Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 34, zeszyt: 2

tom
34
zeszyt
2
strona
253

KAZIMIERZ HAŁABURDA, MICHAŁ WIŚNIEWSKI, JAN MACIEJ ZAUCHA, MARIA BIENIASZEWSKA, WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Allogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego u chorego z zespołem hypereozynofilowym Allogeneic bone marrow transplantation in a patient with hypereosinophilic syndrome
tom
34
zeszyt
2
strona
247

MARIA CIACH, ANNA DMOSZYŃSKA, DARIUSZ JAWNIAK, MAREK HUS, IWONA HUS

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej na podstawie analizy jednego przypadku Acute promyelocytic leukemia - new possibilities of treatment on the basis of one case
tom
34
zeszyt
2
strona
239

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, KATARZYNA PRZYBYSZ, KRYSTYNA JĘDRYCHOWSKA-DAŃSKA, HENRYK WITAS, JERZY BODALSKI

Monitorowanie aktywności L-asparaginazy u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej Monitoring of L-asparaginase activity in children treated due to acute lymphoblastic leukemia
tom
34
zeszyt
2
strona
231

BARBARA KACZOROWSKA- HAĆ, ANNA BALCERSKA

Stężenie erytropoetyny endogennej u dzieci dotkniętych chorobą nowotworową Endogenous erythropoietin levels in children with malignancies disorders
tom
34
zeszyt
2
strona
219

JOANNA TRELIŃSKA, WOJCIECH MŁYNARSKI, MAGDALENA KOSTRZEWSKA, JUSTYNA ZABIELSKA, JERZY BODALSKI

5-letnia obserwacja zakażeń u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej z uwzględnieniem profilu mikrobiologicznego i antybiotykowrażliwości Infectious complications in children with cancer - a five-year long observation considering microbiological profile and antibiotics sensitivity
tom
34
zeszyt
2
strona
211

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Czy autokontrola jest konieczna w badaniach przedtransfuzyjnych? Is autocontrol necessary in pretransfusion testing?
tom
34
zeszyt
2
strona
201

BEATA TOMASZEWSKA-TOPORSKA, DONATA URBANIAK-KUJDA, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, EWA MĘDRAŚ, IRENA FRYDECKA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja cząsteczek kostymulujących na komórkach blastycznych szpiku w ostrych białaczkach Expression of co-stimulatory molecules on bone marrow blasts in acute leukemia
tom
34
zeszyt
2
strona
187

JOLANTA KĘDZIERSKA, J OANNA WĘGRZYN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI, ANNA KĘDZIERSKA

Terapeutyczne i epidemiologiczne aspekty infekcji opornymi na wankomycynę szczepami z rodzaju Enterococcus u chorych na schorzenia nowotworowe układu krwiotwórczego Therapeutical and epidemiological aspects of vancomycin - resistant enterococcal infections in patients with haematological malignancies
tom
34
zeszyt
2
strona
181

GRAŻYNA WRÓBEL, DOROTA WÓJCIK

Idiopatyczna plamica małoplytkowa u dzieci Część II. Leczenie postaci ostrej Idiopathic thrombocytopenic purpura in children Part II. The treatment of acute form
tom
34
zeszyt
2
strona
169

AGNIESZKA SOBCZAK-PLUTA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, EWA LECH-MARAŃDA, TADEUSZ ROBAK

Zapobieganie reaktywacji i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych Prophylaxis and treatment of cytomegalovirus (CMV) infection in patients after stem cell transplantation
tom
34
zeszyt
2
strona
151

MAREK SEWERYN, JERZY HOŁOWIECKI, EWA LECH-MARAŃDA, JOANNA WĘGRZYN, JAROSŁAW SOKOŁOWSKI, KRZYSZTOF GAWROŃSKI, MARIA CIOCH, ILONA SEFERYŃSKA, WITOLD PREJZNER

Standardy postępowania w leczeniu chorób infekcyjnych w stanach neutropenii i nowotworowych zaburzeniach odporności Standards for treatment of infectious diseases in patients with neutropenia and in immunodeficiency cancer patients
tom
34
zeszyt
2
strona
139

ANDRZEJ BRZOZOWSKI, ANNA DMOSZYŃSKA

Perspektywy leczniczego zastosowania komórek macierzystych szpiku w chorobach niehematologicznych Perspectives in therapeutic application of bone marrow stem cells in non-haematological diseases