Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
2
strona
122

Maria Kraj, Barbara Kruk, Andrzej Szczepiński, Krzysztof Warzocha

Comparison of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myelomaPorównanie metod ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (FLC), HevyliteTM (HLC) i immunofiksacji (IFE) w ocenie remisji choroby w szpiczaku plazmocytowym
tom
42
zeszyt
4
strona
689

MARIA KRAJ, BERNADETA CEGLAREK, MONIKA CHEŁSTOWSKA, TOMASZ SZPILA, RENATA HAGEDORNA-TRONINA, RYSZARD POGŁÓD, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA, KRZYSZTOF WARZOCHA, RENATA MARYNIAK, BARBARA KRUK

Transformacja plazmoblastyczna i pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego u chorych leczonych talidomidemPlasmablastic transformation and extramedullary disease progression in multiple myeloma patients treated with thalidomide
tom
42
zeszyt
2
strona
257

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Evaluation of IgG, IgA and IgM monoclonal and biclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin κ/λ ratios – Hevylite assay versus immunofixationOcena IgG, IgA i IgM monoklonalnej i biklonalnej gammapatii metodą nefelometrycznego oznaczania stosunku κ/λ indywidualnych immunoglobulin – Test Hevylite versus immunofiksacja
tom
41
zeszyt
1
strona
101

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, ANDRZEJ DEPTAŁA, ANDRZEJ HELLMANN, KRZYSZTOF MĄDRY, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Diagnostyka, klasyfikacja i leczenie zespołów mielodysplastycznych – zalecenia ekspertów polskichDiagnostics, classification and treatment of myelodysplastic syndromes – guidelines of the Polish Experts Group
tom
40
zeszyt
3
strona
687

JOLANTA BIANKETTI, ADA ZĄBEK, AGNIESZKA LIPNICKA, JUSTYNA TELIGA-CZAJKOWSKA, PIOTR DUDEK, URSZULA SZLENDAK, ANITA GREGOR, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zastosowanie analogów gonadoliberyny w prewencji przedmiesiączkowych zaostrzeń ostrej przerywanej porfiriiUse of gonadothropin – releasing hormone analog to prevent cyclic attacks of acute intermittent porphyria
tom
40
zeszyt
2
strona
145

KRZYSZTOF WARZOCHA

Chłoniaki indolentneIndolent lymphomas
tom
38
zeszyt
3
strona
361

ANDRZEJ HELLMANN, MAREK SIEMIĄTKOWSKI, JERZY HOŁOWIECKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER SKOTNICKI, KRZYSZTOF WARZOCHA, MIROSŁAW MAJEWSKI

Rekomendacje dotyczące stosowania analizy mutacji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Recommendations concerning use of analysis of mutations in the BCR-ABL gene in patients with chronic myeloid leukemia
tom
38
zeszyt
1
strona
123

ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER SKOTNICKI, JOANNA GÓRA-TYBOR, MIROSŁAW MAJEWSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Aktualne uzgodnienia dotyczące stosowania dazatynibu u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Ph Current recommendations for treatment with dasatinib of patients with chronic myelogenous leukemia and patients with Philadelphia- chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia
tom
37
zeszyt
2
strona
271

IZABELLA KOPEĆ, JUSTYNA TELIGA-CZAJKOWSKA, KATARZYNA WIĘCH, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zespół HELLP wikłający ciążę u kobiety chorej na małopłytkowość samoistną HELLP syndrome complicated pregnancy in a woman with idiopathic thrombocytopenic purpura
tom
37
zeszyt
2
strona
255

ELŻBIETA KISIEL, ILONA SEFERYŃSKA, MONIKA CHEŁSTOWSKA, IZABELLA KOPEĆ, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zastosowanie rituximabu w leczeniu cytopenii autoimmunologicznych – przypadki kliniczne The use of rituximab in the treatment of autoimmune cytopenias – case reports
tom
37
zeszyt
1
strona
5

ANNA EJDUK, MIROSŁAW MAJEWSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Znaczenie prognostyczne aberracji genetycznych w ostrej białaczce szpikowej Prognostic significance of genetic aberrations in acute myeloid leukemia
tom
36
zeszyt
3
strona
291

JAROSŁAW CZYŻ, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKIz, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Leczenie chłoniaka Hodgkina Treatment of Hodgkin lymphoma
tom
36
zeszyt
3
strona
269

ILONA SEFERYŃSKA, PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Epidemiologia ostrych białaczek Epidemiology of acute leukemias
tom
36
zeszyt
1
strona
45

ILONA SEFERYŃSKA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, KRZYSZTOF WARZOCHAl

Układowe zakażenia grzybicze: etiologia, rozpoznanie i nowe możliwości lecznicze Invasive fungal infection: etiology, diagnosis and new therapeutic option
tom
35
zeszyt
2
strona
267

ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, PIOTR SMOLEWSKI, ILONA SEFERYŃSKA, RENATA MARYNIAK, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Współistnienie białaczki włochatokomórkowej i przewlekłej białaczki limfatycznej - opis przypadku Coexistence of hairy cell leukemia and chronic lymphocytic leukemia - a case report
tom
35
zeszyt
2
strona
131

JOANNA SAWCZUK-CHABIN, PIOTR CENTKOWSKI, PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Epidemiologia nieziarniczych chłoniaków złośliwych Epidemiology of non-Hodgkin lymphomas
tom
34
zeszyt
4
strona
433

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Klasyfikacja histopatologiczna i czynniki prognostyczne w chłoniaku Hodgkina Histopathological classification and prognostic factors of Hodgkin lymphoma
tom
34
zeszyt
3
strona
277

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Etiopatogeneza chłoniaka Hodgkina Etiopathogenesis of Hodgkin lymphoma
tom
34
zeszyt
1
strona
9

PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe tarczycy Thyroid non-Hodgkin's lymphomas
tom
33
zeszyt
3
strona
269

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część II Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part II
tom
33
zeszyt
2
strona
191

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część I Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part I
tom
31
zeszyt
3
strona
323

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych The role of monoclonal antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma