Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 4

Anna Koclęga · Mirosław Markiewicz · Urszula Siekiera · Alicja Dobrowolska · Monika Dzierżak-Mietła · Sylwia Mizia · Patrycja Zielińska · Małgorzata Kopera · Sławomira Kyrcz-Krzemień

Analiza występowania oraz wpływu przeciwciał anty-HLA u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych od częściowo niezgodnych w układzie HLA dawców niesporewnionych

Analysis and influence of anti-HLA antibodies after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from HLA-mismatched unrelated donors

SłOWA KLUCZOWE:
przeciwciała anty-HLAallogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczychdawca niespokrewniony niezgodny w układzie HLA
KEY WORDS:
Anti-HLA antibodiesAllogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT)HLA-mismatch unrelated donor
pełna treść »
STRESZCZENIE: Przeciwciała skierowane przeciw głównemu układowi zgodności tkankowej
są istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za odrzucenie przeszczepu
w przypadku transplantacji narządów litych. Ich wpływ na wyniki
allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych, szczególnie
od dawcy niezgodnego w układzie HLA, nie został dotychczas poznany.
Wobec wzrastającej liczby allotransplantacji komórek krwiotwórczych
od dawców niespokrewnionych nie w pełni zgodnych w układzie HLA,
zaistniała potrzeba zbadania występowania oraz wpływu przeciwciał
anty-HLA na wyniki procedury przeszczepowej. Celem naszej pracy
było zbadanie występowania, swoistości oraz wpływu przeciwciał anty-
HLA na wyniki przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych
od dawców niespokrewnionych nie w pełni zgodnych w układzie HLA
z biorcą przeszczepu. Do badania włączono 30 pacjentów poddanych
transplantacji komórek krwiotwórczych w Klinice Hematologii i Transplantacji
Szpiku SUM w Katowicach w latach 2001–2007. Przeciwciała
anty-HLA były wykrywane przy użyciu techniki DynaChip w surowicach
pobranych od chorych w różnym czasie od przeprowadzonej procedury
przeszczepowej. Technika DynaChip łączy w sobie zmodyfikowaną
metodę ELISA z techniką microchipów wykorzystującą rozpuszczalne,
oczyszczone glikoproteiny HLA zarówno klasy I, jak i II, opłaszczone na
powierzchni studzienek. Wstępne obserwacje wskazują, że po allotransplantacji
są wytwarzane przeciwciała skierowane przeciw głównemu
układowi zgodności tkankowej i mogą one mieć potencjalny wpływ na
wyniki procedury transplantacyjnej.
SUMMARY: Antibodies against human leukocyte antigen (anti-HLA Abs) are important
factors responsible for graft rejection in solid organ transplantation, but
their role in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT)
is unknown. As the number of patients who are treated with HLA-mismatched
HSCT (including cord blood, haploidentical and unrelated HSCTs)
constantly increases, the presence and influence of anti-HLA antibodies
on the HSCT outcome is unknown. Thus we have examined incidence and
influence of anti-HLA antibodies on outcomes of allo-HSCT from HLAmismatched
unrelated donors. Abs were identified in sera collected from 30
recipients. We have used automated DynaChip assay which uses microchips
bearing purified class I and II HLA antigens for detection of anti-HLA Abs.
The preliminary results indicate that anti-HLA Abs appear post transplant
in mismatched allo-HSCT recipients and may be potentially responsible for
the occurrence of post-transplant complications.