Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 4

Grzegorz Władysław Basak · Kazimierz Hałaburda · Wiesław Wiktor Jędrzejczak

Bieżące poglądy dotyczące miejsca pleryksaforu w mobilizacji autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

The current opinion on the place of plerixafor in hematopoietic stem cell mobilization

SłOWA KLUCZOWE:
pleryksaformobilizacja komórek krwiotwórczychprzeszczepianie autologicznych komórek krwiotwórczych
KEY WORDS:
PlerixaforHematopoietic stem cells mobilizationAutologous stem cell transplantation
pełna treść »
STRESZCZENIE: Pleryksafor jest swoistym antagonistą receptora chemokinowego
C XCR4 wykorzystywanym do mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej w celu ich pobrania i następnie autologicznego przeszczepienia. Europejskie wskazania rejestracyjne
obejmują stosowanie pleryksaforu u pacjentów ze szpiczakiem plazmo -
cytowym i chłoniakami, którzy wykazują się niedostateczną mobili-
zacją. Ze względu na jego wysoką skuteczność w połączeniu z G-CSF
(czynnik wzrostu kolonii granulocytowych) wykorzystuje się go głównie
u chorych, u których nie powiodła się wcześniejsza mobilizacja (nie -
udani mobilizatorzy). Wskazania rejestracyjne umożliwiają stosowanie
pleryksaforu również u pacjentów o tzw. przewidywanej nieskutecznej
mobilizacji (przewidywani źli mobilizatorzy) oraz u tych, u których ak-
tualnie prowadzona mobilizacja przebiega suboptymalnie (potwierdzeni
źli mobilizatorzy). Istnieją dane, że nawet u pacjentów, u których sku-
tecznie mobilizuje się komórki krwiotwórcze (dobrzy mobilizatorzy),
s tosowanie pleryksaforu mogłoby w przyszłości znaleźć swoje uzasad-
nienie. W artykule przedstawiono możliwości stosowania pleryksaforu
w w yżej wymienionych przypadkach. Zasugerowano też algorytm tzw.
„ratunkowego” stosowania pleryksaforu w trakcie mobilizacji komórek
krwiotwórczych.
SUMMARY: Plerixafor is a specific antagonist of the CXCR4 chemokine receptor used
for mobilization of hematopoietic stem cells from bone marrow to pe -
ripheral blood for their collection and subsequent transplantation. The
European label indications include patients with lymphoma and multiple
myeloma whose cells mobilise poorly. Because of its high efficacy when
used in combination with G-CSF, it has been used mainly in patients
with failed previous mobilization (“failed mobilizers”). However, label
indications include plerixafor usage also in patients predicted to mobi-
lize poorly (“predicted poor mobilizers”) as well as those with subopti -
mal current mobilization (“proven poor mobilizers”). Also patients who
mobilize efficiently (“good mobilizers”) might benefit from mobilization
with plerixafor. The paper demonstrates the use of plerixafor in above
situations. Also a “rescue” strategy of plerixafor use during stem cell
mobilization is presented.