Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
401

JERZY WINDYGA

Współczesne zasady rozpoznawania i leczenia choroby von WillebrandaCurrent principles of diagnosis and treatment of von Willebrand disease
tom
41
zeszyt
2
strona
183

JERZY WINDYGA

Hemofilie – postępy w diagnostyce i leczeniuHaemophilias – advances in diagnosis and management
tom
41
zeszyt
2
strona
173

ROBERT WASILEWSKI, JERZY WINDYGA

Porfiria – rzadko rozważana przyczyna objawów chorobowychPorphyria – rarely considered cause of clinical symptoms
tom
40
zeszyt
3
strona
731

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, JACEK MUSIAŁ, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, JERZY WINDYGA, JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

Część III: Zasady postępowania we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwiPart III: Principles of inherited platelet function disorders management
tom
40
zeszyt
2
strona
511

JERZY WINDYGA

Profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię powikłaną inhibitoremPrevention of bleeding in haemophiliacs with inhibitors
tom
40
zeszyt
2
strona
501

JERZY WINDYGA

Osoczopochodne koncentraty czynników krzepnięciaPlasma derived clotting factor concentrates
tom
40
zeszyt
1
strona
97

JADWIGA SAWECKA, JOANNA SKULIMOWSKA, JERZY WINDYGA, JERZY KOŚCIELAK

Ocena przydatności polimorfizmu dwunukleotydowych powtórzeń w intronach 1 i 24 genu czynnika VIII do wykrywania nosicielstwa hemofilii AAn evaluation of the usefulness of dinucleotide repeat polymorphisms in introns 1 and 24 of the factor VIII gene for hemophilia A carrier diagnosis
tom
39
zeszyt
4
strona
651

JERZY WINDYGA

Jak w przyszłości będziemy leczyć hemofilię?How will haemophilia be treated in future?
tom
39
zeszyt
3
strona
565

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część II: Zasady postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitoremPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part II: Principles of management of haemophilia A and B complicated by inhibitors
tom
39
zeszyt
3
strona
537

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część I: Zasady postępowania w hemofilii A i BPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part I: Principles of haemophilia A and B management
tom
37
zeszyt
1
strona
61

JADWIGA SAWECKA, JOANNA SKULIMOWSKA, JERZY WINDYGA, JERZY KOŚCIELAK

Inwersja intronu 1 genu czynnika VIII u pacjentów chorychna ciężką hemofilię A Inversion of intron 1 of Factor VIII gene in patients with severe hemophilia A
tom
35
zeszyt
1
strona
95

KSENIA BYKOWSKA, JERZY WINDYGA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Współistnienie mutacji typu Leiden z haplotypem HR2 genu czynnika V Coexistance of the Leiden mutation with the HR2 haplotype in the factor V gene
tom
35
zeszyt
1
strona
89

JERZY WINDYGA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, EWA STEFAŃSKA, KSENIA BYKOWSKA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Zwiększona aktywność czynnika VIII a żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Increased activity of factor VIII and venous thromboembolism
tom
33
zeszyt
4
strona
475

KSENIA BYKOWSKA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, JERZY WINDYGA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Polimorfizm Val34Leu czynnika XIII a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej The factor XIII Val34Leu polymorphism and the risk of venous thromboembolism