Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na dofinansowanie zjazdów, konferencji i staży edukacyjnych dla członków Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów nie będących lekarzami, ale wykonujących inne niż lekarz zawody medyczne

.

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na dofinansowanie zjazdów, konferencji i staży edukacyjnych dla członków Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów nie będących lekarzami, ale wykonujących inne niż lekarz zawody medyczne

 

§ 1

 1. Dofinansowanie jest dedykowane dla członków PTHiT nie będących lekarzami,
  ale wykonujących inne niż lekarz zawody medyczne, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich w PTHiT.
 2. Dofinansowanie dotyczy wyjazdów na zjazdy i konferencje (sympozja, seminaria) oraz staże edukacyjne zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

§ 2

1. W przypadku zjazdów i konferencji (sympozjów, seminariów) warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest potwierdzony przez organizatorów czynny udział osoby ubiegającej się o dofinansowanie, będącej autorem pracy przyjętej do przedstawienia w formie ustnej lub plakatowej na zjeździe, konferencji (sympozjach, seminariach).

2. W przypadku staży edukacyjnych warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie jest potwierdzenie przez podmiot przyjmujący na staż edukacyjny przyjęcia osoby ubiegającej się o dofinansowanie na staż ze wskazaniem jednostki przyjmującej oraz okresu stażu.

§ 3

1. Jednorazowe dofinansowanie dla jednej osoby jest uzależnione od dostępności środków przyznawanych na ten cel przez Towarzystwo, jednak nie może być wyższe niż 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) jednorazowo.

2. W okresie jednego roku kalendarzowego ta sama osoba może nie więcej niż dwukrotnie otrzymać dofinansowanie wyjazdów na zjazdy i konferencje (sympozja, seminaria) oraz staże edukacyjne.

3. Liczba osób objętych dofinansowaniem jest uzależniona od cząstkowych kwot dofinansowań, tak aby kwota całkowita dofinansowań nie przekroczyła 60. 000 zł rocznie.

§ 4

1. Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania:

a/ podanie zawierające: dane osobowe wnioskodawcy, danedotyczące wykształcenia, aktualnego miejsca pracy i tematyce prowadzonych badań, dane dotyczące prawa wykonywania innego niż lekarz zawodu medycznego (w tym numer prawa wykonywania zawodu), informacje orodzaju, terminie wyjazdu i celu wyjazdu, wysokości wnioskowanejkwoty,

b/ dyplom ukończenia studiów wyższych (kierunkowych) oraz dokument potwierdzający wykonywania innego niż lekarz zawodu medycznego,

c/ oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

d/ dodatkowo w przypadku zjazdów i konferencji(sympozjów, seminariów):

 1. potwierdzenie organizatora  o przyjęciu pracy osoby ubiegającej się o dofinansowanie do przedstawienia na zjeździe, konferencji (sympozjum, seminarium),

e/ dodatkowo w przypadku staży edukacyjnych:

 1. potwierdzenie podmiotu przyjmującego na staż edukacyjny o przyjęciu osoby ubiegającej się
  o dofinansowanie ze wskazaniem jednostki przyjmującej oraz okresu stażu.

§ 5

 

Osoby ubiegające się o przyznanie dofinansowania składają wymagane dokumenty:

a/ skany drogąe-mailową na adres Towarzystwa: pthit@kopernik.lodz.pl.

b/ po

 

§ 6

 1. O przyznaniu dofinansowania osobom spełniającym kryteria określone w niniejszym Regulaminie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmują członkowie Prezydium Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w składzie: Prezes oraz Sekretarz Generalny lub Sekretarz lub Skarbnik.
 3. Dofinansowania nie przyznaje się osobie, która zalega z rozliczeniem finansowym przyznanych wcześniej przez PTHiT dofinansowań.

§ 7

 

1. Po przyznaniu dofinansowania, przed wyjazdem osoba uzyskująca dofinansowanie otrzymuje zaliczkę w kwocie do 4 000 zł na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany w podaniu
o przyznanie dofinansowania, natomiast pozostałą przyznaną kwotę dofinansowania przekazuje się wnioskodawcy po przedstawieniu przez wnioskodawcęi zweryfikowaniu przez PTHiT dokumentów rozliczeniowych o których mowa w § 8.

2. W przypadku gdy koszt dofinansowywanego wyjazdu przewyższa wysokość przyznanego przez PTHiT dofinansowania, osobie uzyskującej dofinansowanie nie przysługuje roszczenie o zwrot kwot ponad wysokość przyznanego dofinansowania, chociażby ich poniesienie było udokumentowane odpowiednimi dokumentami (faktury/rachunki).

§ 8

1. Osoba wyjeżdzająca jest zobowiązana do przedstawieniadokumentów rozliczeniowych,
o których mowa w ust. 2 w ciągu 10 dni od daty powrotu.

2.  Przyznane kwoty dofinansowania rozliczane są na podstawie:

a/ podpisanego przez wnioskodawcę formularza delegacji potwierdzonego przez jednostkę przyjmującą

b/ oryginalnych rachunków/faktur/innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku (wystawionych imiennie na osobę, której przyznano dofinansowanie) związanych bezpośrednio z udziałem ww. osoby w zjeździe, konferencji (sympozjum, seminarium), stażu edukacyjnym.

3. Przedstawienie rachunków/faktur na kwotę przewyższającą wielkość przyznanego dofinansowania nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów.

4. W ramach przyznanego dofinansowania osobie uzyskującej dofinansowanie przysługują:

a/diety pobytowe - na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013, poz. 167),

b/ zwrot kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem/fakturą wystawionych imiennie na osobę, której przyznano dofinansowanie, w granicach limitu określonego dla poszczególnych państw na zasadach wskazanych w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013, poz. 167) albo w razie nieprzedłożenia rachunku/faktury za nocleg - ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa wyżej,

c/ zwrot kosztów podróży tam i z powrotem (w przypadku przelotu samolotem lub przejazd koleją/autokarem - uwzględnia się koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie na podstawie rachunków/faktur wystawionych imiennie na osobę, której przyznano dofinansowanie; w przypadku przejazdu samochodem - uwzględnia się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002, Nr 27, poz. 271),

d/ koszty opłat rejestracyjnych za udział w zjeździe, konferencji (sympozjum/seminarium) - na podstawie rachunku/faktury wystawionej imiennie na osobę, której przyznano dofinansowanie.

5. Za rozliczenie finansowe przyznawanych dofinansowań odpowiada Skarbnik Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

 

 

 

załączniki

pobierzRegulamin
pobierz (49kb)
pobierzOswiadczenie.pdf
pobierz (497kb)
pobierzoswiadczenie.doc
pobierz (24kb)