Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 35, zeszyt: 1

tom
35
zeszyt
1
strona
107

IWONA PIETKUN, ANDRZEJ ZDUŃCZYK, ZBIGNIEW RUDZKI, BOGDAN KOSOWSKI, WACŁAW WILK

Współistnienie raka piersi z ostrą białaczką szpikową poprzedzoną sarcoma granulocyticum Co - existance of breast cancer with acute myeloid leukaemia preceded by granulocytic sarcoma
tom
35
zeszyt
1
strona
101

IWONA DĄBROWSKA-WÓJCIAK, KATARZYNA TARAN, ANDRZEJ PIOTROWSKI, STANISŁAW SPORNY, MAŁGORZATA STOLARSKA

Naciek grzybiczy przyczyną perforacji aorty i nagłego zgonu u chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną w okresie remisji Mycotic infiltration causing of perforation of aorta and sudden death patient in remission of acute lymphoblastic leukemia
tom
35
zeszyt
1
strona
95

KSENIA BYKOWSKA, JERZY WINDYGA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Współistnienie mutacji typu Leiden z haplotypem HR2 genu czynnika V Coexistance of the Leiden mutation with the HR2 haplotype in the factor V gene
tom
35
zeszyt
1
strona
89

JERZY WINDYGA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, EWA STEFAŃSKA, KSENIA BYKOWSKA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Zwiększona aktywność czynnika VIII a żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Increased activity of factor VIII and venous thromboembolism
tom
35
zeszyt
1
strona
79

GRZEGORZ HELBIG, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, JERZY WOJNAR, TOMASZ FRANCUZ, JERZY HOŁOWIECKI

Ocena aktywności elastolitycznej osocza u chorych z białaczkami szpikowymi, leczonymi allogeniczną transplantacją komórek hemopoetycznych (AlloHSCT) The evaluation of plasma elastolytic activity in patients with myeloid leukemias treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (AlloHSCT)
tom
35
zeszyt
1
strona
71

KRYSTYNA MAŚLANKA, MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, DANIEL APEL, BERNADETA CEGLAREK, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, BARBARA ŻUPAŃSKA

Przydatność prób zgodności z użyciem limfocytów płytek dawcy w przewidywaniu skuteczności przetoczeń koncentratów krwinek płytkowych u chorych zimmunizowanych Usefulness of lymphocyte platelet crossmatching for predicting clinical effectiveness of platelet transfusions in alloimmunized patients
tom
35
zeszyt
1
strona
63

GRZEGORZ HELBIG, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA, DARIUSZ KATA, KRZYSZTOF WOŹNICZKA, JERZY HOŁOWIECKI

Skuteczna terapia imatinibem u pacjenta z zaawansowaną i oporną postacią idiopatycznego zespołu hypereozynofilowego The effective therapy with imatinib in a patient with advanced and resistant form of idiopathic hypereosinophilic syndrome
tom
35
zeszyt
1
strona
53

MAREK NOCUŃ, CEZARY WATAŁA

Potencjalne przyczyny nieskuteczności aspiryny (ASA) jako leku przeciwpłytkowego w profilaktyce i leczeniu chorób o podłożu naczyniowym Potential reasons of ineffective antiplatelet therapy with aspirin (ASA) in prevention and treatment of vascular diseases
tom
35
zeszyt
1
strona
43

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, JOANNA GÓRA-TYBOR, TADEUSZ ROBAK

Właściwości tetrapeptydu acetylo-N-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP) i jego wpływ na układ krwiotwórczy Properties of the tetrapeptide acetyl-N-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP) and its influence on hematopoiesis
tom
35
zeszyt
1
strona
27

ELŻBIETA TRZYNA, MARIUSZ Z. RATAJCZAK

Przegląd metod stosowanych w monitorowaniu chimeryzmu po alloprzeszczepach ze szczególnym uwzględnieniem technik molekularnych Overview of methods used in chimerism testing after allogenic stem cell transplantation, especially highlighting molecular techniques
tom
35
zeszyt
1
strona
15

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA SOBCZAK-PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Trombospondyna-1 i jej znaczenie w biologii nowotworów układu krwiotwórczego Thrombospondin-1 and its role in the biology of hematological malignancies
tom
35
zeszyt
1
strona
4

ANNA DMOSZYŃSKA, MAGDALENA GÓRSKA

Trójtlenek arsenu, stary lek - nowe oblicze Arsenic trioxide, an old drug - a new face