Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 38, zeszyt: 3

tom
38
zeszyt
3
strona
361

ANDRZEJ HELLMANN, MAREK SIEMIĄTKOWSKI, JERZY HOŁOWIECKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER SKOTNICKI, KRZYSZTOF WARZOCHA, MIROSŁAW MAJEWSKI

Rekomendacje dotyczące stosowania analizy mutacji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Recommendations concerning use of analysis of mutations in the BCR-ABL gene in patients with chronic myeloid leukemia
tom
38
zeszyt
3
strona
353

JACEK TRELIŃSKI, JERZY RATAJCZAK, WOJCIECH DĄBROWSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Zagrażające życiu krwawienie u chorego z hemofilią A powikłaną krążącym inhibitorem o wysokim mianie – problemy terapeutyczne Life-threatening bleeding in patient with haemophilia A complicated by high-titer factor VIII inhibitor - therapeutic dilemma
tom
38
zeszyt
3
strona
347

JOANNA OWOC-LEMPACH, KRZYSZTOF KAŁWAK, LESZEK SZENBORN, EWA GORCZYŃSKA, PRZEMYSŁAW MYJAK, ALICJA CHYBICKA

Leiszmanioza trzewna u dziecka na terenie Polski – opis przypadku Visceral leishmaniasis in a child from Poland – case report
tom
38
zeszyt
3
strona
339

JAN MACIEJ ZAUCHA, AGNIESZKA PIEKARSKA, DAMIAN SZATKOWSKI, ANDRZEJ HELLMANN

Skuteczne przeszczepienie krwi pępowinowej po zredukowanym postępowaniu przygotowawczym u dorosłej chorej z nawrotem ostrej białaczki szpikowej po autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych – opis przypadku Successful reduced intensity cord blood transplantation in an adult patient with relapsed acute myeloid leukaemia after autologous hematopoietic cell transplantation – case report
tom
38
zeszyt
3
strona
331

KATARZYNA KAPLIŃSKA, MAŁGORZATA KAMOCKA, ELLIOT D. ROSEN, WOJCIECH P. MIELICKI

Porównanie właściwości enzymatycznych i immunologicznych bezpośredniego aktywatora czynnika X izolowanego z błon płodowych człowieka i świni oraz z raka prostaty szczura Comparison of the enzymatic and immunological properties of direct factor X activator isolated from human and swine amnionchorion membranes and from rat prostate cancer
tom
38
zeszyt
3
strona
325

TOMASZ DZIECIĄTKOWSKI, MACIEJ PRZYBYLSKI, TIGRAN TOROSIAN, AGATA SULOWSKA, MIROSŁAW ŁUCZAK

Zakażenia cytomegalowirusem (HHV-5, CMV) u biorców allogenicznych przeszczepów komórek krwiotwórczych w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2004–2006 Cytomegalovirus (HHV-5, CMV) infections in allogeneic hematopoietic stem cells recipients in Department of Hematology, Oncology and Internal Medicine, Medical University of Warsaw in years 2004–2006
tom
38
zeszyt
3
strona
311

KRZYSZTOF ILNICKI, ELŻBIETA URBANOWSKA

Wpływ przechowywania komórek jądrowych krwi pępowinowej w naczyniach z różnych tworzyw sztucznych na ich przeżycie i potencjał proliferacyjny The effect of storage of the nuclear cells suspension from cord blood in different plastic materials on their survival and proliferative potential
tom
38
zeszyt
3
strona
303

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Rekombinowany aktywny czynnik VII (rVIIa) – uniwersalny lek przeciwkrwotoczny? Zastosowanie rVIIa w leczeniu krwawień u chorych ze skazami płytkowymi Recombinant factor VIIa (rFVIIa) – a universal hemostatic agent? Use of rFVIIa in controlling bleeding in patients with platelet disorders
tom
38
zeszyt
3
strona
291

JUSTYNA JÓŁKOWSKA

Choroba resztkowa i chimeryzm hematopoetyczny u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po transplantacji komórek krwiotwórczych Minimal residual disease and hematopoietic chimerism in children with acute lymphoblastic leukemia after hematopoietic stem cell transplantation
tom
38
zeszyt
3
strona
275

MAŁGORZATA KOWAL

Znaczenie mikroRNA w onkogenezie Significance of microRNAs in tumorigenesis