Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 4

Grażyna Sobol · Agnieszka Mizia-Malarz · Halina Woś

Serum concentrations of proangiogenic cytokines (VEGF, bFGF) depending on the histopathological types of Hodgkin lymphoma in children – preliminary report

Surowicze stężenia cytokin proangiogennych (VEGF i bFGF) w zależności od rodzajów histopatologicznych chłoniaka Hodgkina u dzieci – doniesienie wstępne

SłOWA KLUCZOWE:
cytokinynaczyniotworzeniechłoniak Hodgkinapediatria
KEY WORDS:
CytokinesAngiogenesisHodgkin lymphomaPediatric
pełna treść »
STRESZCZENIE: Background. The different histological types of classical Hodgkin Lymphoma
(cHL) differ from other percentage share of the Reed-Sternberg
cells (R-SC) in the affected lymphoid tissue In the Lymphocyte Depletion
cHL (LDcHL) type are present almost only R-SC. In turn, in the Nodular
Lymphocyte Predominant Hodgkin lymphoma (NLP-HL) in the structure
lymphocytes, histiocytes ora “popcorn” cells are present. Angiogenesis,
which is necessary for development neoplasma tissue, is stimulated by
proangiogenic cytokines including Vascular-Endothelial Growth Factor
(VEGF) and basic Fibroblast Growth Factor (bFGF). In HL these cytokines
are produced mainly by the R-SC. The aim of the study was
to assess the concentrations of VEGF and bFGF in the serum (sVEGF,
sbFGF) in different histopathological types childhood HL.
Procedure. 37 children with HL were studied: group A – 34 children
with CHL and group B – 3 children with NCHL. In the control group
there were 20 children. Using enzyme-linked immunosorbent assays we
quantified VEGF and bFGF in the serum of the children with HL.
Results. The median sVEGF in group A was 657.137 pg/ml (43.777–
1210.52) and was significantly higher (p<0.05) in comparison with
group B (446.182 pg/ml; 234.673–609.68) and group C (44.6 pg/
ml; 32.2–734.8). In the LDcHL the sVEGF were the highest (865.220,
1032.665 pg/ml).
Conclusions. Conclusions. sVEGF in children with cHL are significantly
higher in relation to the NLP-HL at the moment of diagnosis. There is a
tendency to different sVEGF in the histopathological types of CHL.
SUMMARY: Wstęp. Typy histopatologiczne w klasycznym chłoniaku Hodgkina (cHL)
różnią się między innymi procentowym udziałem komórek Reed-Sternberga
(R-SC) w utkaniu nowotworowym. W typie z deplecją limfocytów
(LDcHL) w utkaniu nowotworu obecne są prawie wyłącznie R-SC.
Z kolei w guzkowym typie chłoniaka Hodgkina z przewagą limfocytów
(NLP-HL) w zajętej tkance węzłowej obecne są komórki limfocytowe i histiocytowe
lub o typie „popcorn”. Angiogeneza, niezbędna do rozwoju
tkanki nowotworowej stymulowana jest przez cytokiny proangiogenne:
Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF) i basic Fibroblast Growth
Factor (bFGF). Cytokiny te w HL produkowane są głównie przez R-SC.
Celem pracy była ocena stężeń VEGF i bFGF w surowicy (sVEGF, sbFGF)
w różnych typach histopatologicznych chłoniaków Hodgkina u dzieci.
Materiał i metody. Badaniem objęto 37 dzieci z HL. Wyodrębniono
dwie grupy: grupa A – 34 dzieci z cHL i grupa B – 3 dzieci z NLP-HL.
Grupę kontrolną (grupa C) stanowiło 20 zdrowych dzieci. Za pomocą
zestawów Human VEGF i Human FGF basic Quantikine Colorimetric
Sandwich ELISA firmy R&D Systems oznaczono sVEGF i sbFGF u badanych
dzieci i w grupie kontrolnej.
Wyniki. Mediana sVEGF w grupie A wynosiła 657,137 pg/ml (43,777–
1210,52) i była znamiennie wyższa (p<0,05) w porównaniu z grupą B
(422,177 pg/ml; 234,673–609,68) i grupą C (44,6 pg/ml; 32,2–734,8).
W typie LDcHL sVEGF były największe (865,220, 1032,665 pg/ml).
Wnioski. W chwili rozpoznania choroby stężenia VEGF w surowicy
u dzieci z klasycznym chłoniakiem Hodgkina są istotnie wyższe względem
typu guzkowego z dominacją limfocytów. Obserwuje się tendencję
do różnic w surowiczych stężeniach VEGF w poszczególnych typach cHL
u dzieci