Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 31, zeszyt: 2

tom
31
zeszyt
2
strona
205

KATARZYNA BOGUNIA-KUBIK, ANNA ŁABA, ANDRZEJ LANGE

Sprawozdanie z warsztatów kontroli jakości typowania antygenów zgodności tkankowej Report from the quality control workshop for HLA typing
tom
31
zeszyt
2
strona
201

JOANNA GÓRA-TYBOR, WALDEMAR BUDŹKO, ELŻBIETA WISZNIEWSKA-GAUER, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Przewlekła białaczka szpikowa u ciężarnej - problemy terapeutyczne. Opis przypadku Chronic myeloid leukaemia during pregnancy - therapeutical problems. Case report
tom
31
zeszyt
2
strona
193

ANNA SOBOL, JÓZEFA LORENC, MAREK KRAKOWIAK, LIDIA STAŃCZYK, JÓZEF DRZEWOSKI

Zespół rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego z afibrynogenemią w przebiegu ostrej niewydolności wątroby Disseminated intravascular coagulation syndrome with afibrinogenemia diagnosed in a patient with acute hepatic failure
tom
31
zeszyt
2
strona
187

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, ANDRZEJ SZEREJ

Skuteczna terapia talidomidem, chorego z pierwotnie opornym na chemioterapię szpiczakiem plazmocytowym Effective thalidomide therapy of a patient with primarily resistant to chemotherapy multiple myeloma
tom
31
zeszyt
2
strona
181

BOGUSŁAWA LENKIEWICZ, EWA CHMIELEWSKA, BARBARA WIĘCEK

Kliniczne znaczenie przeciwciał anty-G w konflikcie Rh Clinical significance of anti-G antibodies in feto-maternal Rh incompatibility
tom
31
zeszyt
2
strona
177

HALINA BUBAŁA, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, ANNA JANIK-MOSZANT, ALEKSANDRA ŁUSZCZYŃSKA

Ostra białaczka czerwonokrwinkowa u 7 -miesięcznego niemowlęcia Acute erythroleukaemia in a 7 -month old infant
tom
31
zeszyt
2
strona
171

ANNA ŚWIEBODA-SADLEJ

Znaczenie hodowli megakariocytowych in vitro w diagnostyce nadpłytkowości Significance of in vitro megakaryocyte cultures in diagnosis of thrombocythaemia
tom
31
zeszyt
2
strona
163

ANNA KLUKOWSKA, JERZY PRZEDLACKI, PAWEŁ LAGUNA, JERZY BRZEWSKI, KAZIMIERZ OSTROWSKI, ROMA ROKICKA-MILEWSKA

Zaburzenia mineralizacji kości u dzieci chorych na hemofilię Bone mineral disorders in children with haemophilia
tom
31
zeszyt
2
strona
153

JANUSZ HANSZ, KRZYSZTOF SAWINSKI, MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK

Rekonstytucja hematopoezy u chorych na białaczki szpikowe po transplantacji szpiku allogenicznego w zależności od liczby przeszczepianych wielopotencjalnych komórek krwiotwórczych Hematopoietic reconstitution in patients with myeloid leukemias after allogeneic bone marrow transplantation in dependence on the number of grafted multipotential progenitors
tom
31
zeszyt
2
strona
145

DARIUSZ WOŁOWIEC, KRYSTYNA SĘDEK, IWONA URBANOWICZ-KACHNOWICZ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Aktywność podziałowa i ekspresja białek regulacyjnych cyklu komórkowego w limfocytach przewlekłej białaczki limfatycznej stymulowanych TP A Proliferative activity and expression of cell cycle regulatory proteins in chronic lymphocytic leukemia lymphocytes: stimulatory effect of TP A
tom
31
zeszyt
2
strona
139

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Porównanie dwóch różnych systemów mikrokolumnowych w żelu w wykrywaniu alloprzeciwcial przeciw krwinkom czerwonym Comparison of two different microcolumn gel systems in the detection of red cell alloantibodies
tom
31
zeszyt
2
strona
127

ANDRZEJ KĘSY, ANDRZEJ FITZNER, WIESŁAW NIEDBALSKI, GRAŻYNA PAPROCKA,BOGDAN WALKOWIAK

Krwotoczna choroba królików - model zwierzęcy dla ludzkich wirusowych gorączek krwotocznych Rabbit haemorrhagic disease - An animal model for human viral haemorrhagic fevers
tom
31
zeszyt
2
strona
113

KATARZYNA BOGUNIA-KUBIK, ANDRZEJ LANGE

Typowanie antygenów zgodności tkankowej u potencjalnych dawców i biorców przeszczepów komórek hematopoetycznych HLA typing in potential donors and recipients of hematopoietic stem cell transplantation
tom
31
zeszyt
2
strona
103

KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Cytogenetyka i biologia molekularna przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej B-cell chrome lymphocytic leukaemia: cytogenetics and molecular biology