Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 4

Aleksandra Butrym · Justyna Dzietczenia · Grzegorz Mazur

Zespoły mielodysplastyczne niskiego ryzyka z delecją 5q

Low risk myelodysplastic syndromes with del5q

SłOWA KLUCZOWE:
zespół mielodysplastycznyzespół del5qlenalidomid
KEY WORDS:
Myelodysplastic syndromedel5qLenalidomide
pełna treść »
STRESZCZENIE: Zespół del5q stanowi jednostkę chorobową należącą do zespołów mielodysplastcznych.
Charakteryzuje się ona niedokrwistością makrocytarną
z towarzyszącą nadpłytkowością. Występuje najczęściej u kobiet i związany
jest z niskim ryzykiem transformacji do ostrej białaczki. Obecnie
standardową terapią jest leczenie lenalidomidem, które pozwala na
osiągnięcie wyższego odsetka uniezależnienia od transfuzji oraz odpowiedzi
cytogenetycznych w grupie chorych z delecją 5q.
SUMMARY: Del5q syndrome is myelodysplastic syndrome with well-known clinical
manifestation of disease in the form of macrocytic anemia, which can
be commonly accompanied by thrombocythemia. The disease is more
common in women and is characterized by a relatively low percentage
of transformation in acute myeloid leukemia. Currently the treatment of
choice in this group of patients is lenalidomide, which allows to achieve
higher rate of transfusion independence and cytogenetic responses