Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 37, zeszyt: 2

tom
37
zeszyt
2
strona
281

JOANNA OWOC-LEMPACH, KRZYSZTOF KAŁWAK

Allogeniczny przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych u 8-letniego chłopca z wcześniej rozpoznaną aspergillozą płucną – opis przypadku Allogeneic stem cell transplantation in an 8-year-old boy with previously diagnosed pulmonary aspergillosis – case report
tom
37
zeszyt
2
strona
275

AGNIESZKA JATCZAK-GACA, FRANCISZKA PROTAS-DROZD, SYLWIA KOŁTAN, MONIKA RENKIELSKA, ANDRZEJ KOŁTAN, WALDEMAR PLACEK

Balneo- PUVA terapia u pacjenta z przewlekłą chorobą przeszczep-przeciwko-gospodarzowi pod postacią uogólnionej sklerodermii – opis przypadku Bath-PUVA-therapy for patient with sclerodermatous chronic graft versus host disease: a case report
tom
37
zeszyt
2
strona
271

IZABELLA KOPEĆ, JUSTYNA TELIGA-CZAJKOWSKA, KATARZYNA WIĘCH, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zespół HELLP wikłający ciążę u kobiety chorej na małopłytkowość samoistną HELLP syndrome complicated pregnancy in a woman with idiopathic thrombocytopenic purpura
tom
37
zeszyt
2
strona
265

MARCIN WÓJTOWICZ, DARIUSZ WOŁOWIEC

Trudności diagnostyczne u pacjentki z zakrzepową plamicą małopłytkową/zespołem hemolityczno-mocznicowym w przebiegu marskości wątroby – opis przypadku Diagnostic difficulties in a patient with thrombotic thrombocytopenic purpura/hemolytic-uremic syndrome in the course of a hepatic cirrhosis – a case report
tom
37
zeszyt
2
strona
255

ELŻBIETA KISIEL, ILONA SEFERYŃSKA, MONIKA CHEŁSTOWSKA, IZABELLA KOPEĆ, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zastosowanie rituximabu w leczeniu cytopenii autoimmunologicznych – przypadki kliniczne The use of rituximab in the treatment of autoimmune cytopenias – case reports
tom
37
zeszyt
2
strona
249

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, WOJCIECH MŁYNARSKI, MARCIN RÓŻALSKI, JERZY BODALSKI

Mutacja Leiden jako dodatkowy czynnik ryzyka zakrzepicy u pacjenta z ostrą białaczką limfoblastyczną Factor V Leiden mutation as an additional risk factor of thrombosis in the patient with acute lymphoblastic leukemia
tom
37
zeszyt
2
strona
241

KRYSTYNA MAŚLANKA, ANNA SIKORSKA, MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, LECH KONOPKA

Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe skierowane przeciw glikoproteinom płytek krwi GPIIb/IIIa i GPIb, a przebieg choroby i wyniki leczenia w małopłytkowościach samoistnych Platelet autoantibodies directed against platelet glycoproteins GPIIb/IIIa and GPIb vs course of disease and the treatment results in idiopathic thrombocytopenic purpura
tom
37
zeszyt
2
strona
225

ANNA GRZEGORCZYK-JAŹWIŃSKA, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, IRENA KOZAK, EWA KARAKULSKA-PRYSTUPIUK, RENATA GÓRSKA

Ocena działania miejscowo stosowanego G-CSF u pacjentów po autologicznym i allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych Effect of locally applied G-CSF on oral mucositis after autogeneic and allogeneic stem cell transplantation
tom
37
zeszyt
2
strona
217

ANDRZEJ SZCZEPIŃSKI

Małopłytkowość rzekoma EDTA – zależna EDTA – dependent pseudothrombocytopenia
tom
37
zeszyt
2
strona
203

ZBIGNIEW RUDZKI, BARBARA GRABOWSKA, ANDRZEJ ZDUŃCZYK

Nadpłytkowość rodzinna: zespoły rodzinnego nowotworzenia czy dziedzicznie uwarunkowane defekty metaboliczne o typie nienowotworowym? Familial thrombocytosis: cancer family syndromes or hereditary metabolic defects of the non-neoplastic type?
tom
37
zeszyt
2
strona
185

JAN STYCZYŃSKI, LIDIA GIL

Ostra białaczka limfoblastyczna: różnice pomiędzy dziećmi i dorosłymi Acute lymphoblastic leukemia: differences between children and adults
tom
37
zeszyt
2
strona
167

MAREK SEWERYN, JERZY HOŁOWIECKI, JERZY WOJNAR,JOANNA WĘGRZYN, EWA LECH-MARAŃDA, JAROSŁAW SOKOŁOWSKI

Aktualne rekomendacje w leczeniu infekcji grzybiczych u pacjentów w neutropenii i w nowotworowych zaburzeniach odporności Recommendations for treatment of fungal infections in neutropenicand immunodeficiency cancer patients
tom
37
zeszyt
2
strona
159

PIOTR RZEPECKI, TOMASZ SAROSIEK, ANDRZEJ DEPTAŁA,,CEZARY SZCZYLIK

Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu wybranych guzów litych u dorosłych Autologous hematopoietic cell transplantation in adult patients with certain solid tumors