Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
501

JOANNA MAŃKO, DARIUSZ JAWNIAK, ADAM WALTER-CRONECK, WOJCIECH LEGIEĆ,
MARIA CIOCH, MAŁGORZATA WACH, ANNA DMOSZYŃSKA

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania biopodobnego granulocytowego czynnika wzrostu (Zarzio®) w porównaniu do filgrastimu (Neupogen®) w mobilizacji hematopoetycznych komórek macierzystychComparison of efficacy and safety of biosimilar granulocyte-colony stimulating factor (Zarzio®) to recombinant granulocyte-colony stimulating factor- filgrastim (Neupogen®) in hematopoietic stem cell mobilization
tom
42
zeszyt
2
strona
109

MARIA CIOCH

Inhibitory kinazy tyrozynowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem FiladelfiaTyrosine kinase inhibitors in the treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
293

MARIA CIOCH, ANNA DMOSZYŃSKA

Skuteczne leczenie imatynibem chorego na przewlekłą białaczkę szpikową związaną z zapaleniem wątroby typu C, krioglobulinemią i zapaleniem kłębuszkowym nerekEffective therapy with imatinib in a patient with chronic myeloid leukemia associated with hepatitis C, cryoglobulinemia and glomerulonephritis
tom
41
zeszyt
2
strona
117

MARIA CIOCH

Znaczenie autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogiThe significance of autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma
tom
39
zeszyt
2
strona
277

ANNA BOGUCKA-KOCKA, MAGDALENA JANYSZEK, JANUSZ KOCKI, HELENA D. SMOLARZ, MARIA CIOCH, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja genu BAX w komórkach ludzkich linii nowotworowych układu hematopoetycznego – stymulowanych ekstraktem etanolowym z Carex paniculata L The BAX gene expression in human cancer hematopoietic cell lines – stimulated with ethanolic extract of Carex paniculata L
tom
39
zeszyt
2
strona
131

MARIA CIOCH

Kliniczne znaczenie zmian w ekspresji genów oraz ich mutacji u chorych na ostre białaczki szpikowe z prawidłowym kariotypem The clinical significance of gene expression changes and gene mutations in patients with acute myeloid leukemias with normal karyotype
tom
34
zeszyt
3
strona
313

MARIA CIOCH

Ostra białaczka promielocytowa - postępy w diagnostyce i leczeniu Acute promyelocytic leukaemia - progress in diagnostics and treatment
tom
34
zeszyt
2
strona
151

MAREK SEWERYN, JERZY HOŁOWIECKI, EWA LECH-MARAŃDA, JOANNA WĘGRZYN, JAROSŁAW SOKOŁOWSKI, KRZYSZTOF GAWROŃSKI, MARIA CIOCH, ILONA SEFERYŃSKA, WITOLD PREJZNER

Standardy postępowania w leczeniu chorób infekcyjnych w stanach neutropenii i nowotworowych zaburzeniach odporności Standards for treatment of infectious diseases in patients with neutropenia and in immunodeficiency cancer patients
tom
33
zeszyt
1
strona
93

MAŁGORZATA WACH, WOJCIECH LEGIEĆ, DARIUSZ JAWNIAK, MARIA CIOCH, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA MAŁEK, MAREK HUS, JOANNA MAŃKO, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, ANETA GORĄCY, WALDEMAR TOMCZAK, ANNA DMOSZYŃSKA

Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience
tom
33
zeszyt
1
strona
55

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA CIOCH

Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego Efficacy of erythropoietin in the treatment of anaemia associated with haematological malignancies
tom
32
zeszyt
3
strona
327

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, TERESA KAMIŃSKA, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA KOKTYSZ, MARIA CIOCH, MARTYNA KANDEFER-SZERSZEŃ

Wytwarzanie czynnika martwicy nowotworów (TNF) i interferonu (IFN) w krótkotermicznej hodowli komórek krwi obwodowej chorych na ostrą białaczkę szpikową Tumor necrosis factor (TNF) and interferon (IFN) production by peripheral blood cells of patients with acute myeloid leukemia in short-term culture