Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
2
strona
201

Maria Kraj, Barbara Kruk, Monika Prochorec-Sobieszek

wyS erum immunoglobulin heavy/light chain (HLC) and free light chain (FLC) concentrations at diagnosis in multiple myeloma and IgM malignant lymphoma patients with survival exceeding 10 yearsStężenia w surowicy wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych (FLC) i łańcuchów lekkich związanych z łańcuchem ciężkim (HLC), w chwili rozpoznania choroby u chorych na szpiczaka plazmocytowego i chłoniaka złośliwego IgM z czasem przeżycia ponad 10 lat
tom
43
zeszyt
2
strona
122

Maria Kraj, Barbara Kruk, Andrzej Szczepiński, Krzysztof Warzocha

Comparison of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myelomaPorównanie metod ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (FLC), HevyliteTM (HLC) i immunofiksacji (IFE) w ocenie remisji choroby w szpiczaku plazmocytowym
tom
42
zeszyt
4
strona
689

MARIA KRAJ, BERNADETA CEGLAREK, MONIKA CHEŁSTOWSKA, TOMASZ SZPILA, RENATA HAGEDORNA-TRONINA, RYSZARD POGŁÓD, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA, KRZYSZTOF WARZOCHA, RENATA MARYNIAK, BARBARA KRUK

Transformacja plazmoblastyczna i pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego u chorych leczonych talidomidemPlasmablastic transformation and extramedullary disease progression in multiple myeloma patients treated with thalidomide
tom
42
zeszyt
2
strona
285

MARIA KRAJ

Białaczka plazmocytowaPlasma cell leukemia
tom
42
zeszyt
2
strona
273

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, ANDRZEJ SZCZEPIŃSKI

Correlation of serum immunoglobulin free light chain quantification with serum and urine immunofixation in monoclonal gammopathiesKorelacja wyników oznaczeń ilościowych wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych w surowicy z wynikami immunofiksacji białek surowicy i moczu w gammapatiach monoklonalnych
tom
42
zeszyt
2
strona
257

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Evaluation of IgG, IgA and IgM monoclonal and biclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin κ/λ ratios – Hevylite assay versus immunofixationOcena IgG, IgA i IgM monoklonalnej i biklonalnej gammapatii metodą nefelometrycznego oznaczania stosunku κ/λ indywidualnych immunoglobulin – Test Hevylite versus immunofiksacja
tom
41
zeszyt
2
strona
271

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, BARBARA KRUK, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA

Seven – year to 33-year survivals in multiple myelomaSiedmioletnie do 33-letnie przeżycia w szpiczaku plazmocytowym
tom
40
zeszyt
3
strona
763

ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA KRAJ, ADAM WALTER-CRONECK, JAN WALEWSKI, JOANNA MAŃKO, DOMINIK DYTFELD, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowegoRecommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
39
zeszyt
2
strona
163

MARIA KRAJ

Wpływ nowych leków przeciwszpiczakowych na chorobę kości Multiple myeloma bone disease and novel anti-myeloma agents
tom
35
zeszyt
2
strona
227

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, STANISŁAW MAJ, JAN PAWLIKOWSKI, URSZULA SOKOŁOWSKA, JANUSZ SZCZEPANIK

Długotrwale badania porównawcze skuteczności i bezpieczeństwa kwasu zoledronowego i pamidronianu w leczeniu szpiczakowej choroby kości Long-term efficacy and safety of zoledronic acid compared with pamidronate in the treatment of myeloma bone disease
tom
34
zeszyt
1
strona
107

PIOTR CENTKOWSKI, MARIA KRAJ, BARBARA KRUK

Stężenia osteoprotegeryny w surowicy chorych na szpiczaka plazmocytowego nie są obniżone Serum osteoprotegerin levels are not reduced in multiple myeloma patients
tom
32
zeszyt
3
strona
337

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, STANISŁAW MAJ

Długie przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych interferonem Long - term survival of multiple myeloma patients treated with interferon
tom
31
zeszyt
4
strona
379

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, JAN PAWLIKOWSKI, STANISŁAW MAJ

The effect of long-term pamidronate treatment on skeletal morbidity in advanced multiple myeloma Wpływ długotrwałego leczenia pamidronianem na chorobę kości w zaawansowanym szpiczaku plazmocytowym