Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków PTHiT

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
1) w związku z wydawaniem „Acta Haematologica Polonica” Twoimi danymi osobowymi współadministrują Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciołkowskiego 2 (PTHiT) oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, ul. I. Gandhi 14 (IHiT);
2) ustaliliśmy, że obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych, w tym dotyczące realizacji Twoich praw wynikających z RODO wykonuje PTHiT - punkt kontaktowy pod adresem: pthit@kopernik.lodz.pl
3) przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO we wspólnym celu wydawania „Acta Haematologica Polonica”;
a) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym na podstawie stosownych umów powierzone zostaną przez nas usługi wydawnicze, obsługa IT, kolportaż, obsługa prawna lub księgowa, a także ograny władzy publicznej, jeśli udostępnienie im danych będzie wynikać z przepisów prawa;
4) będziemy przetwarzać Twoje dane w czasie potrzebnym do zapewnienia prenumeraty, a następnie przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń;
5) masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także ich przenoszenia w przypadkach określonych w RODO;
6) możesz wnieść sprzeciw, który będzie realizowany, jeśli pozwoli na to art. 21 RODO;
7) nie podejmujemy wyłącznie zautomatyzowanych decyzji, ani nie dokonujemy profilowania;
8) jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie możemy zrealizować warunków prenumeraty, w tym dostarczyć czasopisma.

załączniki

pobierzInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
pobierz (116kb)