Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 32, zeszyt: 1

tom
32
zeszyt
1
strona
109

JOLANTA GOŹDZIK, LIDIA GIL, JANUSZ HANSZ

Anemia oporna na leczenie z nadmiarem blastów oraz zwłóknieniem szpiku leczona z powodzeniem za pomocą wysokodawkowej chemioterapii i przeszczepienia autologicznych komórek hematopoetycznych z krwi - opis przypadku Refractory anaemia with blasts excess and myelofibrosis successfully treated with high-dose chemotherapy and transplantation of autologous peripheral blood hematopoietic stem cells - case presentation
tom
32
zeszyt
1
strona
97

JADWIGA JARKOWSKA-KOZŁOWSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BEATA JANASIK

Znaczenie markera osteolizy - telopeptydu b-CTx w monitorowaniu progresji klonalnej limfoproliferacji typu MGUS w kierunku szpiczaka mnogiego Significance of telopeptide b-CTx - osteołytic marker for monitoring progression of clonal lymphoproliferation type MGUS to multiple myeloma
tom
32
zeszyt
1
strona
87

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, DANA ZAWIRSKA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Wyniki terapii skojarzonej: ATG, cyklosporyna, G-CSF, sterydy u chorych z ciężką niedokrwistością aplastyczną Results of combined therapy with ATG, cyclosporin, G-CSF, steroids in patients with severe aplastic anaemia
tom
32
zeszyt
1
strona
71

RENATA KROLL, ANDRZEJ BALCERZAK, JANUSZ HANSZ

Zastosowanie czynników wzrostu typu GM-CSF oraz G-CSF w oznaczeniach cytogenetycznych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Application of hematopoietic growth factors GM-CSF and G-CSF in cytogenetic assays in patients with chronic myeloid leukemia
tom
32
zeszyt
1
strona
61

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK, URSZULA PODSTAWKA

Komórki hematopoetyczne CD34+ krwi pępowinowej Cord blood hematopoietic CD34+ cells
tom
32
zeszyt
1
strona
51

WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, ELŻBIETA URBANOWSKA

Propozycje regulacji prawnej bankowania krwi pępowinowej w Polsce Proposals of legal regulation of cord blood banking in Poland
tom
32
zeszyt
1
strona
43

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK

Niedokrwistości autoimmunohemolityczne po przeszczepach szpiku Autoimmune haemolytic anaemia after-bone marrow transplantation
tom
32
zeszyt
1
strona
29

IWONA HUS

Komórki dendrytyczne - (część II): zastosowanie w immunoterapii nowotworów Dendritic cells - application in cancer immunotherapy (Part II)
tom
32
zeszyt
1
strona
15

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ

Profilaktyka i leczenie infekcji grzybiczych u chorych z neutropenią Prophylaxis and treatment of invasive fungal infections in neutropenic patients
tom
32
zeszyt
1
strona
5

ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER

STI571 - nowy lek w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej STI571 - a new drug in treatment of chronic myeloid leukaemia