Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
41
zeszyt
4
strona
535

KATARZYNA GUZ1, JUSTYNA SMOLARCZYK-WODZYŃSKA1, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA2,
JUSTYNA JÓŁKOWSKA-BARANIAK2, AGNIESZKA ORZIŃSKA1, JOANNA SKULIMOWSKA3,
JADWIGA SAWECKA, MONIKA KRASZEWSKA, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, BARBARA NASIŁOWSKA-ADAMSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, JACEK WACHOWIAK, MICHAŁ WITT, EWA BROJER

Ocena chimeryzmu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych przy pomocy metody RQ-PCR – standaryzacja metody i porównanie z techniką STR-PCREvaluation of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using the RQ-PCR method – its standardization and comparison with the STRPCR method
tom
38
zeszyt
2
strona
249

LIDIA GIL, JAN STYCZYŃSKI, JERZY WOJNAR, KRZYSZTOF KAŁWAK, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Leczenie immunosupresyjne w przewlekłej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi. Standardy postępowania: Raport grupy roboczej, Warsztaty Transplantologiczne, Warszawa 2006 Immunosuppressive therapy in chronic graft-versus-host disease. Recommendations of Working Group, Transplant Workshop, Warsaw 2006
tom
34
zeszyt
4
strona
495

BOŻENA MARIAŃSKA, B. NASIŁOWSKA, A. SZCZEPIŃSKI, Z. KAŁUŻNY

Skuteczność programu IDA-FLAG w terapii ostrych białaczek pierwotnie opornych na leczenie i nawrotowych - doniesienie wstępne Effectiveness of IDA-FLAG regimen in the treatment of primary refractory and relapsing acute leukaemias - first report
tom
34
zeszyt
3
strona
361

DARIUSZ KATA, JERZY HOŁOWIECKI, JERZY WOJNAR, BOŻENA MARIAŃSKA

Izolowane pozaszpikowe wznowy u chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego - opis 2 przypadków Isolated extramedullary relapses in patients with acute lymphoblastic leukaemia after allogeneic bone marrow transplantation - a report of 2 cases
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
33
zeszyt
3
strona
351

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, JOLANTA WOŹNIAK, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, BOŻENA MARIAŃSKA

Zastosowanie filtrów antyleukocytarnycb do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood
tom
32
zeszyt
4
strona
429

BOŻENA MARIAŃSKA, BARBARA NASIŁOWSKA, DANIEL APEL

Całkowita hematologiczna i molekularna remisja u chorej z drugą wznową ostrej białaczki limfoblastycznej (OBL) bcr/abl-dodatniej leczonej STI 571 Complete hematological and molecular remission in a patient with acute lymphoblastic leukemia (ALL) bcr/abl positive in second relapse treated with STI 571
tom
31
zeszyt
1
strona
25

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, URSZULA PODSTAWKA, DANIEL APEL, BOŻENA MARIAŃSKA, JAN SABLIŃSKI

Sedymentacja jako efektywna metoda wstępnej izolacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej Sedimentation as effective method of preliminary isolation of stem cells from cord blood