Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 42, zeszyt: 2

tom
42
zeszyt
2
strona
381

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku mnogimMaintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
339

KAROLINA ŁOPACKA-SZATAN, ANETA DOBRZYŃSKA-RUTKOWSKA, ANNA TWARDOSZ, ELśBIETA STAROSŁAWSKA

ŚródmiąŜszowa choroba płuc w trakcie terapii R-CHOP – opis przypadkuInterstitial pneumonitis during treatment with R-CHOP – a case report
tom
42
zeszyt
2
strona
335

KATARZYNA KOŚCIÓW, KATARZYNA DULIK, DARIUSZ WOSZCZYK

Polineuropatia obwodowa jako powikłanie leczenia rytuksymabemPeripheral neuropathy as a complication of rituksimab therapy
tom
42
zeszyt
2
strona
331

MARIA SOROKA-WOJTASZKO, NORBERT GRZĄŚKO, GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Pozaszpikowy guz plazmocytowy piersi – opis przypadkuExtramedullary plasmocytoma of the breast – case report
tom
42
zeszyt
2
strona
325

ALEKSANDRA BUTRYM, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, TOMASZ WRÓBEL,
JUSTYNA DZIETCZENIA, GRZEGORZ MAZUR

Długotrwała remisja choroby po zastosowaniu lenalidomidu w zespole del 5q(–) – doświadczenie własneLong-term remission after lenalidomide treatment in del 5q(–) syndrome – single center experience
tom
42
zeszyt
2
strona
315

ANNA WOLSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ ligandów receptorów Toll-podobnych TLR7 i TLR9 na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of Toll-like receptors’ TLR7 and TLR9 ligands on the cells of chronic lymphocytic leukemia in vitro
tom
42
zeszyt
2
strona
309

LIDIA POPŁAWSKA, JOANNA ROMEJKO-JAROSIŃSKA, BEATA OSTROWSKA, KATARZYNA DOMAŃSKA-CZYś, EWA PASZKIEWICZ-KOZIK, JAN WALEWSKI

Wpływ leczenia przedprzeszczepowego rytuksymabem na przeŜycie po autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka rozlanego z komórek BImpact of rituximab in pre-transplant treatment on survival after autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma
tom
42
zeszyt
2
strona
301

DARIUSZ SZCZEPANEK, TOMASZ TROJANOWSKI, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, BOśENA JAROSZ

Chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego w materiale własnym Kliniki Neurochirurgii UM w LublinieCentral nervous system lymphomas in Department of Neurosurgery, Medical University of Lublin
tom
42
zeszyt
2
strona
295

ALEKSANDRA BUTRYM, GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA,
KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Zastosowanie bendamustyny w leczeniu B-komórkowych chłoniaków nieziarniczych – doświadczenie własneBendamustine in treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas – single centre experience
tom
42
zeszyt
2
strona
285

MARIA KRAJ

Białaczka plazmocytowaPlasma cell leukemia
tom
42
zeszyt
2
strona
273

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, ANDRZEJ SZCZEPIŃSKI

Correlation of serum immunoglobulin free light chain quantification with serum and urine immunofixation in monoclonal gammopathiesKorelacja wyników oznaczeń ilościowych wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych w surowicy z wynikami immunofiksacji białek surowicy i moczu w gammapatiach monoklonalnych
tom
42
zeszyt
2
strona
257

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Evaluation of IgG, IgA and IgM monoclonal and biclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin κ/λ ratios – Hevylite assay versus immunofixationOcena IgG, IgA i IgM monoklonalnej i biklonalnej gammapatii metodą nefelometrycznego oznaczania stosunku κ/λ indywidualnych immunoglobulin – Test Hevylite versus immunofiksacja
tom
42
zeszyt
2
strona
251

JUSTYNA DZIETCZENIA, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, DARIUSZ WOŁOWIEC,
ALEKSANDRA BUTRYM, EWA STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Bendamustyna +/– rytuksymab w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwaEfficacy of bendamustine +/– rituximab in the treatment of chronic lymphocytic leukemia – single center experience and literature review
tom
42
zeszyt
2
strona
239

HALINA ANTOSZ, JOANNA SAJEWICZ, BARBARA MARZEC-KOTARSKA, JANUSZ KOCKI, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK BASZAK, MAŁGORZATA JARGIEŁŁO-BASZAK

Ekspresja TLR2 w limfocytach białaczki limfocytowej przewlekłej B komórkowejTLR2 expression in chronic lymphocytic leukemia B cells
tom
42
zeszyt
2
strona
235

JAROSŁAW PISZCZ, PIOTR RADZIWON, ŁUKASZ BOŁKUN, EWA CICHOCKA, JANUSZ KŁOCZKO

Ekspresja receptorów waniloidowych (TRPV1) w limfocytach B u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąVanilloid receptor (TRPV1) expression in B-cell lymphocytes of patients with chronic lymphocytic leukaemia
tom
42
zeszyt
2
strona
227

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ALEKSANDRA GOŁOS

Nowe strategie leczenia poremisyjnego ostrej białaczki szpikowej u dorosłychNew postremission strategies in acute myeloid leukemia in adults
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
42
zeszyt
2
strona
201

RYSZARD POGŁÓD

Aspekty transfuzjologiczne leczenia niedokrwistościThe role of transfusion medicine in anemia treatment
tom
42
zeszyt
2
strona
193

MARZENNA GALAR, ANNA SZUMOWSKA, JANUSZ KŁOCZKO

Inhibitory krzepnięcia krwi o działaniu antykoagulacyjnym w ostrych białaczkachThe anticoagulant inhibitors of haemostasis in acute leukaemias
tom
42
zeszyt
2
strona
181

IRENA FRYDECKA, AGATA KOSMACZEWSKA, LIDIA CISZAK, ANNA MASTERNAK, DARIUSZ WOSZCZYK

A blockade of the inhibitory CTLA-4 molecule – a novel strategy for the immunotherapy of neoplastic diseasesBlokada inhibitorowej cząsteczki CTLA-4 – nowa metoda immunoterapii schorzeń nowotworowych
tom
42
zeszyt
2
strona
177

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Leczenie zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzykaTreatment of high risk myelodysplastic syndromes
tom
42
zeszyt
2
strona
171

KRZYSZTOF MĄDRY

Klasyfikacja i czynniki prognostyczne w zespołach mielodysplastycznychClassification and prognostic factors in myelodysplastic syndromes
tom
42
zeszyt
2
strona
165

RENATA K. MARYNIAK

Klasyfikacja morfologiczna zespołów mielodysplastycznych wg zaleceń WHO 2008Histopathological classification of myelodysplastic syndromes according to WHO 2008
tom
42
zeszyt
2
strona
153

SŁAWOMIR GÓRNIK, ANNA DMOSZYŃSKA

Klasyfikacja, rozpoznawanie i leczenie nadkrwistościClassification, diagnosis, and therapy of erythrocytosis
tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
42
zeszyt
2
strona
133

JAN STYCZYŃSKI

Kliniczne aspekty oporności wielolekowej komórek białaczkowychClinical aspects of multidrug resistance of leukemic cells
tom
42
zeszyt
2
strona
127

SEBASTIAN GIEBEL

Rola transplantacji autologicznej i alogenicznej szpiku w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastycznąThe role of autologous and allogeneic bone marrow transplantation in the treatment of acute lymphoblastic leukemia
tom
42
zeszyt
2
strona
117

JERZY HOŁOWIECKI

Przeszczepienie komórek krwiotwórczych w ostrych białaczkach szpikowychHaematopoetic stem cell transplantation for acute myeloblastic leucaemias
tom
42
zeszyt
2
strona
109

MARIA CIOCH

Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem FiladelfiaTyrosine kinase inhibitors in the treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
tom
42
zeszyt
2
strona
103

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Znaczenie badania minimalnej choroby resztkowej w nowoczesnym leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastycznąImpact of minimal residual disease on modern strategies for acute lymphoblastic leukemia