Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 41, zeszyt: 2

tom
41
zeszyt
2
strona
317

KATARZYNA ANTONIAK, GRAZYNA BOBER, DOROTA STRZALKOWSKA, AGATA FRYZLEWICZ-MOSKA, JOANNA DZIACZKOWSKA, JACEK PAJAK, JAN DULAWA, SLAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEN2

Pyoderma gangrenosum as a risk factor of acute myeloid leukaemiaNieinfekcyjne zgorzelinowe zapalenie skóry jako czynnik ryzyka ostrej białaczki szpikowej
tom
41
zeszyt
2
strona
309

ANNA TWARDOSZ, AGATA CHRZANOWSKA, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki piersi – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwaBreast lymphoma – report of two cases and review of literature
tom
41
zeszyt
2
strona
303

AGATA CHRZANOWSKA-KAPICA, ANNA TWARDOSZ, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki tarczycy – analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadkówThyroid lymphoma – a report of three cases
tom
41
zeszyt
2
strona
297

BOśENA SOKOŁOWSKA, KSENIA BYKOWSKA, TOMASZ GROMEK, ANNA DMOSZYŃSKA

Zakrzepica żyły wrotnej i śledzionowej – wczesna manifestacja kliniczna nadpłytkowości samoistnej – opis przypadkuPortal and splenic vein thrombosis – as the first presenting symptom of ET
tom
41
zeszyt
2
strona
293

MARIA CIOCH, ANNA DMOSZYŃSKA

Skuteczne leczenie imatynibem chorego na przewlekłą białaczkę szpikową związaną z zapaleniem wątroby typu C, krioglobulinemią i zapaleniem kłębuszkowym nerekEffective therapy with imatinib in a patient with chronic myeloid leukemia associated with hepatitis C, cryoglobulinemia and glomerulonephritis
tom
41
zeszyt
2
strona
283

HALINA ANTOSZ, JOANNA SAJEWICZ, BARBARA MARZEC-KOTARSKA, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja IL-6 i IL-6Rα na poziomie mRNA w limfocytach PBL-B oraz w prawidłowej subpopulacji B (CD19+)IL-6 and IL-6Rα mRNA expression in B-cell chronic leukemia lymphocytes and normal B lymphocytes subpopulation (CD19+)
tom
41
zeszyt
2
strona
271

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, BARBARA KRUK, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA

Seven – year to 33-year survivals in multiple myelomaSiedmioletnie do 33-letnie przeżycia w szpiczaku plazmocytowym
tom
41
zeszyt
2
strona
261

AGNIESZKA KOSTUR, AGNIESZKA KULCZYŃSKA, JANUSZ KŁOCZKO

Proteasomy – nowy cel leczenia przeciwnowotworowegoProteasomes – a new target for anticancer therapy
tom
41
zeszyt
2
strona
253

AGNIESZKA KULCZYŃSKA, AGNIESZKA KOSTUR, JAROSŁAW PISZCZ

Białka szoku cieplnego (HSP) w patogenezie i leczeniu chorób nowotworowychHeat shock proteins in the pathogenesis and treatment of cancer
tom
41
zeszyt
2
strona
245

BOŻENA SOKOŁOWSKA

Repetytorium z fizjologii hemostazyThe physiological function of hemostasis
tom
41
zeszyt
2
strona
239

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

ZAP-70 i jego rola w nowotworach układu krwiotwórczegoSignificance of ZAP-70 in hematologic malignancies
tom
41
zeszyt
2
strona
229

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA

Bendamustyna jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowejBendamustine as a new treatment option for chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
223

TOMASZ WRÓBEL

Chłoniaki strefy brzeżnejMarginal zone lymphomas
tom
41
zeszyt
2
strona
219

RENATA PIUSIŃSKA-MACOCH

Etapy psychologicznej odpowiedzi chorych w procesie umierania w nowotworach krwi i układu chłonnegoPsychological response’ stages in dying patients with hemato-oncological diseases
tom
41
zeszyt
2
strona
209

KAZIMIERZ SUŁEK, RENATA ANNA PIUSIŃSKA-MACOCH

Struktura i budowanie nadzieiStructure and fostering of hope
tom
41
zeszyt
2
strona
201

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Wybrane problemy trombofiliiSelected problems of thrombophilia
tom
41
zeszyt
2
strona
183

JERZY WINDYGA

Hemofilie – postępy w diagnostyce i leczeniuHaemophilias – advances in diagnosis and management
tom
41
zeszyt
2
strona
173

ROBERT WASILEWSKI, JERZY WINDYGA

Porfiria – rzadko rozważana przyczyna objawów chorobowychPorphyria – rarely considered cause of clinical symptoms
tom
41
zeszyt
2
strona
167

ANNA TYLKI-SZYMAŃSKA

Choroba GaucheraGaucher’s disease
tom
41
zeszyt
2
strona
151

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, WALDEMAR SAWICKI

Niedokrwistości hemolityczne – od rozpoznania do skutecznego leczeniaHemolytic anemia – from diagnosis to effective treatment
tom
41
zeszyt
2
strona
141

KAZIMIERZ SUŁEK, WALDEMAR SAWICKI

Podejście diagnostyczne do pacjenta z izolowaną leukopeniąDiagnostic approach to patient with isolated leukopenia
tom
41
zeszyt
2
strona
131

JANUSZ HAŁKA, KAZIMIERZ SUŁEK

Choroby krwi wywołane przez lekiBlood disorders due to drugs
tom
41
zeszyt
2
strona
125

RENATA K. MARYNIAK

Grupa nowo zdefiniowanych jednostek w klasyfikacji WHO 2008 nowotworów układu chłonnegoA group of newly defined entities in the WHO 2008 classification of Tumours of the Lymphoid Tissue
tom
41
zeszyt
2
strona
117

MARIA CIOCH

Znaczenie autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogiThe significance of autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma