Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 35, zeszyt: 3

tom
35
zeszyt
3
strona
417

JAN MACIEJ ZAUCHA, JOLANTA GOŹDZIK, EDWARD WYLĘGAŁA, JERZY WOJNAR, JOANNA BALON, LIDIA GIL, KAZIMIERZ HAŁABURDA, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Diagnosis and classification of chronic graft versus host disease - report from Transplantation Workshop Falenty 2003 - part I Rozpoznanie i klasyfikacja przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi - raport z Warsztatów Transplantologicznych Falenty 2003 - część I
tom
35
zeszyt
3
strona
409

DARIUSZ KATA, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, KRYSTYNA JAGODA, JERZY HOŁOWIECKI

Przypadek agresywnej pierwotnej niewydzielającej białaczki plazmatycznokomórkowej z nietypową ekspresją antygenów swoistych dla linii granulo-monocytowej A case of aggressive primary nonsecretory plasma cell leukemia with unusual expression of the antigens specific for granulo-monocytic lineage
tom
35
zeszyt
3
strona
397

KATARZYNA R0THKEGEL, ANDRZEJ WICZKOWSKI, EWA RUDOWSKA, BOŻENA DRYBAŃSKA

Próba ustalenia górnego zakresu normy aminotransferazy alaninowej (ALT) dla krwiodawców An attempt at establishing the upper range of alanine aminotransferase norm for blood donors
tom
35
zeszyt
3
strona
383

EWA BIEŃ, TERESA STACHOWICZ-STENCEL, ELŻBIETA ADAMKIEWICZ-DRO­ŻYŃSKA, TERESA ODÓJ, JOANNA ZAWITKOWSKA-KLACZYŃSKA, JANINA ALESZEWICZ-BARANOWSKA, JANINA MECHLIŃSKA-BACZKOWSKA, AGNIESZKA BRODZISZ, EUGENIUSZ JADCZUK, LUCYNA MACIEJKA-KAPUŚ­CIŃSKA, ANNA BALCERSKA, JERZY R. KOWALCZYK

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci z chłoniakiem Hodgkina o dominującej lokalizacji w śródpiersiu Diagnostic and therapeutic dilemmas in pediatric Hodgkin's lymphoma located predominantly in mediastinum
tom
35
zeszyt
3
strona
377

KRZYSZTOF SZMYD, GRAŻYNA WRÓBEL, GRZEGORZ DOBACZEWSKI, WALDEMAR GOŁĘBIOWSKI, ALICJA CHYBICKA

Zakażenia krwi o etiologii Pseudomonas aeruginosa, ecthyma gangrenosum u dzieci z upośledzoną odpornością Pseudomonas aeruginosa sepsis, ecthyma gangrenosum in immunocompromised children
tom
35
zeszyt
3
strona
363

ANNA KORYCKA, TADEUSZ ROBAK

Wrażliwość prawidłowych i białaczkowych komórek CFU-GM i BFU-E na interferon alfa lub imatinib zastosowane samodzielnie lub w skojarzeniu z 2-chlorodeoksyadenozyną w badaniach in vitro In vitro sensitivity of normal and leukemic CFU-GM and BFU-E to interferon alpha or imatinib mesylate used alone or in combination with 2-ehlorodeoxyadenosine
tom
35
zeszyt
3
strona
351

EWA ROBAK, EWA TRZCIŃSKA, PIOTR SMOLEWSKI

Komórki dendrytyczne we krwi obwodowej chorych na układowy toczeń rumieniowaty Dendrite cells in peripheral blood patients with systemic lupus erythematosus
tom
35
zeszyt
3
strona
343

ANNA DMOSZYŃSKA, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - 18 lat doświadczeń Role of high dose chemotherapy and peripheral blood stem cells transplantation in multiple myeloma - 18 years of experience
tom
35
zeszyt
3
strona
329

JOANNA IWANKIEWICZ, KRZYSZTOF KAŁWAK, DOROTA WÓJCIK, EWA BARG

Zaburzenia wzrastania u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - problem diagnostycznyi terapeutyczny Growth impairment in children after haematopoietic cell transplantation - a diagnostic and therapeutic problem
tom
35
zeszyt
3
strona
321

JUSTYNA JÓŁKOWSKA, MICHAŁ WITT

Chimeryzm komórkowy po transplantacji szpiku kostnego Cellular chimerism after bone marrow transplantation
tom
35
zeszyt
3
strona
311

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA

ZAP-70 nowy czynnik prognostyczny w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej ZAP-70 - a new prognostic factor in B-cell chronic lymphocytic leukaemia
tom
35
zeszyt
3
strona
299

TADEUSZ ROBAK

Aktywność terapeutyczna alemtuzumabu u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Terapeutic acitivity of alemtuzumab in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
35
zeszyt
3
strona
289

TOMASZ CZERW, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, JERZY KOZIELSKI, JANUSZ KAMIŃSKI, JERZY HOŁOWIECKI

Nietypowe objawy gruźlicy sugerujące chorobę układu krwiotwórczego Aspecific manifestation of tuberculosis suggesting hematological disease