Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 37, zeszyt: 3

tom
37
zeszyt
3
strona
421

PIOTR POTEMSKI, ANNA PŁUŻAŃSKA, KATARZYNA SZYDŁOWSKA-PAZERA, DOROTA TOMCZYK, DOROTA JESIONEK-KUPNICKA

Samoistny, ostry zespół rozpadu guza u chorej na rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL) Spontaneous acute tumor lysis syndrome in a patient with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
tom
37
zeszyt
3
strona
415

K. MAŚLANKA, H. MICHUR, K. MIKULSKA

Ocena przeciwciał płytkowych reagujących z mysimi immunoglobulinami u osób z małopłytkowością Evaluation of anti- mouse antibodies in persons with thrombocytopenia
tom
37
zeszyt
3
strona
407

BOGUMIŁA MICHALEWSKA, MONIKA PELC-KŁOPOTOWSKA, HANNA ŁOPIEŃSKA, BARBARA ŻUPAŃSKA

Ocena w teście erytrofagocytozy klinicznego znaczenia rzadko wykrywanych alloprzeciwciał czerwonokrwinkowych The evaluation of clinical significance of rarely occurring red cell alloantibodies using monocyte monolayer assay
tom
37
zeszyt
3
strona
399

MARIOLA SĘDZIMIRSKA, ALEKSANDRA KLIMCZAK, ANDRZEJ LANGE

Odbudowa utkania hematopoetycznego u pacjentów z rozpoznaniem pierwotnego zwłóknienia szpiku po zabiegu przeszczepienia komórek krwiotwórczych od zgodnego dawcy rodzinnego Reconstitution of hematopoietic tissue in patients with myelofibrosis after allotransplantation of hematopoietic cells from matched sibiling donors
tom
37
zeszyt
3
strona
387

LIDIA GIL, JANUSZ HANSZ, KRZYSZTOF SAWIŃSKI, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Analiza czynników ryzyka infekcji w okresie ciężkiej granulocytopenii u chorych leczonych za pomocą transplantacji autologicznych komórek hematopoetycznych Risk factors analysis of infections complications during severe neutropenia after high dose therapy and autologous hematopoietic stem cell transplantation
tom
37
zeszyt
3
strona
373

MARTA ZUBKOWICZ, BARBARA CEBULA, ANNA LINKE, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie rapamycyny, inhibitora kinazy mTOR, stosowanej pojedynczo oraz w skojarzeniu z bortezomibem, inhibitorem proteasomu, na komórki szpiczaka mnogiego in vitro Cytotoxic activity of rapamycin, the mTOR kinase inhibitor, used alone or in combination with bortezomib, proteasome inhibitor, on multiple myeloma cells in vitro
tom
37
zeszyt
3
strona
361

KRZYSZTOF ILNICKI, ELŻBIETA URBANOWSKA

Występowanie zjawiska spontanicznej agregacji w preparatach kriokonserwowanych komórek jądrowych krwi pępowinowej Occurence of spontaneous aggregation in the preparations of the cryopreserved nuclear cells obtained from the cord blood
tom
37
zeszyt
3
strona
351

KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, EWA SOWIŃSKA, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, MIROSŁAW SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, STANISŁAW POTOCZEK, LIDIA CISZAK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ocena surowiczego stężenia rozpuszczalnej E-kadheryny (sE-kadheryny) i ekspresji β-kateniny na komórkach białaczkowych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OBS) Serum concentration of soluble E-cadherin (sE-cadherin) and β-catenin expression in leukemic cells in acute myeloblastic leukemia (AML) patients
tom
37
zeszyt
3
strona
339

ADAM WISZNIEWSKI, KSENIA BYKOWSKA, ALFRED JERZY MEISSNER

Wrodzona trombofilia u chorych z przewlekłym owrzodzeniem żylnym podudzi Inherited thrombophilia in patients with chronic venous leg ulceration
tom
37
zeszyt
3
strona
329

ZOFIA RUPNIEWSKA, DOROTA KOCZKODAJ, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

BRUCE/apollon i jego rola w rodzinie białek hamujących apoptozę BRUCE/apollon and its significance in the family of inhibitor of apoptosis proteins
tom
37
zeszyt
3
strona
317

PAWEŁ ROBAK, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie antybiotyków glikopeptydowych u chorych z gorączką neutropeniczną Application of glycopeptide antibiotics in the treatment of neutropenic fever
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)