Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
2
strona
295

ALEKSANDRA BUTRYM, GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA,
KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Zastosowanie bendamustyny w leczeniu B-komórkowych chłoniaków nieziarniczych – doświadczenie własneBendamustine in treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas – single centre experience
tom
42
zeszyt
2
strona
251

JUSTYNA DZIETCZENIA, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, DARIUSZ WOŁOWIEC,
ALEKSANDRA BUTRYM, EWA STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Bendamustyna +/– rytuksymab w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwaEfficacy of bendamustine +/– rituximab in the treatment of chronic lymphocytic leukemia – single center experience and literature review
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
42
zeszyt
1
strona
75

STANISŁAW POTOCZEK, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, KATARZYNA KAPELKO-
SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, ANNA KORYCKA-
WOŁOWIEC

Apoptoza spontaniczna i indukowana przez inhibitor kinazy fosfatydyloinozytolu 3 LY-294002 oraz ekspresja białka p27Kip1 w limfocytach przewlekłej białaczki limfocytowejSpontaneous and phosphatidylinositol-3 kinase inhibitor LY294002-induced apoptosis and p27Kip1 expression in chronic lymphocytic leukemia cells
tom
41
zeszyt
4
strona
569

JAROSŁAW DYBKO, DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Znaczenie prognostyczne odsetka komórek Bmi-1+ u chorych na ostrą białaczkę szpikowąPrognostic significance of Bmi-1 positive cells percentage in acute myeloid leukemia patients
tom
41
zeszyt
4
strona
545

PIOTR JAŹWIŃSKI, ELŻBIETA HEGER, BEATA MACHNICKA, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, ALEKSANDER F. SIKORSKI, DŻAMILA M. BOGUSŁAWSKA

A novel missense polymorphism of the EPB41 geneNowy polimorfizm skutkujący zmianą sensu w genie EPB41
tom
41
zeszyt
4
strona
493

JAROSŁAW DYBKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Białko Bmi-1 i jego rola w procesie samoodnowy i starzenia się komórek macierzystych. Znaczenie Bmi-1 w białaczkachBmi-1 protein in stem cells self-renewal and senescence. Bmi-1 significance in leukemias
tom
40
zeszyt
4
strona
899

JUSTYNA DZIETCZENIA, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, MONIKA BIEDROŃ, BOśENA JAŹWIEC, RENATA BEDNORZ, KATARZYNA ZYWAR, OLGA DOBRZYŃSKA, RAFAŁ PORĘBA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Mutacja JAK2 V617F w odniesieniu do klinicznych i laboratoryjnych parametrów u pacjentów z przewlekłymi zespołami mieloproliferacyjnymiJAK2 V617F mutation status and its association with some clinical and laboratory parameters in patients with chronic myeloproliferative disorders (CMPDs)
tom
40
zeszyt
3
strona
673

TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, P. PIWKOWSKI, A. KOŁODZIEJCZYK, GRZEGORZ MAZUR, M. BIEDROŃ, JAROSŁAW DYBKO1, M. STĘPNIEWSKI, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, A. BUTRYM, E. STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej z fluorodeoksyglukozą (FDG-PET) w ocenie odpowiedzi na leczenie u pacjentów z chłoniakami – doświadczenia własneThe role of positron tomography with 2-[18F] fluoro-2-deoxy-DGlucose (FDG-PET) and response to treatment in patients with lymphomas – single center experience
tom
40
zeszyt
3
strona
673

TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, P. PIWKOWSKI, A. KOŁODZIEJCZYK, GRZEGORZ MAZUR, M. BIEDROŃ, JAROSŁAW DYBKO1, M. STĘPNIEWSKI, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, A. BUTRYM, E. STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej z fluorodeoksyglukozą (FDG-PET) w ocenie odpowiedzi na leczenie u pacjentów z chłoniakami – doświadczenia własneThe role of positron tomography with 2-[18F] fluoro-2-deoxy-DGlucose (FDG-PET) and response to treatment in patients with lymphomas – single center experience
tom
40
zeszyt
2
strona
349

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Wolne łańcuchy lekkie w surowicy – znaczenie diagnostyczne i prognostyczne w dyskrazjach plazmocytowychSerum free light chain (sFLC) – diagnostic and prognostic value in plasma cell dyscrasias
tom
40
zeszyt
2
strona
275

KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK

Immunologiczne aspekty chemioterapii nowotworówImmunological aspects of cancer chemotherapy
tom
40
zeszyt
1
strona
89

MAŁGORZATA BILIŃSKA, LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAGDALENA KOSZEWICZ, ANNA POKRYSZKO-DRAGAN, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena nerwów obwodowych u chorych na szpiczaka mnogiegoClinical and neurographic studies of peripheral nerves in Multiple Myeloma patients
tom
39
zeszyt
3
strona
429

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MARIAN KLINGER, BOGDAN DUBIŃSKI, DOMINIKA JEZIOR, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Niewydolność nerek w szpiczaku mnogim – stary problem w świetle nowych możliwości terapeutycznychRenal failure in multiple myeloma – new therapeutic options for the old problem
tom
39
zeszyt
1
strona
63

RIUSZ WOŁOWIEC, JAROSŁAW DYBKO, BOŻENA JAŹWIEC, MAREK KIEŁBIŃSKI, MIROSŁAW SŁOWIK, STANISŁAW POTOCZEK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Surowicze stężenie angiogeniny u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną i ostrą białaczką szpikową i jego związek z przebiegiem choroby Serum concentration of angiogenin in patients with acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia and its relationship with clinical course of the disease
tom
39
zeszyt
1
strona
53

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAŁGORZATA BILIŃSKA, MAGDALENA KOSZEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, ANNA POKRYSZKO- DRAGAN, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Neuropatie obwodowe w przebiegu szpiczaka mnogiego i innych monoklonalnych paraproteinemii Neuropathies in multiple myeloma and others monoclonal gammopathy
tom
38
zeszyt
4
strona
457

DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, DARIUSZ WOŁOWIEC, IWONA PRAJS, JAROSŁAW DYBKO, MAREK KIEŁBIŃSKI STANISŁAW POTOCZEK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja receptorów NKG2A i NKG2D w subpopulacji limfocytów T u chorych na indolentne chłoniaki złośliwe nieziarniczeExpression of NKG2A and NKG2D receptors on lymphocytes T in patients with indolent non-Hodgkin lymphomas
tom
38
zeszyt
2
strona
187

JUSTYNA DZIETCZENIA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola JAK 2 w nadpłytkowości samoistnej The role of JAK 2 in essential thrombocythemia
tom
38
zeszyt
1
strona
63

DARIUSZ WOŁOWIEC, GRZEGORZ GANCZARSKI, BOŻENA JAŹWIEC, STANISŁAW POTOCZEK, DONATA URBANIAK-KUJDA, JAROSŁAW DYBKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja B-LyS oraz apoptoza komórek przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej indukowana inhibitorem kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (LY294002) B-LyS expression and phosphatidylinositol-3 kinase inhibitor LY294002-induced apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells
tom
37
zeszyt
3
strona
351

KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, EWA SOWIŃSKA, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, MIROSŁAW SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, STANISŁAW POTOCZEK, LIDIA CISZAK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ocena surowiczego stężenia rozpuszczalnej E-kadheryny (sE-kadheryny) i ekspresji β-kateniny na komórkach białaczkowych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OBS) Serum concentration of soluble E-cadherin (sE-cadherin) and β-catenin expression in leukemic cells in acute myeloblastic leukemia (AML) patients
tom
37
zeszyt
1
strona
91

RAFAŁ MAŁECKI, DARIUSZ WOŁOWIEC, ROMANA DOSKOCZ, RAJMUND ADAMIEC, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Współistnienie szpiczaka mnogiego z chorobą Buergera– opis przypadku The coexistence of multiple myeloma and Buerger's disease — a case report
tom
36
zeszyt
3
strona
327

DARIUSZ WOŁOWlEC, DONATA URBANIAK-KUJDA, JAROSŁAW DYBKO, BOŻENA JAŹWIEC, BEATA TOMASZEWSKA-TOPORSKA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, STANISŁAW POTOCZEK, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Badania zmienności surowiczego poziomu syndekanu, VEGF i bFGF u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego Variability of serum levels of syndecan, VEGF and bFGF in patients with early B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
36
zeszyt
3
strona
283

BOŻENA WERYŃSKA, RENATA JANKOWSKA, ANNA BRZECKA, DARIUSZ WOŁOWIEC, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Pierwotny chłoniak nieziarniczy płuc i opłucnej Primary pulmonary and pleural non-Hodgkin's lymphoma
tom
35
zeszyt
4
strona
549

JACEK JUSZCZYK, ALFRED SAMET, KATARZYNA HRYCKIEWICZ, JANUSZ KŁOCZKO, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER, JERZY HOŁOWIECKI, MAREK SEWERYN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI, BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, JOANNA WĘGRZYN, TADEUSZ ROBAK, EWA LECH-MARAŃDA, BARBARA ZDZIARSKA, ADAM GOSZCZYŃSKI, LECH KONOPKA, JACEK KARST, BERNADETA CEGLAREK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, JADWIGA NOWICKA

Posocznica "jednego dnia" w oddziałach hematologicznych "One day" sepsis in the haematological departments
tom
34
zeszyt
4
strona
519

TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, KAROLINA LINDNER, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Imatinib w leczeniu osteomielofibrozy - opis przypadku Imatinib in the treatment of myelofibrosis with myeloid metaplasia - a case report
tom
34
zeszyt
2
strona
201

BEATA TOMASZEWSKA-TOPORSKA, DONATA URBANIAK-KUJDA, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, EWA MĘDRAŚ, IRENA FRYDECKA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja cząsteczek kostymulujących na komórkach blastycznych szpiku w ostrych białaczkach Expression of co-stimulatory molecules on bone marrow blasts in acute leukemia
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
31
zeszyt
4
strona
415

STANISŁAW POTOCZEK, SABINA KOTLAREK-HAUS, MICHAŁ JELEŃ, MARTA RZESZUTKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola badania bioptycznego szpiku w rozpoznawaniu zespołów mielodysplastycznych The role of the trephine biopsy in the diagnosis of myelodysplastic syndromes
tom
31
zeszyt
2
strona
145

DARIUSZ WOŁOWIEC, KRYSTYNA SĘDEK, IWONA URBANOWICZ-KACHNOWICZ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Aktywność podziałowa i ekspresja białek regulacyjnych cyklu komórkowego w limfocytach przewlekłej białaczki limfatycznej stymulowanych TP A Proliferative activity and expression of cell cycle regulatory proteins in chronic lymphocytic leukemia lymphocytes: stimulatory effect of TP A