Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 31, zeszyt: 1

tom
31
zeszyt
1
strona
87

MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, ANNA JURCZYK, MICHAŁ JELEŃ

Limfocytarne zapalenie naczyń skóry w przebiegu chłoniaka centroblastyczno-centrocytowego - opis przypadku Cutaneous lymphocytic vasculitis in the course of malignant lymphoma centroblastic-centrocytic - case report
tom
31
zeszyt
1
strona
79

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, EWA LECH-MARAŃDA, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie cefepimu lub ceftazydymu skojarzonych z amikacyną w empirycznym leczeniu gorączki u chorych z neutropenią Cefepime or ceftazidime in combination with amikacine as the empirical treatment of febrile neutropenic patients
tom
31
zeszyt
1
strona
73

BARBARA SIKORSKA-FIC, ROMA ROKICKA-MILEWSKA, IWONA MALINOWSKA, ANNA PŁOSZYŃSKA, ANNA BALCERSKA, ANDRZEJ KOŁTAN, MARIUSZ WYSOCKI, KRYSTYNA MAKOWSKA

Zastosowanie PEG-Asparaginazy u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną uczulonych na L-Asparaginazę E. coli i Erwinazę The use of PEG-Asparaginase in leukemic patients with prior hypersensitivity to native L-Asparaginase
tom
31
zeszyt
1
strona
67

LUDMIŁA WASZKIEWICZ, SABINA KOTLAREK-HAUS

Występowanie szpiczaka mnogiego na Dolnym Śląsku Incidence rate of myeloma multiplex in Lower Silesia
tom
31
zeszyt
1
strona
59

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK

Zastosowanie nowej techniki kolumnowej, opartej na chromatografii powinowactwa, do wykrywania i identyfikacji przeciwciał skierowanych do krwinek czerwonych Application of a new affinity column technology for red cell antibody detection and identification
tom
31
zeszyt
1
strona
51

OLGA HAUS, MARIUSZ WYSOCKI, BARBARA MUCHA, ROBERT DĘBSKI, KRYSTYNA SOSZYŃSKA, ANDRZEJ KOŁTAN

Efektywność badań cytogenetycznych u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, a niektóre parametry cyklu komórkowego i dane hematologiczne Efficacy of cytogenetic examinations in children with acute myeloid leukemia in relation with some cell cycle parameters and haematologic data
tom
31
zeszyt
1
strona
47

J. SAWECKA, J. SKULIMOWSKA, J. KOŚCIELAK

Mutacje inwersyjne u pacjentów chorych na ciężką hemofilię A Inversion mutations in patients with severe hemophilia A
tom
31
zeszyt
1
strona
41

GRAŻYNA KUŚNIERZ-ALEJSKA

Ocena jakości krajowych ludzkich surowic diagnostycznych Anty-Rh(D) i diagnostyki słabego antygenu D w Polsce Quality assessment of Polish diagnostic anti-Rh(D) sera and diagnosis for weak D antigen in Poland
tom
31
zeszyt
1
strona
33

PRZEMYSŁAW NOWACKI, BARBARA ZDZIARSKA

Routes of penetration and spreading or leukemic and lymphomatous cells within the CNS. Clinico-morphological correlation Drogi wnikania i rozprzestrzeniania się komórek białaczkowych i chłoniakowych w OUN. Korelacje kliniczno-morfologiczne
tom
31
zeszyt
1
strona
25

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, URSZULA PODSTAWKA, DANIEL APEL, BOŻENA MARIAŃSKA, JAN SABLIŃSKI

Sedymentacja jako efektywna metoda wstępnej izolacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej Sedimentation as effective method of preliminary isolation of stem cells from cord blood
tom
31
zeszyt
1
strona
17

MAŁGORZATA CZYŻ

Regulacja ekspresji integryn The regulation of expression of integrins
tom
31
zeszyt
1
strona
11

GRAŻYNA KUŚNIERZ-ALEJSKA

Antygen D z układu Rh, jego słabe odmiany i kategorie RhD antigen, its weak expression and categories
tom
31
zeszyt
1
strona
5

ANNA DMOSZYŃSKA

Talidomid - nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego Talidomid - a new possibility of treatment of multiple myeloma