Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
1
strona
58

Zofia Szemraj-Rogucka, Janusz Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak

CD38 gene polymorphisms and genetic predisposition to multiple myelomaPolimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
tom
44
zeszyt
1
strona
3

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa Lech-Marańda, Joanna Mańko, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Jamroziak, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki, Krzysztof Giannopoulos

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013Guidelines of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2013
tom
43
zeszyt
1
strona
7

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Joanna Mańko, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-
Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa
Lech-Marańda, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak,
Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma for 2012
tom
42
zeszyt
4
strona
709

KRZYSZTOF JAMROZIAK, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, DOROTA JESIONEK-KUPNICKA, EWA KALINKA-WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Chłoniak Hodgkina jako wariant zespołu Richtera w przewlekłej białaczce limfocytowej: opis serii przypadkówHodgkin lymphoma variant of Richter’s syndrome: case series
tom
42
zeszyt
4
strona
681

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA ROGUCKA-SZEMRAJ, JANUSZ SZEMRAJ, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie polimorfizmu rs4938723 w regionie paromotorowym pri-miR-34b/c w przewlekłej białaczce limfocytowejSignificance of rs4938723 polymorphism in the promoter region of pri-miR- 34b/c in chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
473

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA SZEMRAJ, TADEUSZ ROBAK

Małopłytkowość immunologiczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejImmune thrombocytopenia as complication of chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
463

ELŻBIETA ISKIERKA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejAutoimmune hemolytic anemia complicating chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
3
strona
423

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KAMIL WNUK, ELŻBIETA ISKIERKA

Terapia amyloidozy pierwotnejTreatment of primary amyloidosis
tom
38
zeszyt
4
strona
425

ANNA CIEPŁUCHA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Perspektywy zastosowania mikroRNA w leczeniu nowotworówPerspective on the role of microRNA in the therapy of cancer
tom
38
zeszyt
2
strona
213

ZOFIA SZEMRAJ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Antygen CD38 jako czynnik prognostyczny w B-komórkowej przewlekłej białaczce limfocytowej Prognostic role of CD38 antigen in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
37
zeszyt
4
strona
581

AGNIESZKA PLUTA, PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Ekspresja białek p73 i p53 w komórkach białaczkowych a całkowite przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową Expression of p73 and p53 proteins in leukemic cells and survival of acute myeloid leukemia patients
tom
37
zeszyt
4
strona
553

PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA JANUS, MIKHAIL V. BLAGOSKLONNY, ZBIGNIEW DARZYNKIEWICZ , TADEUSZ ROBAK

Rapamycyna uwrażliwia komórki ostrej białaczki limfoblastycznej na cytotoksyczne działanie kladrybiny, ochraniając przed apoptozą prawidłowe limfocyty: koncepcja „cykloterapii” Rapamycin renders acute lymphoblastic leukemia cells susceptible to apoptosis induced by cladribine while protecting normal lymphocytes: a rationale for the “cyclotherapy” concept
tom
36
zeszyt
2
strona
177

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmów jednonukleotydowych* Pharmacogenetics of anti-cancer drugs: a role of single nucleotide polymorphisms
tom
35
zeszyt
2
strona
157

KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Wpływ polimorfizmu genu MDR1 na zachorowalność i przebieg kliniczny nowotworów układu krwiotwórczego The influence of polymorphism in the MDR1 gene on risk and clinical outcome of haematological malignancies
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
33
zeszyt
4
strona
403

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, TADEUSZ ROBAK

Białko oporności raka piersi ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) nowy transporter z nadrodziny ABC związany z opornością wielolekową Breast cancer resistance protein ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) - a novel member of ABC transporter superfamily involved in multi-drug resistance
tom
33
zeszyt
1
strona
41

KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA BALCERCZAK, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie białka związanego z opornością w płucach (LRP) w nowotworach układu krwiotwórczego The role of lung resistance-related protein (LRP) in haematological malignancies
tom
32
zeszyt
2
strona
165

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie cefepimu w monoterapii lub w skojarzeniu z amikacyną w empirycznym leczeniu gorączki u chorych z neutropenią Cefepime in monotherapy or in combination with amikacine as the empirical treatment of febrile neutropenic patients
tom
32
zeszyt
2
strona
131

KRZYSZTOF JAMROZIAK, WOJCIECH MŁYNARSKI, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie białek transportowych nadrodziny ABC w oporności na leczenie ostrej białaczki szpikowej The role of ABC transporters superfamily in drug resistance in acute myelogenous leukaemia
tom
31
zeszyt
3
strona
323

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych The role of monoclonal antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma
tom
31
zeszyt
2
strona
103

KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Cytogenetyka i biologia molekularna przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej B-cell chrome lymphocytic leukaemia: cytogenetics and molecular biology