Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2007, 38, 3

JOANNA OWOC-LEMPACH · KRZYSZTOF KAŁWAK · LESZEK SZENBORN · EWA GORCZYŃSKA · PRZEMYSŁAW MYJAK · ALICJA CHYBICKA

Leiszmanioza trzewna u dziecka na terenie Polski – opis przypadku

Visceral leishmaniasis in a child from Poland – case report

SłOWA KLUCZOWE:
Leiszmanioza trzewnaZespół hemofagocytowyDzieci
KEY WORDS:
Visceral leishmaniasisHemophagocytic syndromeChildren
pełna treść »
STRESZCZENIE: Leiszmanioza trzewna (visceral leishmaniasis, VL) jest ogólnoustrojową chorobą pasożytniczą, wywoływaną przez pierwotniaki z gatunku Leishmania, przenoszoną przez latające ćmianki z rodzaju Phlebotomus spp. Charakterystyczne objawy dziecięcej postaci leiszmaniozy to przerywana gorączka, powiększenie śledziony, wątroby, węzłów chłonnych, małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia i hipergammaglobulinemia. Objawy wstępne są podobne do innych chorób dziecięcych, co często jest przyczyną pomyłek diagnostycznych, szczególnie na terenach nieendemicznych. Przedstawiamy przypadek 5-letniej dziewczynki, zamieszkałej na terenie Polski, u której rozwinęła się trzewna postać leiszmaniozy po wakacyjnym pobycie w Turcji. U dziewczynki stawiano kolejno rozpoznania białaczki, mononukleozy na tle infekcji cytomegalowirusowej (cytomegalovirus, CMV) oraz tocznia układowego (systemic lupus erythematosus, SLE). Pomimo zastosowania właściwego dla SLE leczenia stan dziewczynki uległ gwałtownemu pogorszeniu. Dopiero stwierdzenie w rozmazach szpiku kostnego hemofagocytozy naprowadziło na poszukiwanie choroby z kręgu pasożytniczych chorób tropikalnych. Po uzupełnieniu wywiadu i ustaleniu, że dziecko spędzało ostatnie wakacje w Turcji, wysunięto podejrzenie leiszmaniozy, które zostało potwierdzone w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Zastosowanie liposomalnej postaci amfoterycyny B w dawce 3 mg/kg masy ciała przez 3 dni dało spektakularną poprawę stanu ogólnego dziecka i pełne długotrwałe wyleczenie.
SUMMARY: Visceral leishmaniasis is a parasitic disease, caused by protozoa of the genus Leishmania, transmitted by sandflies of the Phlebotomus species. Children usually present with intermittent fever, hepatosplenomegaly, lymph node enlargement, thrombocytopaenia, anaemia, leukopaenia and hypergammaglobulinemia. The initial symptoms are similar to other more common childhood diseases leading to diagnostic confusion, specially in non-endemic areas. We present case report on a 5-year-old Polish girl, who developed visceral leishmaniasis after holiday in Turkey. Leukemia, CMV mononucleosis and systemic lupus erythematosus were diagnosed first. Despite an SLE-directed therapy, the girl’s general condition worsened dramatically. BM haemophagocytosis was found and led to suspicion of a parasitic tropical disease. History of holiday in Turkey drove our attention to visceral leishmaniasis. The diagnosis was confirmed in the Institute of Sea and Tropical Medicine. The child’s general condition dramatically improved after the administration of liposomal amphotericin B in dose 3 mg/kg for 3 days. Now the girl is fully cured, 4 years out of treatment.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 95kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj