Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
99

Jacek Roliński, Marcin Pasiarski, Iwona Hus, Stanisław Góźdź

Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąPrevention and treatment of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
44
zeszyt
2
strona
93

Tadeusz Robak

Przewlekła białaczka limfocytowa u ludzi starszychChronic lymphocytic leukemia in older patients
tom
43
zeszyt
3
strona
271

Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Sławomira Kyrcz-Krzemień

Nowe markery prognostyczne przewlekłej białaczki limfocytowej badane metodą immunofenotypizacjiNew prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia diagnosed using an immunophenotypic method
tom
43
zeszyt
2
strona
215

Iwona Hus, Magdalena Wasiak, Justyna Miłczek, Jacek Roliński

Generacja komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową przy użyciu GM-CS CS F, IL-4 i TN TN F nie indukuje ich właściwości tolerogennychGeneration of dendritic cells from peripheral blood monocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia using GM-CSF, IL-4 and TNF does not induce their tolerogenic properties
tom
43
zeszyt
2
strona
146

Ewa Wąsik-Szczepanek

Czynnik martwicy guza i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)Tumor necrosis factor and its role in chronic lymphocytic leukemia (CLL)
tom
42
zeszyt
4
strona
709

KRZYSZTOF JAMROZIAK, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, DOROTA JESIONEK-KUPNICKA, EWA KALINKA-WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Chłoniak Hodgkina jako wariant zespołu Richtera w przewlekłej białaczce limfocytowej: opis serii przypadkówHodgkin lymphoma variant of Richter’s syndrome: case series
tom
42
zeszyt
4
strona
681

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA ROGUCKA-SZEMRAJ, JANUSZ SZEMRAJ, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie polimorfizmu rs4938723 w regionie paromotorowym pri-miR-34b/c w przewlekłej białaczce limfocytowejSignificance of rs4938723 polymorphism in the promoter region of pri-miR- 34b/c in chronic lymphocytic leukemia
tom
42
zeszyt
4
strona
669

ANNA KORYCKA-WOŁOWIE, ALEKSANDRA KOTKOWSKA, EWA WAWRZYNIAK, JERZY Z. BŁOŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Czy aberracje chromosomowe wykryte metodą cytogenetyki klasycznej z użyciem DSP30 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową mają znaczenie kliniczne? – wyniki wstępneDo chromosomal aberrations detected in chronic lymphocytic leukemia patients by conventional cytogenetics with DSP30 have the clinical significance? – preliminary results
tom
42
zeszyt
3
strona
343

TADEUSZ ROBAK

Rzadsze przewlekłe białaczki limfoidalneRarer chronic lymphoid leukemias
tom
42
zeszyt
2
strona
315

ANNA WOLSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ ligandów receptorów Toll-podobnych TLR7 i TLR9 na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of Toll-like receptors’ TLR7 and TLR9 ligands on the cells of chronic lymphocytic leukemia in vitro
tom
42
zeszyt
2
strona
251

JUSTYNA DZIETCZENIA, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, DARIUSZ WOŁOWIEC,
ALEKSANDRA BUTRYM, EWA STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Bendamustyna +/– rytuksymab w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwaEfficacy of bendamustine +/– rituximab in the treatment of chronic lymphocytic leukemia – single center experience and literature review
tom
42
zeszyt
1
strona
75

STANISŁAW POTOCZEK, DARIUSZ WOŁOWIEC, BOŻENA JAŹWIEC, KATARZYNA KAPELKO-
SŁOWIK, DONATA URBANIAK-KUJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, ANNA KORYCKA-
WOŁOWIEC

Apoptoza spontaniczna i indukowana przez inhibitor kinazy fosfatydyloinozytolu 3 LY-294002 oraz ekspresja białka p27Kip1 w limfocytach przewlekłej białaczki limfocytowejSpontaneous and phosphatidylinositol-3 kinase inhibitor LY294002-induced apoptosis and p27Kip1 expression in chronic lymphocytic leukemia cells
tom
42
zeszyt
1
strona
53

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowejCurrent options of treatment of the chronic lymphocytic leukemia
tom
42
zeszyt
1
strona
43

PIOTR STELMACH, JERZY Z. BŁOŃSKI

Zaburzenia odporności i powikłania infekcyjne u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąThe immunodeficiency and infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
557

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivoCytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo
tom
41
zeszyt
4
strona
483

Chronic lymphocytic leukaemia – CLL – Autoimmune complications – Paraneoplastic pemphigus

Niehematologiczne powikłania autoimmunizacyjne przewlekłej białaczki limfocytowejNon-hematological autoimmune complications in chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
473

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA SZEMRAJ, TADEUSZ ROBAK

Małopłytkowość immunologiczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejImmune thrombocytopenia as complication of chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
463

ELŻBIETA ISKIERKA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna jako powikłanie przewlekłej białaczki limfocytowejAutoimmune hemolytic anemia complicating chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
3
strona
433

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Biologia i rokowanie w przewlekłej białaczce limfocytowejBiology and prognosis in chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
239

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

ZAP-70 i jego rola w nowotworach układu krwiotwórczegoSignificance of ZAP-70 in hematologic malignancies
tom
41
zeszyt
1
strona
89

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, WITOLD PREJZNER, HANNA MAKUCH-ŁASICA, PIOTR TRZONKOWSKI, MIROSŁAW MAJEWSKI, ANDRZEJ HELLMANN

Białaczka włochatokomórkowa oraz gammapatia monoklonalna u pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytowąIncidence of hairy cell leukemia and monoclonal gammapathy in a patient with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
1
strona
79

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, EDYTA CICHOCKA, ELŻBIETA IŁENDO, RADOSŁAW JAWOROWSKI, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO

Komórki supresyjne z linii mieloidalnej są obecne we krwi pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąMyeloid-derived suppressor cells present in the peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
1
strona
65

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI1

Cytotoksyczne działanie nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej ex vivoCytotoxic effect of New etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 on chronic lymphocytic leukemia cells ex vivo
tom
41
zeszyt
1
strona
45

ALEKSANDRA KOTKOWSKA, EWA WAWRZYNIAK, JERZY Z. BŁOŃSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Ocena przydatności cytogenetyki klasycznej z użyciem oligonukleotydu CpG (DSP30) do wykrywania aberracji chromosomowych o znaczeniu prognostycznym u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – wyniki wstępneEvaluation of the application of conventional cytogenetic using oligonucleotide CpG (DSP30) for detection of prognostic value chromosomal abnormalities in patients with chronic lymphocytic leukemia – preliminary results
tom
40
zeszyt
4
strona
887

ANITA ZABOROWSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, IDA FRANIAKPIETRYGA, JERZY Z. BŁOŃSKI, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z analogami nukleozydow purynowych na przeżywalność oraz apoptozę komorek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of bendamustine used either alone or in combination with purine nucleoside analogues on the viability and apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells in culture in vitro
tom
40
zeszyt
2
strona
209

DARIUSZ WOŁOWIEC

Czynniki rokownicze i predykcyjne w przewlekłej białaczce limfocytowejPrognostic and predictive factors in chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
40
zeszyt
1
strona
55

IDA FRANIAK-PIETRYGA, MAREK MIROWSKI, EWA LECH-MARAŃDA,
TADEUSZ ROBAK

Profil ekspresji genów w przewlekłej białaczce limfocytowej określany techniką mikromacierzyMicroarray gene expression profiling in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
1
strona
35

AGNIESZKA GAJEWSKA

Rola receptora BCR (B-cell receptor) w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B (PBL-B)The role of BCR (B-cell receptor) in the development of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
39
zeszyt
4
strona
585

TADEUSZ ROBAK

Leczenie rzadszych postaci przewlekłych białaczek limfoidalnych – stan obecny i nowe horyzontyTreatment of rarer chronic lymphoid leukemias – current status and new horizons
tom
39
zeszyt
3
strona
503

RAFAŁ MAŁECKI, JOANNA KLUZ, PAWEŁ ALEXEWICZ, RAJMUND ADAMIEC

Wtórne zapalenia naczyń w przebiegu chorób hematologicznych – opis przypadkówSecondary vasculitis in the course of hematological disorders – a case report
tom
39
zeszyt
3
strona
443

ALEKSANDRA PALACZ, ANNA KORYCKA

Diagnostyczne i rokownicze znaczenie badań cytogenetycznych w przewlekłej białaczce limfocytowejThe diagnostic and prognostic implication of cytogenetic studies in chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
197

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, DOROTA KOCZKODAJ

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its role in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
153

IWONA HUS

Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
4
strona
473

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Rituximab w leczeniu opornej małopłytkowości immunologicznej u dwóch chorych z przewlekłą białaczką limfatycznąRituximab in therapy of refractory immune thrombocytopenia in two patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
2
strona
213

ZOFIA SZEMRAJ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Antygen CD38 jako czynnik prognostyczny w B-komórkowej przewlekłej białaczce limfocytowej Prognostic role of CD38 antigen in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
1
strona
63

DARIUSZ WOŁOWIEC, GRZEGORZ GANCZARSKI, BOŻENA JAŹWIEC, STANISŁAW POTOCZEK, DONATA URBANIAK-KUJDA, JAROSŁAW DYBKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja B-LyS oraz apoptoza komórek przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej indukowana inhibitorem kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (LY294002) B-LyS expression and phosphatidylinositol-3 kinase inhibitor LY294002-induced apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
36
zeszyt
3
strona
327

DARIUSZ WOŁOWlEC, DONATA URBANIAK-KUJDA, JAROSŁAW DYBKO, BOŻENA JAŹWIEC, BEATA TOMASZEWSKA-TOPORSKA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, STANISŁAW POTOCZEK, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Badania zmienności surowiczego poziomu syndekanu, VEGF i bFGF u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego Variability of serum levels of syndecan, VEGF and bFGF in patients with early B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
35
zeszyt
2
strona
267

ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, PIOTR SMOLEWSKI, ILONA SEFERYŃSKA, RENATA MARYNIAK, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Współistnienie białaczki włochatokomórkowej i przewlekłej białaczki limfatycznej - opis przypadku Coexistence of hairy cell leukemia and chronic lymphocytic leukemia - a case report
tom
35
zeszyt
1
strona
15

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA SOBCZAK-PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Trombospondyna-1 i jej znaczenie w biologii nowotworów układu krwiotwórczego Thrombospondin-1 and its role in the biology of hematological malignancies
tom
34
zeszyt
4
strona
395

TADEUSZ ROBAK

Czynniki prognostyczne w przewlekłej białaczce limfatycznej Prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia
tom
34
zeszyt
3
strona
287

ZOFIA MONIKA RUPNIEWSKA, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK

Stymulator limfocytów B z rodziny czynnika martwicy nowotworów i jego rola w regulacji komórki B B-lymphocyte stimulator (BLyS) a tumor necrosis factor family member in B cell regulation
tom
33
zeszyt
3
strona
323

MAŁGORZATA KOWAL, JACEK ROLIŃSKI, ANNA DMOSZYŃSKA, ANDRZEJ BORZĘCKI, HALINA BORZĘCKA, GERARD KEITH

Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
33
zeszyt
2
strona
169

ZOFIA MONIKA RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część III. Delecje chromosomu 11q22.3-q23.1. Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia Part III. Deletions of chromosome bands 11q22.3-q23.1.
tom
33
zeszyt
2
strona
153

TADEUSZ ROBAK, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfatycznej Stem-cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia
tom
32
zeszyt
3
strona
267

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część II. Aberracje chromosomu 12 Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia Part II. Chromosome 12 aberrations
tom
32
zeszyt
3
strona
255

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część I. Przypuszczalne pierwotne zmiany genetyczne Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. Part I. Putative primary genetic events
tom
31
zeszyt
3
strona
259

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Rola domniemanego antygenu w etiopatogenezie przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej The role of a putative antigen in the aetiopathogenesis of B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
31
zeszyt
2
strona
145

DARIUSZ WOŁOWIEC, KRYSTYNA SĘDEK, IWONA URBANOWICZ-KACHNOWICZ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Aktywność podziałowa i ekspresja białek regulacyjnych cyklu komórkowego w limfocytach przewlekłej białaczki limfatycznej stymulowanych TP A Proliferative activity and expression of cell cycle regulatory proteins in chronic lymphocytic leukemia lymphocytes: stimulatory effect of TP A