Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 31, zeszyt: 3

tom
31
zeszyt
3
strona
323

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych The role of monoclonal antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma
tom
31
zeszyt
3
strona
315

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, AGNIESZKA DŁUŻNIEWSKA, ANGELINA BUJAKOWSKA-MORYL, BARBARA GÓRSKA, BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Ciężka niedokrwistość autoimmunohemolityczna z autoprzeciwciałami klasy IgA Severe autoimmune haemolytic anaemia with IgA autoantibodies
tom
31
zeszyt
3
strona
307

SEBASTIAN GROSICKI, JERZY HOŁOWIECKI, SEBASTIAN GIEBEL, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ

Koszt leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML) z zastosowaniem podwójnej indukcji DIT oraz DAC 7+5 na podstawie analizy dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śl. A.M. w Katowicach w latach 1997 -1999 Cost of acute myeloid leukaemia (AML) double induction therapy DIT and DAC 7+ 5 using medical documentation of patients treated in University Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation S.M.A. in Katowice, Poland in 1997 -1999
tom
31
zeszyt
3
strona
297

DARIUSZ JAWNIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, ANETA GORĄCY

Ekspresja antygenów CD28, CD40 i CD44 na komórkach szpiczaka plazmocytowego i nienowotworowych plazmocytach Expression of CD28, CD40 and CD44 on the malignant and normal plasma cells
tom
31
zeszyt
3
strona
285

JOLANTA GOŹDZIK, MAŁGORZATA IWOŁA, JANUSZ HANSZ

Występowanie i przebieg choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych przeszczepieniem allogenicznego szpiku w zależności od określonych czynników klinicznych i pracownianych Occurrence and course of minimal residual disease after allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia in dependence on some clinical and laboratory factors
tom
31
zeszyt
3
strona
279

IRENA BOGDANIK, HANNA PYL, BARBARA ŻUPAŃSKA

Ocena testu kolumnowego z żelem dla diagnostyki nocnej napadowej hemoglobinurii (NNH) Gel test for the diagnosis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (pNH)
tom
31
zeszyt
3
strona
273

GRAŻYNA KUŚNIERZ-ALEJSKA

Częstość występowania poszczególnych fenotypów i antygenów układu grupowego MNS w populacji polskiej MNS system phenotype and antigen frequency in Poland
tom
31
zeszyt
3
strona
259

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Rola domniemanego antygenu w etiopatogenezie przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej The role of a putative antigen in the aetiopathogenesis of B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
31
zeszyt
3
strona
249

SABINA KOTLAREK-HAUS, OLGA HAUS

Chloniaki u osób zakażonych HIV Lymphomas in HIV infected patients
tom
31
zeszyt
3
strona
241

MAGDALENA BONCLER, CEZARY WATAŁA

Rola receptora FcgRIIA w aktywacji płytek krwi oraz jego znaczenie w małopłytkowości zależnej od heparyny Role of FcgRllA receptor in platelet activation and its significance in heparin-induced thrombocytopenia
tom
31
zeszyt
3
strona
229

JERZY KOŚCIELAK

Komórki NKT, CD1 i lipidy: ostatnio odkryte ramię układu odpornościowego otwiera nowe możliwości leczenia nowotworów i chorób na tle autoimmunologicznym NKT cells, CDI and lipids; a recently discovered arm of the immune system paves the way for new approaches to treatment of neoplastic and autoimmune diseases