Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
483

PIOTR SMOLEWSKI

Patogeneza i leczenie pierwszoliniowe chłoniaka HodgkinaPathogenesis and first-line treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
2
strona
315

ANNA WOLSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ ligandów receptorów Toll-podobnych TLR7 i TLR9 na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of Toll-like receptors’ TLR7 and TLR9 ligands on the cells of chronic lymphocytic leukemia in vitro
tom
42
zeszyt
1
strona
53

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowejCurrent options of treatment of the chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
557

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivoCytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo
tom
41
zeszyt
3
strona
325

PIOTR SMOLEWSKI

Standardy leczenia chłoniaków nieziarniczych B-komórkowychStandards of treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas
tom
41
zeszyt
1
strona
65

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI1

Cytotoksyczne działanie nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej ex vivoCytotoxic effect of New etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 on chronic lymphocytic leukemia cells ex vivo
tom
40
zeszyt
4
strona
887

ANITA ZABOROWSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, IDA FRANIAKPIETRYGA, JERZY Z. BŁOŃSKI, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z analogami nukleozydow purynowych na przeżywalność oraz apoptozę komorek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of bendamustine used either alone or in combination with purine nucleoside analogues on the viability and apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells in culture in vitro
tom
40
zeszyt
3
strona
593

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Białka inhibitorowe apoptozy z rodziny inhibitorów apoptozy (IAP) i ich antagoniści: rola biologiczna oraz potencjalne znaczenie w karcinogenezie i celowanej terapii przeciwnowotworowejInhibitor of apoptosis protein (IAP) and their antagonists: the role in cell biology and potential significance for carcinogenesis or targeted antitumor treatment
tom
39
zeszyt
4
strona
595

PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie chłoniaka Hodgkin’aCurrent approaches to treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
39
zeszyt
1
strona
111

JACEK TRELIŃSKI, MARZENA TYBURA, PIOTR SMOLEWSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena aktywacji płytek krwi u chorych na nadpłytkowość samoistną The assessment of platelet activation in patients with essential thrombocythemia
tom
39
zeszyt
1
strona
23

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na układ krwiotwórczy Influence of nonsteroidal antiinflammatory drugs on hematopoietic system
tom
39
zeszyt
1
strona
9

JAKUB BOGUSZ, PIOTR SMOLEWSKI

Znaczenie przeciwciała monoklonalnego przeciw naczyniowo śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF), bevazicumabu, w leczeniu guzów litych oraz chorób nowotworowych układu krwiotwórczego The role of monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF), bevazicumab, in treatment of solid tumors and hematologic malignancies
tom
38
zeszyt
4
strona
411

ANNA MILCZAREK, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie inhibitora kinazy białkowej Akt na komórki ostrej białaczki szpikowejCytotoxic effect of Akt kinase inhibitor on acute myeloid leukemia cells
tom
38
zeszyt
4
strona
393

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ocenie remisji i prognozowaniu wyników leczenia u chorych na nieziarnicze chłoniaki złośliweThe role of positron emission tomography in response assessment and prognosis in patients with non-Hodgkin’s lymphoma
tom
38
zeszyt
2
strona
203

AGNIESZKA JANUS, PIOTR SMOLEWSKI

Inhibitory kinazy mTOR w leczeniu ostrej białaczki szpikowej mTOR kinase inhibitors for the treatment of acute myeloid leukemia
tom
38
zeszyt
1
strona
75

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGNIESZKA PLUTA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, BARBARA CEBULA, EWA ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Kinetyka krążących komórek śródbłonka i ich apoptoza jako wykładnik odpowiedzi na leczenie u chorych na ostrą białaczkę szpikową Kinetics and apoptotic profile of circulating endothelial cells as an indicator of response to treatment in acute myeloid leukemia patients
tom
37
zeszyt
4
strona
581

AGNIESZKA PLUTA, PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Ekspresja białek p73 i p53 w komórkach białaczkowych a całkowite przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową Expression of p73 and p53 proteins in leukemic cells and survival of acute myeloid leukemia patients
tom
37
zeszyt
4
strona
553

PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA JANUS, MIKHAIL V. BLAGOSKLONNY, ZBIGNIEW DARZYNKIEWICZ , TADEUSZ ROBAK

Rapamycyna uwrażliwia komórki ostrej białaczki limfoblastycznej na cytotoksyczne działanie kladrybiny, ochraniając przed apoptozą prawidłowe limfocyty: koncepcja „cykloterapii” Rapamycin renders acute lymphoblastic leukemia cells susceptible to apoptosis induced by cladribine while protecting normal lymphocytes: a rationale for the “cyclotherapy” concept
tom
37
zeszyt
3
strona
373

MARTA ZUBKOWICZ, BARBARA CEBULA, ANNA LINKE, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie rapamycyny, inhibitora kinazy mTOR, stosowanej pojedynczo oraz w skojarzeniu z bortezomibem, inhibitorem proteasomu, na komórki szpiczaka mnogiego in vitro Cytotoxic activity of rapamycin, the mTOR kinase inhibitor, used alone or in combination with bortezomib, proteasome inhibitor, on multiple myeloma cells in vitro
tom
36
zeszyt
2
strona
143

PIOTR SMOLEWSKI, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie analogów nukleozydów purynowych w leczeniu chłoniaków złośliwych Purine nucleoside analogues in the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas
tom
35
zeszyt
4
strona
567

ELŻBIETA SMOLEWSKA, HENRYKA BRÓZIK, BEATA KIERZKOWSKA, JERZY STAŃCZYK, AGNIESZKA JANUS, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Zespół aktywacji makrofagów z wczesnym nawrotem u 16-letniej pacjentki w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów Reactive haemophagocytic syndrome with early relapse in the course of systemic juvenile idiopathic arthritis in a 16-year old patient
tom
35
zeszyt
3
strona
351

EWA ROBAK, EWA TRZCIŃSKA, PIOTR SMOLEWSKI

Komórki dendrytyczne we krwi obwodowej chorych na układowy toczeń rumieniowaty Dendrite cells in peripheral blood patients with systemic lupus erythematosus
tom
35
zeszyt
2
strona
267

ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, PIOTR SMOLEWSKI, ILONA SEFERYŃSKA, RENATA MARYNIAK, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Współistnienie białaczki włochatokomórkowej i przewlekłej białaczki limfatycznej - opis przypadku Coexistence of hairy cell leukemia and chronic lymphocytic leukemia - a case report
tom
34
zeszyt
1
strona
35

PIOTR SMOLEWSKI, ZBIGNIEW DARZYNKIEWICZ

Współczesne metody badania apoptozy Current methods for measurement of apoptosis
tom
33
zeszyt
4
strona
393

PIOTR SMOLEWSKI, OLGA GRZYBOWSKA

Regulacja procesu apoptozy komórek w celach terapeutycznych dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju Therapeutic regulation of apoptosis - actual experiences and prospects of the development