Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 4

Agnieszka Bojarska-Junak · Iwona Hus · Karolina Olszewska-Bożek · Sylwia Chocholska · Ewa Wąsik-Szczepanek · Waldemar Tomczak · Justyna Miłczak · Anna Dmoszyńska · Jacek Roliński

Analysis of ex vivo A poptosis of B and T cells from P eripheral Blood and Bone M arrow of P atients with C hronic L ymphocytic L eukemia

Analiza apoptozy ex vivo komórek B i T z krwi obwodowej i szpiku kostnego chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

SłOWA KLUCZOWE:
CLLapoptoza ex vivoCMXRos
KEY WORDS:
CLLex vivo apoptosisCMXRos
pełna treść »
STRESZCZENIE: In this study we analyzed selected parameters of apoptosis in leukemic
cells from peripheral blood and bone marrow of patients with chronic
lymphocytic leukemia (CLL). The percentage of apoptotic leukemic B
cells (ΔΨmlow/CD19+) was significantly lower in peripheral blood (median:
0.99%) than in bone marrow (median: 1.41%) (p<0.0001). These
data can support the idea that these two compartments might have different
proliferative statuses. There was an inverse correlation between
the ex vivo percentage of apoptotic cells and lymphocytosis (R=-0.34;
p<0.01), and a direct correlation between the percentage of PB apoptotic
B cells and the Rai stage (R=0.42; p<0.05). The percentage of
ΔΨmlow/CD19+ cells was significantly higher in ZAP-70-positive patients
than from ZAP-70-negative patients (p<0.01). There was also a significant
difference in the median percentage of apoptotic leukemic B cells
between the patients carrying del(11q22.3) or/and del(17p13.1) (2.7%)
and the patients without these unfavorable genetic aberrations (1.6%)
(p<0.01). The B cells from ZAP-70-positive patients with more aggressive
disease seem to be more susceptible to spontaneous apoptosis than
those from ZAP-70-negative patients. We conclude that the evaluation
of ex vivo apoptosis might provide new important information concerning
the biology and prognosis of CLL.
SUMMARY: W badaniach przeprowadzono analizę wybranych parametrów apoptozy
komórek białaczkowych krwi obwodowej i szpiku chorych na przewlekłą
białaczkę limfocytową (PBL). Odsetek białaczkowych limfocytów
B ulegających spontanicznej apoptozie ex vivo (ΔΨmlow/CD19+) był
większy w szpiku (mediana: 1.41%) w porównaniu z krwią obwodową
(mediana: 0.99%) (p<0.0001), co może sugerować związek większej
apoptozy spontanicznej ze zwiększoną proliferacją komórek białaczkowych
w szpiku. Stwierdzono ponadto ujemną korelację pomiędzy odsetkiem
komórek apoptotycznych ex vivo a limfocytozą chorych na PBL
(R=-0.34; p<0.01) oraz dodatnią korelację pomiędzy odsetkiem komórek
apoptotycznych a stadium zaawansowania klinicznego choroby
(wg Rai’a) (R=0.42; p<0.05). Białaczkowe limfocyty B z dodatnią ekspresją
ZAP-70 wydają się być bardziej podatne na apoptozę niż limfocyty
B pacjentów ZAP-70-negatywnych (p<0.01). Na uwagę zasługuje
również istotnie wyższy odsetek komórek ΔΨmlow/CD19+ u pacjentów
z del(11q22.3) i/lub del(17p13.1) (2.7%) w porównaniu z chorymi bez
tych niekorzystnych zmian cytogenetycznych (1.6%) (p<0.01). Obserwacje
te sugerują, że ocena apoptozy ex vivo może dostarczyć nowych
ważnych informacji dotyczących biologii i rokowania PBL