosowaniem dużych dawek metotreksatuAnalysis of chosen risk factors for high-dose methotrexate-induced myelotoxicity in children with lymphoproliferative disorders
tom
38
zeszyt
3
strona
347

JOANNA OWOC-LEMPACH, KRZYSZTOF KAŁWAK, LESZEK SZENBORN, EWA GORCZYŃSKA, PRZEMYSŁAW MYJAK, ALICJA CHYBICKA

Leiszmanioza trzewna u dziecka na terenie Polski – opis przypadku Visceral leishmaniasis in a child from Poland – case report
tom
37
zeszyt
2
strona
281

JOANNA OWOC-LEMPACH, KRZYSZTOF KAŁWAK

Allogeniczny przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych u 8-letniego chłopca z wcześniej rozpoznaną aspergillozą płucną – opis przypadku Allogeneic stem cell transplantation in an 8-year-old boy with previously diagnosed pulmonary aspergillosis – case report
tom
37
zeszyt
2
strona
249

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, WOJCIECH MŁYNARSKI, MARCIN RÓŻALSKI, JERZY BODALSKI

Mutacja Leiden jako dodatkowy czynnik ryzyka zakrzepicy u pacjenta z ostrą białaczką limfoblastyczną Factor V Leiden mutation as an additional risk factor of thrombosis in the patient with acute lymphoblastic leukemia
tom
37
zeszyt
2
strona
185

JAN STYCZYŃSKI, LIDIA GIL

Ostra białaczka limfoblastyczna: różnice pomiędzy dziećmi i dorosłymi Acute lymphoblastic leukemia: differences between children and adults
tom
37
zeszyt
1
strona
67

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, KRYSTYNA WYKA, WITALIJ ANDRZEJEWSKI, JERZY BODALSKI

Wpływ wybranych leków przeciwnowotworowych na komórki śródbłonka u dzieci z chorobą nowotworową— doniesienie wstępne The influence of chosen anticancer agents on endothetial cells in children withneoplasms — pretitninary data
tom
36
zeszyt
2
strona
215

JANUSZ BURSA, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, KAMILA GUMPRECHT, RAFAŁ KOBA

Wyniki leczenia dzieci chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego wymagających hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej The results of treatment in children with neoplasms of the hematopoietic system required hospitalization in Pediatric Intensive Care Unit
tom
35
zeszyt
3
strona
383

EWA BIEŃ, TERESA STACHOWICZ-STENCEL, ELŻBIETA ADAMKIEWICZ-DRO­ŻYŃSKA, TERESA ODÓJ, JOANNA ZAWITKOWSKA-KLACZYŃSKA, JANINA ALESZEWICZ-BARANOWSKA, JANINA MECHLIŃSKA-BACZKOWSKA, AGNIESZKA BRODZISZ, EUGENIUSZ JADCZUK, LUCYNA MACIEJKA-KAPUŚ­CIŃSKA, ANNA BALCERSKA, JERZY R. KOWALCZYK

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci z chłoniakiem Hodgkina o dominującej lokalizacji w śródpiersiu Diagnostic and therapeutic dilemmas in pediatric Hodgkin's lymphoma located predominantly in mediastinum
tom
35
zeszyt
3
strona
377

KRZYSZTOF SZMYD, GRAŻYNA WRÓBEL, GRZEGORZ DOBACZEWSKI, WALDEMAR GOŁĘBIOWSKI, ALICJA CHYBICKA

Zakażenia krwi o etiologii Pseudomonas aeruginosa, ecthyma gangrenosum u dzieci z upośledzoną odpornością Pseudomonas aeruginosa sepsis, ecthyma gangrenosum in immunocompromised children
tom
35
zeszyt
2
strona
275

RADOSŁAW CHABER, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, KRZYSZTOF SZMYD, ALICJA CHYBICKA

Długość telomerów w przebiegu leczenia wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u 9-letniej dziewczynki - prezentacja przypadku The telomere length in the course of relapse of acute lymphoblastic leucaemia - a case report
tom
35
zeszyt
2
strona
243

MARZENA MODZELEWSKA, MARIA WĄSIK

Ekspresja białek regulujących apoptozę i lekowrażliwość w/na komórkach prawidłowego szpiku i krwi obwodowej Expression of proteins regulating apoptosis and drug sensitivity of bone marrow and peripheral blood normal cells
tom
34
zeszyt
2
strona
231

BARBARA KACZOROWSKA- HAĆ, ANNA BALCERSKA

Stężenie erytropoetyny endogennej u dzieci dotkniętych chorobą nowotworową Endogenous erythropoietin levels in children with malignancies disorders
tom
34
zeszyt
2
strona
219

JOANNA TRELIŃSKA, WOJCIECH MŁYNARSKI, MAGDALENA KOSTRZEWSKA, JUSTYNA ZABIELSKA, JERZY BODALSKI

5-letnia obserwacja zakażeń u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej z uwzględnieniem profilu mikrobiologicznego i antybiotykowrażliwości Infectious complications in children with cancer - a five-year long observation considering microbiological profile and antibiotics sensitivity
tom
34
zeszyt
2
strona
181

GRAŻYNA WRÓBEL, DOROTA WÓJCIK

Idiopatyczna plamica małoplytkowa u dzieci Część II. Leczenie postaci ostrej Idiopathic thrombocytopenic purpura in children Part II. The treatment of acute form
tom
33
zeszyt
3
strona
317

GRAŻYNA WRÓBEL, DOROTA WÓJCIK

Idiopatyczna plamica małopłytkowa u dzieci. Część I. Patogeneza, diagnostyka i obraz kliniczny Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. Part I. Pathogenesis, clinical features and diagnosis
tom
33
zeszyt
1
strona
123

ELŻBIETA MACIORKOWSKA, MACIEJ KACZMARSKI, KATARZYNA KONDEJ-MUSZYŃSKA, JÓZEF FRANUS

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w przebiegu zakażenia bakterią Helicobacter pylori u dzieci Anemia caused by iron deficiency in Helicobacter pylori infection in children