Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na dofinansowanie edukacyjnych staży zagranicznych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie hematologii/transfuzjologii lub lekarzy specjalistów hematologów/transfuzjologów będących członkami PTHiT

.

Regulamin dotyczący przyznawania funduszy na dofinansowanie edukacyjnych staży zagranicznych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie hematologii/transfuzjologii lub lekarzy specjalistów hematologów/transfuzjologów będących członkami PTHiT - 2018

 

§ 1

  1. Dofinansowanie jest dedykowane dla członków PTHiT  będących lekarzami specjalizującymi się w dziedzinie hematologii/transfuzjologii lub lekarzy specjalistów hematologów/transfuzjologów, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich w PTHiT.
  2. Dofinansowanie dotyczy wyjazdów na staże edukacyjne zagraniczne.

§ 2

Warunkiem koniecznym  ubiegania się o dofinansowanie jest potwierdzenie przez podmiot przyjmujący na staż edukacyjny przyjęcia osoby ubiegającej się o dofinansowanie na staż ze wskazaniem jednostki przyjmującej oraz okresu stażu.

§ 3

1. Jednorazowe dofinansowanie dla jednej osoby jest uzależnione od dostępności środków finansowych przeznaczonych na ten cel, dostarczonych przez firmę ROCHE, jednak nie wyższe niż 8.000,00 zł jednorazowo.

2. W okresie jednego roku kalendarzowego ta sama osoba może nie więcej niż dwukrotnie otrzymać dofinansowanie wyjazdu na staż edukacyjny.

3. Liczba osób objętych dofinansowaniem  jest uzależniona od cząstkowych kwot dofinansowań, tak aby kwota całkowita dofinansowań nie przekroczyła 60.000 zł rocznie.

§ 4

1. Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania:

a/ podanie zawierające: dane osobowe wnioskodawcy, dane  dotyczące aktualnego miejsca pracy
i tematyce prowadzonych badań, dane dotyczące prawa wykonywania zawodu lekarza (w tym numer prawa wykonywania zawodu), informacje o  rodzaju, terminie wyjazdu i celu wyjazdu, wysokości wnioskowanej (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),

b/ dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,

c/ zaświadczenie o posiadaniu lub rozpoczęciu specjalizacji z hematologii/transfuzjologii,

d/ potwierdzenie podmiotu przyjmującego na staż edukacyjny o przyjęciu osoby ubiegającej się
o dofinansowanie ze wskazaniem jednostki przyjmującej oraz okresu stażu.

§ 5

 

Osoby ubiegające się o przyznanie dofinansowania składają wymagane dokumenty:

 

a/ skany drogą  e-mailową na adres Towarzystwa: pthit@kopernik.lodz.pl.

b/ po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oryginały ww. dokumentów - bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub korespondencyjnie.

§ 6

  1. O przyznaniu dofinansowania osobom spełniającym kryteria określone w niniejszym Regulaminie decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmują członkowie Prezydium Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w składzie: Prezes oraz Sekretarz Generalny lub Sekretarz lub Skarbnik.
  3. Dofinansowania nie przyznaje się osobie, która zalega z rozliczeniem finansowym przyznanych wcześniej przez PTHiT dofinansowań.

§ 7

1. Po przyznaniu dofinansowania, przed wyjazdem osoba uzyskująca dofinansowanie otrzymuje zaliczkę w kwocie do 4 000 zł na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany w podaniu
o przyznanie dofinansowania, natomiast pozostałą przyznaną kwotę dofinansowania przekazuje się wnioskodawcy po przedstawieniu przez wnioskodawcę  i zweryfikowaniu przez PTHiT dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 8.

2. W przypadku gdy koszt dofinansowywanego wyjazdu przewyższa wysokość przyznanego przez PTHiT dofinansowania, osobie uzyskującej dofinansowanie nie przysługuje roszczenie o zwrot kwot ponad wysokość przyznanego dofinansowania, chociażby ich poniesienie było udokumentowane odpowiednimi dokumentami (faktury/rachunki). 

§ 8

1. Osoba uzyskująca dofinansowanie jest zobowiązana do przedstawienia  dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2  w ciągu 10 dni od daty powrotu.

2.  Przyznane kwoty dofinansowania rozliczane są na podstawie:

a/ podpisanego przez wnioskodawcę formularza delegacji potwierdzonego przez jednostkę przyjmującą na staż,

b/ oryginalnych rachunków/faktur/innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku (wystawionych imiennie na osobę, której przyznano dofinansowanie) związanych bezpośrednio z udziałem ww. osoby w stażu edukacyjnym.

3. Przedstawienie rachunków/faktur na kwotę przewyższającą wielkość przyznanego dofinansowania nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów.

4. W ramach przyznanego dofinansowania osobie uzyskującej dofinansowanie przysługują:

a/diety pobytowe - na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013, poz. 167),

b/ zwrot kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem/fakturą wystawionych imiennie na osobę, której przyznano dofinansowanie, w granicach limitu określonego dla poszczególnych państw na zasadach wskazanych w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013, poz. 167) albo w razie nieprzedłożenia rachunku/faktury za nocleg - ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa wyżej,

c/ zwrot kosztów podróży tam i z powrotem (w przypadku przelotu samolotem lub przejazd koleją/autokarem - uwzględnia się koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie na podstawie rachunków/faktur wystawionych imiennie na osobę, której przyznano dofinansowanie; w przypadku przejazdu samochodem - uwzględnia się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002, Nr 27, poz. 271).

5. Za rozliczenie finansowe przyznawanych dofinansowań odpowiada Skarbnik Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

 

 

 

 

 

 

załączniki

pobierzRegulamin
pobierz (42kb)
pobierzoswiadczenie.pdf
pobierz (497kb)
pobierzoswiadczenie.doc
pobierz (24kb)