Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 41, zeszyt: 4

tom
41
zeszyt
4
strona
579

ANNA PITUCH-NOWOROLSKA, JERZY KOWALCZYK AND POLISH GROUP FOR ACUTE LEUKAEMIA AND NON-HODGKIN’S LYMPHOMA DIAGNOSIS AND THERAPY IN CHILDREN

The frequency and characteristics of aberrant immunophenotypes in acute lymphoblastic leukaemia (ALL) in children – a multicenter studyCzęstość występowania i charakterystyka nietypowych immunofenotypów w ostrych białaczkach limfoblastycznych u dzieci – analiza wieloośrodkowa
tom
41
zeszyt
4
strona
569

JAROSŁAW DYBKO, DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Znaczenie prognostyczne odsetka komórek Bmi-1+ u chorych na ostrą białaczkę szpikowąPrognostic significance of Bmi-1 positive cells percentage in acute myeloid leukemia patients
tom
41
zeszyt
4
strona
557

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivoCytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo
tom
41
zeszyt
4
strona
551

BEATA KULIK-RECHBERGER, ELŻBIETA SZPONAR, ARTUR KOŚCIESZA, WANDA FURMAGA-JABŁOŃSKA

Rozpuszczalny receptor transferyny jako wskaźnik zasobów żelaza u noworodków i niemowląt urodzonych o czasie i przedwcześnieSoluble transferrin receptor as a marker of iron stores in fullterm and preterm newborns and infants
tom
41
zeszyt
4
strona
545

PIOTR JAŹWIŃSKI, ELŻBIETA HEGER, BEATA MACHNICKA, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, ALEKSANDER F. SIKORSKI, DŻAMILA M. BOGUSŁAWSKA

A novel missense polymorphism of the EPB41 geneNowy polimorfizm skutkujący zmianą sensu w genie EPB41
tom
41
zeszyt
4
strona
535

KATARZYNA GUZ1, JUSTYNA SMOLARCZYK-WODZYŃSKA1, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA2,
JUSTYNA JÓŁKOWSKA-BARANIAK2, AGNIESZKA ORZIŃSKA1, JOANNA SKULIMOWSKA3,
JADWIGA SAWECKA, MONIKA KRASZEWSKA, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, BARBARA NASIŁOWSKA-ADAMSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, JACEK WACHOWIAK, MICHAŁ WITT, EWA BROJER

Ocena chimeryzmu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych przy pomocy metody RQ-PCR – standaryzacja metody i porównanie z techniką STR-PCREvaluation of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using the RQ-PCR method – its standardization and comparison with the STRPCR method
tom
41
zeszyt
4
strona
527

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Romiplostym – nowa opcja leczenia pierwotnej małopłytkowości immunologicznejRomiplostim – a new option of primary immune thrombocytopenia therapy
tom
41
zeszyt
4
strona
513

BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Zaburzenia cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku plazmocytowymCytogenetic and molecular aberrations in plasma cell myeloma
tom
41
zeszyt
4
strona
501

EWA STUDNIAK, STANISŁAW ZAJĄCZEK

Rola genu P16 i delecji w obszarze 9p w powstawaniu i przebiegu biała-czek oraz zespołów mielodysplastycznychThe role of the P16 gene and deletions in 9p region in the pathogenesis and course of leukemia and myelodysplastic syndromes
tom
41
zeszyt
4
strona
493

JAROSŁAW DYBKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Białko Bmi-1 i jego rola w procesie samoodnowy i starzenia się komórek macierzystych. Znaczenie Bmi-1 w białaczkachBmi-1 protein in stem cells self-renewal and senescence. Bmi-1 significance in leukemias
tom
41
zeszyt
4
strona
483

Chronic lymphocytic leukaemia – CLL – Autoimmune complications – Paraneoplastic pemphigus

Niehematologiczne powikłania autoimmunizacyjne przewlekłej białaczki limfocytowejNon-hematological autoimmune complications in chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
473

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA SZEMRAJ, TADEUSZ ROBAK

Małopłytkowość immunologiczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejImmune thrombocytopenia as complication of chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
463

ELŻBIETA ISKIERKA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejAutoimmune hemolytic anemia complicating chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
453

MAGDALENA CZEMERSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – białko regulujące angiogenezę i rozwój nowotworówOsteopontin – regulator of angiogenesis and tumorigenicity
tom
41
zeszyt
4
strona
443

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Aktualne poglądy dotyczące wskazań i skuteczności allogenicznej trans-plantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w nowotworach mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnychCurrent opinions on indications and efficacy of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) for Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms (MPN)