Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 1

Kazimierz Sułek

Chłoniak z obwodowych komórek T, gdzie indziej niesklasyfi kowany (PTCL-NOS)

Peripheral T-cell lymphoma (PTCL-NOS)

SłOWA KLUCZOWE:
chłoniak T-komórkowydiagnostykaleczenie
KEY WORDS:
PTCL-NOSdiagnosticstreatment
pełna treść »
STRESZCZENIE: Chłoniak z obwodowych komórek T, gdzie indziej niesklasyfi kowany,
stanowi ok. połowy wszystkich chłoniaków T-komórkowych. Praca prezentuje
jego dominującą lokalizację węzłową oraz dość agresywny przebieg
kliniczny. Opracowany dla niego wskaźnik prognostyczny PIT dość
dobrze stratyfi kuje pacjentów na grupy o różnych szansach uzyskania
5-letniego przeżycia. Ustalenie rozpoznania bywa trudne ze względu na
heterogenność obrazu histopatologicznego. Często opiera się ono bardziej
na wykluczeniu innych nowotworów T-komórkowych niż stwierdzeniu
charakterystycznego obrazu. Niemniej obowiązuje analiza wielu
markerów fenotypowych limfocytów oraz genetycznych. W leczeniu nie
ustalono dotąd specyfi cznych standardów postępowania i sprowadza
się ono do stosowania schematów dla chłoniaków agresywnych.
SUMMARY: Peripheral T-cell lymphoma unspecifi ed represents approx. 50% of all
T-cell lymphoma. The paper presents its mostly nodal localization and
aggressive clinical course. Its prognostic index – PIT well stratifi cates
patients to different 5-year survival groups. The diagnosis is sometimes
diffi cult because of heterogeneity of the histopathological picture. For
this reason exclusion of other distinct T-cell malignancies is very important
for fi nal PTCL-NOS diagnosis. Nevertheless analysis of many
fenotypic as well as genotypic markers of the lymphocytes is necessary.
Until now there are not specifi c standards of treatment for PTCL-NOS.
The schemas for aggressive lymphoma are the front line approaches
and – HDT-ASCT.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 131kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj