Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 41, zeszyt: 1

tom
41
zeszyt
1
strona
101

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, ANDRZEJ DEPTAŁA, ANDRZEJ HELLMANN, KRZYSZTOF MĄDRY, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Diagnostyka, klasyfikacja i leczenie zespołów mielodysplastycznych – zalecenia ekspertów polskichDiagnostics, classification and treatment of myelodysplastic syndromes – guidelines of the Polish Experts Group
tom
41
zeszyt
1
strona
95

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, ANDRZEJ HELLMANN, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA

Leczenie poprzetoczeniowego przeładowania żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczne. Zalecenia ekspertow polskichTreatment of transfusion iron overload in patients with myelodysplastic syndromes. The guidelines of Polish Experts
tom
41
zeszyt
1
strona
89

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, WITOLD PREJZNER, HANNA MAKUCH-ŁASICA, PIOTR TRZONKOWSKI, MIROSŁAW MAJEWSKI, ANDRZEJ HELLMANN

Białaczka włochatokomórkowa oraz gammapatia monoklonalna u pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytowąIncidence of hairy cell leukemia and monoclonal gammapathy in a patient with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
1
strona
79

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, EDYTA CICHOCKA, ELŻBIETA IŁENDO, RADOSŁAW JAWOROWSKI, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO

Komórki supresyjne z linii mieloidalnej są obecne we krwi pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąMyeloid-derived suppressor cells present in the peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
1
strona
75

EWA MAŁY, KINGA BŁASZCZYK, MARTA PRZYBORSKA, TOMASZ NOWAK, JERZY NOWAK, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA

Występowanie mutacji V617F genu JAK2 u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymiThe JAK2 V617F mutation status in patients with myeloproliferative neoplasms
tom
41
zeszyt
1
strona
65

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI1

Cytotoksyczne działanie nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej ex vivoCytotoxic effect of New etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 on chronic lymphocytic leukemia cells ex vivo
tom
41
zeszyt
1
strona
57

SOFIA GRUND, BOB OLSSON, MARGARETA JERNÅS, STEFAN JACOBSSON, HANS
WADENVIK

CD69 is a good surrogate marker for IgVH gene mutation status in Swedish chronic lymphocytic leukemia (CLL) patientsCD69 jest dobrym markerem zastępczym dla występowania mutacji w genie IgVH u szwedzkich pacjentów na przewlekłą białaczkę limfatyczną (PBL)
tom
41
zeszyt
1
strona
45

ALEKSANDRA KOTKOWSKA, EWA WAWRZYNIAK, JERZY Z. BŁOŃSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Ocena przydatności cytogenetyki klasycznej z użyciem oligonukleotydu CpG (DSP30) do wykrywania aberracji chromosomowych o znaczeniu prognostycznym u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – wyniki wstępneEvaluation of the application of conventional cytogenetic using oligonucleotide CpG (DSP30) for detection of prognostic value chromosomal abnormalities in patients with chronic lymphocytic leukemia – preliminary results
tom
41
zeszyt
1
strona
35

JAN STYCZYŃSKI, LIDIA GIL, MAGDALENA PIĄTKOWSKA, ZBIGNIEW WŁODARCZYK

Zespoł limfoproliferacyjny EBV-zależny po przeszczepieniu komorek hematopoetycznych i transplantacjach narządowych: podobieństwa i rożniceEBV-dependent post-transplant lymphoproliferative disorder after hematopoietic stem cell and solid organ transplantations: similarities and differences
tom
41
zeszyt
1
strona
21

ANNA WOSZTYL, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza oraz ich znaczenie w nieziarniczych chłoniakach złośliwychAngiogenesis and lymphangiogenesis and their role in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
41
zeszyt
1
strona
15

ADAM NOWICKI, LIDIA GIL, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Neutropeniczne zapalenie jelitNeutropenic enterocolitis
tom
41
zeszyt
1
strona
5

EWA STUDNIAK, STANISŁAW ZAJĄCZEK

Rola genu RB1 i klonalnych delecji w obszarze 13q w powstawaniu i przebiegu białaczekThe role of the RB1 gene and clonal 13q region deletions in the pathogenesis and course of leukemia