Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 42, zeszyt: 3

tom
42
zeszyt
3
strona
593

M. UHRYNOWSKA, K. MAŚLANKA, K. GUZ, P. ŁOPACZ, J. MILEWSKA, E. BROJER

Przypadek poprzetoczeniowej ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej swoistymi przeciwciałami przeciwgranulocytarnymi – trudności diagnostyczneA case of transfusion related acute respiratory failure caused by human neutrophil antibodies - diagnostic difficulties
tom
42
zeszyt
3
strona
583

BOśENA SOKOŁOWSKA, ADAM WALTER-CRONECK, TOMASZ GROMEK,
ANNA DMOSZYŃSKA

Hemofilia nabyta i zagrażające życiu krwawienia – trudny problem kliniczny dotyczący nie tylko mężczyzn, ale również kobietAcquired hemophilia and life-threatening bleeding- difficult problem that affects not only males but also females
tom
42
zeszyt
3
strona
577

JOANNA SOLEK-PASTUSZKA, JACEK LITKE, ROMUALD BOHATYREWICZ, KATARZYNA
JAKUSZEWSKA, MAGDALENA MACZKA, BARBARA ZDZIARSKA, KATARZYNA BRZEZNIAKIEWICZ,
EDYTA ZAGRODNIK-ULAN, WŁADYSŁAW KOS, EWA MARZEC-LEWENSTEIN, MIROSŁAW FRANKÓW

Zespół hemofagocytarny – opis przypadkuThe hemophagocytic syndrome in intensive therapy patient – case description
tom
42
zeszyt
3
strona
573

ANNA MASTERNAK, DARIUSZ WOSZCZYK

Redukcja dawki inhibitorów kinazy tyrozynowej jako problem terapeutyczny leczenia przewlekłej białaczki szpikowejTKIs dose reduction– the problem of chronic myeloid leukemia therapy
tom
42
zeszyt
3
strona
567

KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA, JACEK WACHOWIAK

Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci za pomocą protokołu ALL IC BFM 2002. Badanie jednoośrodkoweTherapy results of acute lymphoblastic leukemia in children treated according to the ALL IC BFM 2002 protocol. Single-center study
tom
42
zeszyt
3
strona
559

KAZIMIERZ SUŁEK

Być hematologiem – w poszukiwaniu etosuBeing a hematologist – in the search of ethos
tom
42
zeszyt
3
strona
549

MAŁGORZATA MAJKOWSKA

Epidemiologia zakaŜeń wirusowych wykrywanych w RCKiK w Bydgoszczy w latach 2000-2009Epidemiology of viral infections detected in RCKiK Bydgoszcz in years 2000-2009
tom
42
zeszyt
3
strona
541

KAMILLA KLEDZIK

Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w krwiodawstwie w latach 2005–2010Hepatitis C in Poland, in Kujawsko-Pomorskie, blood donations in 2005-2010
tom
42
zeszyt
3
strona
531

L. BASTA, B. MAZUR, E. RUDOWSKA, S. DYLĄG, B. DRYBAŃSKA

Systemy diagnostyczne stosowane do wykrywania zakażeń wirusem HIV w latach 1987 do 2009 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachDiagnostic systems used to detect HIV infection in the years 1987 to 2009 at the Regional Blood Donor Center in Katowice
tom
42
zeszyt
3
strona
525

MONIKA PARADOWSKA, NATALIA BINKOWSKA, PAWEŁ PATER

Ocena jakości osocza poddanego róŜnym metodom inaktywacji patogenów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BydgoszczyEvaluation of plasma quality to different methods of pathogens inactivation in the Regional Blood Donor Center in Bydgoszcz
tom
42
zeszyt
3
strona
519

E. ODNOCZKO, B. VERTUN-BARANOWSKA, A. BUCZMA, E. STEFAŃSKA-WINDYGA, J. OLDENBURG, J. WINDYGA

PodłoŜe genetyczne wrodzonego niedoboru antytrombiny w 18 polskich rodzinachGenetic analysis of inherited antithrombin deficiency in 18 Polish families
tom
42
zeszyt
3
strona
513

TOMASZ KLEKAWKA, WALENTYNA BALWIERZ

Charakterystyka kliniczna dzieci z chłoniakiem Hodgkina i latentnym zakaŜeniem wirusem Epsteina-BarrClinical characteristics of children with Hodgkin lymphoma and latent Epstein- Barr virus infection
tom
42
zeszyt
3
strona
507

EWA MAŁY, MARTA PRZYBORSKA, KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, JERZY NOWAK, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA

Zmiany cytogenetyczne a pozostałe czynniki prognostyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – badanie jednoośrodkoweCytogenetic changes and other prognostic factors in children with acute lymphoblastic leukemia – single-center study
tom
42
zeszyt
3
strona
501

JOANNA MAŃKO, DARIUSZ JAWNIAK, ADAM WALTER-CRONECK, WOJCIECH LEGIEĆ,
MARIA CIOCH, MAŁGORZATA WACH, ANNA DMOSZYŃSKA

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania biopodobnego granulocytowego czynnika wzrostu (Zarzio®) w porównaniu do filgrastimu (Neupogen®) w mobilizacji hematopoetycznych komórek macierzystychComparison of efficacy and safety of biosimilar granulocyte-colony stimulating factor (Zarzio®) to recombinant granulocyte-colony stimulating factor- filgrastim (Neupogen®) in hematopoietic stem cell mobilization
tom
42
zeszyt
3
strona
493

MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK, EWA BEMBNISTA, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Ocena zawartości autologicznych prekursorów układu granulocytarnego w przeszczepie jako miarodajna metoda określenia klonogennych zdolności komórek hematopoetycznych i ich przydatności do transplantacjiAn evaluation of the usefulness of granulocyte-monocyte precursors number as a sound method of determinate the clonogenic abilities of the hematopoietic cells and their transplantation utility
tom
42
zeszyt
3
strona
483

PIOTR SMOLEWSKI

Patogeneza i leczenie pierwszoliniowe chłoniaka HodgkinaPathogenesis and first-line treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
3
strona
473

DOMINIK DYTFELD, BARBARA PIEŃKOWSKA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia szpiczaka mnogiegoThe role of cytogenetics in individualization of multiple myeloma treatment
tom
42
zeszyt
3
strona
467

JOLANTA KORSAK

Powikłania związane z oddawaniem krwi i jej składnikówAdverse reactions after collection of blood and blood components
tom
42
zeszyt
3
strona
453

KRYSTYNA MAŚLANKA

Współczesne poglądy na występowanie oporności na przetaczanie koncentratów krwinek płytkowychContemporary approach to platelet transfusion refractoriness
tom
42
zeszyt
3
strona
435

EWA BROJER

Mikrochimeryzm związany z transfuzjąTransfusion-associated microchimerism
tom
42
zeszyt
3
strona
425

ELśBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Metody inaktywacji czynników chorobotwórczych w składnikach krwiMethods of pathogen inactivation in blood products
tom
42
zeszyt
3
strona
413

ANNA KLUKOWSKA

Współczesne zasady leczenia hemofilii niepowikłanej inhibitoremPresent principles of non-inhibitor haemophilia treatment
tom
42
zeszyt
3
strona
401

PIOTR PSUJA
Optymalne metody

Optymalne metody wdraŜania wytycznych profilaktyki przeciwzakrzepowejOptimal strategies to implement venous thromboembolism prophylaxis guidelines
tom
42
zeszyt
3
strona
401

JERZY WINDYGA

Współczesne zasady rozpoznawania i leczenia choroby von WillebrandaCurrent principles of diagnosis and treatment of von Willebrand disease
tom
42
zeszyt
3
strona
395

KRYSTYNA ZAWILSKA

Nowe leki przeciwkrzepliwe 2011New anticoagulant drugs 2011
tom
42
zeszyt
3
strona
389

AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ

Rola mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (PBL-B)The role of microRNAs in pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
42
zeszyt
3
strona
375

TOMASZ WRÓBEL

Leczenie postaci nawrotowych i opornych chłoniaka HodgkinaTherapy of relapsed and refractory Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
3
strona
367

DARIUSZ SZCZEPANEK, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, FILIP STOMA

Pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowegoPrimary central nervous system lymphomas
tom
42
zeszyt
3
strona
357

DARIUSZ WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza w chłoniakach złośliwych nieziarniczychAngiogenesis and lymphangiogenesis in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
42
zeszyt
3
strona
343

TADEUSZ ROBAK

Rzadsze przewlekłe białaczki limfoidalneRarer chronic lymphoid leukemias