Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 1

Jan Styczyński · Lidia Gil · Sławomira Kyrcz-Krzemień · Beata Piątkowska-Jakubas · Krzysztof Kałwak · Jacek Wachowiak · Agnieszka Wierzbowska · Agnieszka Tomaszewska · Katarzyna Drabko · Tomasz Czerw · Mieczysław Komarnicki

Zasady postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

Strategy of management in Epstein-Barr virus infections in hematology, oncology and transplantology. Guidelines of Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers

SłOWA KLUCZOWE:
wirus Epsteina-Barrchoroba EBVpoprzeszczepowy zespół limfoproliferacyjnyrituximab
KEY WORDS:
Epstein-Barr virusEBV diseasepost-transplant lymphoproliferative disorderrituximab
pełna treść »
STRESZCZENIE: W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój wiedzy z zakresu EBV-zależnego
zespołu limfoproliferacyjnego rozwij ającego się po przeszczepieniu
komórek hematopoetycznych (PTLD; post-transplant lymphoproliferative
disorder). Jest to związane ze wzrostem liczby przeszczepień
wykonywanych od dawców alternatywnych, możliwością diagnostyki
ilościowej EBV-DNA-emii oraz możliwościami terapeutycznymi związanymi
z użyciem przeciwciał monoklonalnych anty-CD20 lub cytotoksycznych
limfocytów T o specyfi czności anty-EBV. W dniu 15 października
2011 r. w Poznaniu, grupa robocza działająca w ramach
Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku przygotowała zasady
postępowania w zakresie profi laktyki, diagnostyki i terapii w zakażeniach
wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii.
W opracowaniu uwzględniono specyfi kę i potrzeby polskich klinik hematologicznych.
SUMMARY: A signifi cant increase of knowledge on EBV-related post-transplant lymphoproliferative
disorder has been observed recently. This refl ects increase
in number of transplants from alternative donors, development
of diagnostics based on quantitative EBV-DNA-emia and new therapeutic
possibilities including monoclonal anti-CD20 antibodies or cytotoxic
anti-EBV specifi c T lymphocytes (CTL).
On October 15, 2011, in Poznan, working group of Polish Federation
of Bone Marrow Transplant Centers, has prepared guidelines on management
in prophylaxis, diagnostics and therapy in EBV infections and
reactivations in hematology, oncology and stem cell transplantology. In
this report, specifi city of Polish centers was taken into account

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 143kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj