Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 32, zeszyt: 4

tom
32
zeszyt
4
strona
433

E. WAGIEL, I. MALINOWSKA, K. WAGIEL, R. ROKICKA-MILEWSKA

Pierwotne masywne zajęcie ośrodkowego układu nerwowego u chłopca z AML stwierdzone w badaniu MRI, przy braku komórek białaczkowych w płynie mózgowo-rdzeniowym Primary massive AML central nervous system involvement in a boy diagnosed on the basis of MRI despite the normal spinal fluid examination
tom
32
zeszyt
4
strona
429

BOŻENA MARIAŃSKA, BARBARA NASIŁOWSKA, DANIEL APEL

Całkowita hematologiczna i molekularna remisja u chorej z drugą wznową ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL) bcr/abl-dodatniej leczonej STI 571 Complete hematological and molecular remission in a patient with acute lymphoblastic leukemia (ALL) bcr/abl positive in second relapse treated with STI 571
tom
32
zeszyt
4
strona
423

ELŻBIETA KISIEL, EWA WASIŃSKA, WIESŁAW KRYCZKA, ARKADIUSZ DROBIECKI

Przypadek mastocytozy układowej u pacjentki z mielofibrozą Systemic mastocytosis in a patient with myelofibrosis
tom
32
zeszyt
4
strona
417

E. MENDEK-CZAJKOWSKA, A. SIKORSKA, M. SŁOMKOWSKI, A.J. MEISSNER, IM. ZIEMSKI, S. HUSZCZA, E. KOSTKIEWICZ, K. MAŚLANKA, L. ZYCH-MORDZIŃSKA

Odległa analiza niepowodzeń po splenektomii u chorych z przewlekłą samoistną małopłytkowością Long term observations of post-splenectomy patients with chronic idiopatic thrombocytopenia purpura (ITP) and analysis of recovery failure factors
tom
32
zeszyt
4
strona
407

WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Porównanie miejsca pęknięcia genu BCR i rodzaju transkryptu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Comparison of the BCR gene break point and the type of BCR/ABL transcript in patients with chronic myeloid leukemia
tom
32
zeszyt
4
strona
393

BEATA OLAS

Udział heterotrimerycznych białek G w przekazywaniu sygnałów w płytkach krwi Involvement of heterotrimeric G proteins in signal transduction in blood platelets
tom
32
zeszyt
4
strona
385

JAROSŁAW WAJS

Transfuzje koncentratów granulocytarnych - renesans niedocenianej metody leczenia? Granulocyte concentrates transfusions - renaissance of underestimated method of therapy?
tom
32
zeszyt
4
strona
375

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK

Rola śródbłonka w funkcjonowaniu komórek krwi i szpiku Role of vascular endothelium in blood and bone marrow cells function
tom
32
zeszyt
4
strona
367

ANNA KORYCKA, JOANNA GÓRA-TYBOR, TADEUSZ ROBAK

Farmakologia i perspektywy klinicznego zastosowania selektywnego inhibitora białkowej farnezylotransferazy R115777 Pharmacology and perspectives of clinical application of the selective farnesyl protein transferase inhibitor - R115777
tom
32
zeszyt
4
strona
359

BARBARA ŻUPAŃSKA

Potransfuzyjna ostra niewydolność oddechowa (Tranfusion-Related Acute Lung Injury - TRALI) - niebezpieczne i za rzadko rozpoznawane powikłanie poprzetoczeniowe Transfusion-related acute lung injury (TRALI) dangerous and underdiagnosed post-transfusion syndrome
tom
32
zeszyt
4
strona
347

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, AGNIESZKA ZAŁUSKA, ARTUR JURCZYSZYN, JERZY STACHURA, ZBIGNIEW RUDZKI, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Spontaniczna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi u chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hemopoetycznych A case of spontaneous acute graft versus host disease in AML patient following syngeneic peripheral blood progenitor cell transplantation