Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 32, zeszyt: 2

tom
32
zeszyt
2
strona
235

JAROSŁAW MIKOŁAJCZUK, AGNIESZKA PIEKARSKA, JOANNA BALON, MARIA BIENIASZEWSKA

Wybiórcza aplazja czerwonokrwinkowa po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych - opis przypadku Pure red cell aplasia after allogeneic stem cell transplantation - case report
tom
32
zeszyt
2
strona
229

HANNA FOTA-MARKOWSKA, ROMA MODRZEWSKA, ROMANA ROLLA-SZCZEPAŃSKA

Efekty leczenia przeciwwirusowego zakażenia HBV u chorego z chłoniakiem limfoblastycznym T -komórkowym Effect of Lamivudine therapy for HBV infection in a patient with T-cell lymphoblastic lymphoma
tom
32
zeszyt
2
strona
223

GRZEGORZ HELBIG, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Przypadek guza mózgu (oligoastrocytoma) u chorego leczonego z powodu szpiczaka mnogiego A case of brain tumor (oligoastrocytoma) in a patient treated for multiple myeloma
tom
32
zeszyt
2
strona
215

GRZEGORZ HELBIG, DARIUSZ KATA, JERZY HOŁOWIECKI

Przypadek wariantu ostrej białaczki promielocytowej z wysoką ekspresją antygenów CD34, CD117, markerów linii limfocytów B i T oraz nietypową ewolucją obrazu cytomorfologicznego A case of acute promyelocytie leukemia - variant (M3v) with high expression of CD34, CD117, B and T cell lineage antigens and atypical untypical evolution of morphologic smear
tom
32
zeszyt
2
strona
207

IWONA HUS, DARIUSZ JAWNIAK, ZORIANA SALAMANCZUK, IZABELA KAPUSTA, MAGDALENA GÓRSKA

Nietypowy przebieg ostrej białaczki promielocytowej, z translokacją 15;17, opornej na leczenie kwasem all-trans retynoinowym Uncommon course of acute promyelocytic leukemia with t(15;17), resistant to ATRA treatment
tom
32
zeszyt
2
strona
199

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, MARIA MIKULSKA, HALINA SEYFRIED

Zastosowanie testu hemaglutynacji do wykrywania parvowirusa B19 Haemagglutination test for the detection of parvovirus B19
tom
32
zeszyt
2
strona
185

MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK, JANUSZ HANSZ, ANNA CZYŻ, KRZYSZTOF SAWIŃSKI

Ocena zależności pomiędzy liczbą komórek jednojądrowych, prekursorów CD34+ oraz granulocytarnych (CFU-GM) w preparatach krwi uzyskanych z kolejnych leukaferez Evaluation of the relationship between the number of mononuclears, CD34+ cells and granulocyte progenitors (CFU-GM) collected from peripheral blood in sequential leukaphereses
tom
32
zeszyt
2
strona
173

JANUSZ HANSZ, JOLANTA GOŹDZIK

Uwarunkowania skuteczności wysoko-dawkowej chemioterapii i transplantacji szpiku allogenicznego u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Factors affecting the efficacy of high-dose chemotherapy and allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia
tom
32
zeszyt
2
strona
165

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie cefepimu w monoterapii lub w skojarzeniu z amikacyną w empirycznym leczeniu gorączki u chorych z neutropenią Cefepime in monotherapy or in combination with amikacine as the empirical treatment of febrile neutropenic patients
tom
32
zeszyt
2
strona
155

ANNA PIEKARSKA

Problemy kliniczne wynikające z limfoproliferacyjnych właściwości wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Lymphoproliferative ability of hepatitis C virus - clinical consequences
tom
32
zeszyt
2
strona
147

GRAŻYNA KUŚNIERZ-ALEJSKA

Antygeny krwinek czerwonych i ich klasyfikacja Red cell antigens and their classification
tom
32
zeszyt
2
strona
131

KRZYSZTOF JAMROZIAK, WOJCIECH MŁYNARSKI, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie białek transportowych nadrodziny ABC w oporności na leczenie ostrej białaczki szpikowej The role of ABC transporters superfamily in drug resistance in acute myelogenous leukaemia