Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 39, zeszyt: 3

tom
39
zeszyt
3
strona
565

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część II: Zasady postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitoremPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part II: Principles of management of haemophilia A and B complicated by inhibitors
tom
39
zeszyt
3
strona
537

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część I: Zasady postępowania w hemofilii A i BPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part I: Principles of haemophilia A and B management
tom
39
zeszyt
3
strona
527

ANDRZEJ HELLMANN, MARIA BIENIASZEWSKA, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Aktualne wskazania diagnostyczno-terapeutyczne panelu ekspertów w nadpłytkowości samoistnejProposal of diagnostic criteria and therapy of essentials thrombocytaemia – current recommendation of polish expert panel
tom
39
zeszyt
3
strona
515

WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK

Limfohistiocytoza hemofagocytarna – rzadko rozpoznawany uleczalny stan bezpośredniego zagrożenia życia występujący również u dorosłychHemophagocytic lymphohistiocytosis – rarely recognized curable syndrome of immediate risk of death occurring also in adults
tom
39
zeszyt
3
strona
509

EDYTA TETERA, MATEUSZ KURZAWSKI, JAROSŁAW PEREGUDPOGORZELSKI, TOMASZ URASIŃSKI, MAREK DROŹDZIK

Genetycznie uwarunkowany niedobór S-metylotransferazy tiopuryny (TPMT) przyczyną nietolerancji 6-merkaptopuryny u dziecka z ostrą białaczką limfoblastycznąGenetically-determined thiopurine S-methyltransferase (TPMT) deficiency as a cause of 6-mercaptopurine intolerance in a pediatric ALL patient
tom
39
zeszyt
3
strona
503

RAFAŁ MAŁECKI, JOANNA KLUZ, PAWEŁ ALEXEWICZ, RAJMUND ADAMIEC

Wtórne zapalenia naczyń w przebiegu chorób hematologicznych – opis przypadkówSecondary vasculitis in the course of hematological disorders – a case report
tom
39
zeszyt
3
strona
493

URSZULA BANY-ŁASZEWICZ, EDYTA KLIMCZAK-JAJOR, JOANNA KAMIŃSKA, JERZY KOŚCIELAK

Analiza cytometryczna ekspansji ex vivo komórek CD34+ z krwi pępowinowej: efekt podłoża hodowlanego i cytokinFlow cytometric analysis of ex vivo expansion of cord blood CD34+ cells: effects of media and cytokine combinations
tom
39
zeszyt
3
strona
485

TOMASZ DZIECIĄTKOWSKI, MACIEJ PRZYBYLSKI, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, TIGRAN TOROSIAN, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, MIROSŁAW ŁUCZAK

Porównanie dwóch metod ilościowego monitorowania zakażenia wirusem cytomegalii u pacjenta po allogenicznym przeszczepieniu szpiku z powodu ostrej białaczki szpikowejComparison of two qualitative methods used for monitoring of cytomegalovirus infection in a patient after unrelated bone marrow transplantation due to acute myeloid leukaemia
tom
39
zeszyt
3
strona
477

MAŁGORZATA STOLARSKA, ELŻBIETA SAŁACIŃSKA-ŁOŚ, KATARZYNA TARAN, JOANNA TRELIŃSKA, JÓZEF KOBOS

Ocena wartości diagnostycznej ekspresji TIMP-2 w wybranych chłoniakach i limfadenopatii odczynowej u dzieciEstimation of diagnostic value of TIMP2 expression in chosen childhood lymphomas and reactive lymphadenopathy
tom
39
zeszyt
3
strona
469

JOANNA TRELIŃSKA, MAŁGORZATA STOLARSKA, BEATA ZALEWSKASZEWCZYK, KRYSTYNA WYKA, AGATA PASTORCZAK, WOJCIECH MŁYNARSKI

Hipofosfatemia koreluje z wysokimi stężeniami prokalcytoniny w przebiegu zakażeń bakteryjnych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotoworowejHypophosphatemia correlates with high procalcitonin level in bacterial infections in children with cancer
tom
39
zeszyt
3
strona
461

KAROLINA STACHURA, AGATA PIETRZYCKA, ANNA MARCHEWKA, ANETA TELEGŁÓW, MACIEJ DROŻDŻ, MAREK STĘPNIEWSKI, HENRYK MARONA

Ocena odkształcalności i agregacji krwinek czerwonych oraz całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza u pacjentów przed i po hemodializieRed blood cells deformability, aggregation parameters and plasma total antioxidant activity in blood of patients before and after hemodialysis
tom
39
zeszyt
3
strona
443

ALEKSANDRA PALACZ, ANNA KORYCKA

Diagnostyczne i rokownicze znaczenie badań cytogenetycznych w przewlekłej białaczce limfocytowejThe diagnostic and prognostic implication of cytogenetic studies in chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
3
strona
429

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MARIAN KLINGER, BOGDAN DUBIŃSKI, DOMINIKA JEZIOR, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Niewydolność nerek w szpiczaku mnogim – stary problem w świetle nowych możliwości terapeutycznychRenal failure in multiple myeloma – new therapeutic options for the old problem
tom
39
zeszyt
3
strona
417

KAROLINA CAŁKA, EWA BALCERCZAK, ALEKSANDRA SAŁAGACKA, MAREK MIROWSKI

Białka oporności wielolekowej w szpiczaku mnogimMultidrug resistant proteins in multiple myeloma