Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
153

Katarzyna Kapelko-Słowik

Nabyty inhibitor czynnika VIII w przebiegu raka prostaty u 71-letniego mężczyzny – opis przypadkuAcquired inhibitor of factor VIII associated with prostate cancer in patient aged 71 – case report
tom
41
zeszyt
4
strona
569

JAROSŁAW DYBKO, DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Znaczenie prognostyczne odsetka komórek Bmi-1+ u chorych na ostrą białaczkę szpikowąPrognostic significance of Bmi-1 positive cells percentage in acute myeloid leukemia patients
tom
38
zeszyt
4
strona
457

DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, DARIUSZ WOŁOWIEC, IWONA PRAJS, JAROSŁAW DYBKO, MAREK KIEŁBIŃSKI STANISŁAW POTOCZEK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja receptorów NKG2A i NKG2D w subpopulacji limfocytów T u chorych na indolentne chłoniaki złośliwe nieziarniczeExpression of NKG2A and NKG2D receptors on lymphocytes T in patients with indolent non-Hodgkin lymphomas
tom
37
zeszyt
3
strona
351

KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, EWA SOWIŃSKA, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, MIROSŁAW SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, STANISŁAW POTOCZEK, LIDIA CISZAK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ocena surowiczego stężenia rozpuszczalnej E-kadheryny (sE-kadheryny) i ekspresji β-kateniny na komórkach białaczkowych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (OBS) Serum concentration of soluble E-cadherin (sE-cadherin) and β-catenin expression in leukemic cells in acute myeloblastic leukemia (AML) patients
tom
36
zeszyt
3
strona
327

DARIUSZ WOŁOWlEC, DONATA URBANIAK-KUJDA, JAROSŁAW DYBKO, BOŻENA JAŹWIEC, BEATA TOMASZEWSKA-TOPORSKA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, STANISŁAW POTOCZEK, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Badania zmienności surowiczego poziomu syndekanu, VEGF i bFGF u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego Variability of serum levels of syndecan, VEGF and bFGF in patients with early B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
36
zeszyt
2
strona
161

DONATA URBANIAK-KUJDA, DARIUSZ WOŁOWlEC, BEATA TOMASZEWSKA­-TOPORSKA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, KAZIMIERZ KUUCZKOWSKI

Mezenchymalne komórki macierzyste: ich biologia i perspektywy zastosowań klinicznych Mesenchymal stem cells: biology, and perspectives of clinical use
tom
34
zeszyt
2
strona
201

BEATA TOMASZEWSKA-TOPORSKA, DONATA URBANIAK-KUJDA, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, EWA MĘDRAŚ, IRENA FRYDECKA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja cząsteczek kostymulujących na komórkach blastycznych szpiku w ostrych białaczkach Expression of co-stimulatory molecules on bone marrow blasts in acute leukemia