Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
75

Agnieszka Wierzbowska, Magdalena Czemerska

Ostra białaczka szpikowa u osób w wieku podeszłymAcute myeloid leukemia in the elderly people
tom
43
zeszyt
1
strona
48

Jan Styczyński, Lidia Gil, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Beata Piątkowska-Jakubas, Krzysztof Kałwak, Jacek Wachowiak, Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Drabko, Tomasz Czerw, Mieczysław Komarnicki

Zasady postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji SzpikuStrategy of management in Epstein-Barr virus infections in hematology, oncology and transplantology. Guidelines of Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers
tom
42
zeszyt
4
strona
661

MAGDALENA CZEMERSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, AGNIESZKA PLUTA, ANNA WOLSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – nowy marker angiogenezy w ostrej białaczce szpikowej (AML)Osteopontin – a new angiogenic factor which correlates with circulating endothelial cells in acute myeloid leukemia (AML)
tom
42
zeszyt
2
strona
227

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ALEKSANDRA GOŁOS

Nowe strategie leczenia poremisyjnego ostrej białaczki szpikowej u dorosłychNew postremission strategies in acute myeloid leukemia in adults
tom
42
zeszyt
1
strona
5

ALEKSANDRA GOŁOS, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Znaczenie aberracji cytogenetycznych i molekularnych w biologii ostrej białaczki szpikowejThe role of cytogenetic and molecular abnormalities in the biology of acute myeloid leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
453

MAGDALENA CZEMERSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – białko regulujące angiogenezę i rozwój nowotworówOsteopontin – regulator of angiogenesis and tumorigenicity
tom
41
zeszyt
3
strona
371

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGNIESZKA PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych według wytycznych European LeukemiaNetStandards of diagnostic and treatment procedures in adult patients with acute myeloid leukemia according to European LeukemiaNet
tom
40
zeszyt
3
strona
621

MAGDALENA CZEMERSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK

Ocena ekspresji naczniowo-środbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w komorkach nowotworowych oraz osoczowego stężenia VEGF i łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) u chorych na ostrą białaczkę szpikowąEvaluation of intracellular vascular endothelial growth factor (VEGF) expression in leukemic blasts and plasma concentration of VEGF and placental growth factor (PlGF) in patients with acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
4
strona
639

AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Postępy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłychRecent developments in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
1
strona
87

EWA ROBAK, MONIKA KIERSTAN, ANNA SYSA-JEDRZEJOWSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na układowy toczeń rumieniowaty a aktywność kliniczna Circulating endothelial cells in peripheral blood of patients with systemic lupus erythematosus and disease activity
tom
39
zeszyt
1
strona
73

ANNA KORYCKA, MICHAŁ PLEWKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, MARTA ZUBKOWICZ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ- KUŚ, AGNIESZKA PLUTA, MARIA KRZEMIŃSKA-PAKUŁA , TADEUSZ ROBAK

Ocena efektywności izolacji komórek CD34+ i CD133+, uzyskanych ze szpiku kostnego chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego The evaluation of efficacy of bone marrow CD34+ and CD133+ cells, isolated from patients with acute myocardial infarction
tom
38
zeszyt
2
strona
249

LIDIA GIL, JAN STYCZYŃSKI, JERZY WOJNAR, KRZYSZTOF KAŁWAK, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Leczenie immunosupresyjne w przewlekłej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi. Standardy postępowania: Raport grupy roboczej, Warsztaty Transplantologiczne, Warszawa 2006 Immunosuppressive therapy in chronic graft-versus-host disease. Recommendations of Working Group, Transplant Workshop, Warsaw 2006
tom
38
zeszyt
2
strona
163

MAGDALENA WOŹNIACKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Angiogeneza w zespołach mielodysplastycznych Angiogenesis in myelodysplastic syndromes
tom
38
zeszyt
1
strona
75

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGNIESZKA PLUTA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, BARBARA CEBULA, EWA ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Kinetyka krążących komórek śródbłonka i ich apoptoza jako wykładnik odpowiedzi na leczenie u chorych na ostrą białaczkę szpikową Kinetics and apoptotic profile of circulating endothelial cells as an indicator of response to treatment in acute myeloid leukemia patients
tom
37
zeszyt
4
strona
581

AGNIESZKA PLUTA, PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Ekspresja białek p73 i p53 w komórkach białaczkowych a całkowite przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową Expression of p73 and p53 proteins in leukemic cells and survival of acute myeloid leukemia patients
tom
35
zeszyt
1
strona
15

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA SOBCZAK-PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Trombospondyna-1 i jej znaczenie w biologii nowotworów układu krwiotwórczego Thrombospondin-1 and its role in the biology of hematological malignancies
tom
34
zeszyt
2
strona
169

AGNIESZKA SOBCZAK-PLUTA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, EWA LECH-MARAŃDA, TADEUSZ ROBAK

Zapobieganie reaktywacji i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych Prophylaxis and treatment of cytomegalovirus (CMV) infection in patients after stem cell transplantation
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
34
zeszyt
1
strona
21

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Biologia i leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej Ph+ / BCR-ABL+ u dorosłych Biology and treatment of adult acute lymphoblastic leukemia Ph+ / BCR-ABL+
tom
33
zeszyt
2
strona
153

TADEUSZ ROBAK, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfatycznej Stem-cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia
tom
33
zeszyt
1
strona
5

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Angiogeneza i jej znaczenie w biologii ostrej białaczki szpikowej Angiogenesis and its role in the biology of acute myelogenous leukemia
tom
32
zeszyt
2
strona
165

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie cefepimu w monoterapii lub w skojarzeniu z amikacyną w empirycznym leczeniu gorączki u chorych z neutropenią Cefepime in monotherapy or in combination with amikacine as the empirical treatment of febrile neutropenic patients
tom
32
zeszyt
1
strona
97

JADWIGA JARKOWSKA-KOZŁOWSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BEATA JANASIK

Znaczenie markera osteolizy - telopeptydu b-CTx w monitorowaniu progresji klonalnej limfoproliferacji typu MGUS w kierunku szpiczaka mnogiego Significance of telopeptide b-CTx - osteołytic marker for monitoring progression of clonal lymphoproliferation type MGUS to multiple myeloma