Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
44
zeszyt
2
strona
110

Anna Dmoszyńska

Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w starszym wieku niebędących kandydatami do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (autoSCT)Treatment of patients with multiple myeloma not candidates to autologous stem cell transplantation (autoSCT)
tom
44
zeszyt
1
strona
58

Zofia Szemraj-Rogucka, Janusz Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak

CD38 gene polymorphisms and genetic predisposition to multiple myelomaPolimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
tom
44
zeszyt
1
strona
3

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa Lech-Marańda, Joanna Mańko, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Jamroziak, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki, Krzysztof Giannopoulos

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013Guidelines of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2013
tom
44
zeszyt
1
strona
1

Krzysztof Giannopoulos

Artykuł redakcyjny: Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013Editorial: Guidelines of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2013
tom
43
zeszyt
4
strona
326

Michalina Krydel

Hepcydyna w patogenezie niedokrwistości w przebiegu szpiczaka plazmocytowegoHepcidin in pathogenesis of anaemia in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
3
strona
258

Sebastian Giebel, Maria Saduś-Wojciechowska

Rola terapii podtrzymującej z zastosowaniem leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowegoThe role of maintenance treatment with immunomodulatory drugs in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
2
strona
201

Maria Kraj, Barbara Kruk, Monika Prochorec-Sobieszek

wyS erum immunoglobulin heavy/light chain (HLC) and free light chain (FLC) concentrations at diagnosis in multiple myeloma and IgM malignant lymphoma patients with survival exceeding 10 yearsStężenia w surowicy wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych (FLC) i łańcuchów lekkich związanych z łańcuchem ciężkim (HLC), w chwili rozpoznania choroby u chorych na szpiczaka plazmocytowego i chłoniaka złośliwego IgM z czasem przeżycia ponad 10 lat
tom
43
zeszyt
2
strona
173

Grzegorz Charliński, Grzegorz Ostrowski, Elżbieta Wiater

Leki immunomodulujące oraz inhibitory proteasomów w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerekImmunomodulatory drugs and proteasome inhibitors in the treatment of multiple myeloma patients with renal failure
tom
43
zeszyt
2
strona
155

Agnieszka Kostur, Halina Ostrowska, Agnieszka Kulczyńska, Marzenna Galar, Janusz Kłoczko

Aktywność proteasomu 20S w osoczach pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowymPlasma proteasome 20S activity in patients with newly diagnosed multiple myeloma
tom
43
zeszyt
2
strona
122

Maria Kraj, Barbara Kruk, Andrzej Szczepiński, Krzysztof Warzocha

Comparison of immunoglobulin free light chain (FLC), heavy chain/light chain (HLC) assays and immunofixation (IFE) in assessment of remission in multiple myelomaPorównanie metod ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (FLC), HevyliteTM (HLC) i immunofiksacji (IFE) w ocenie remisji choroby w szpiczaku plazmocytowym
tom
43
zeszyt
1
strona
68

Joanna Zaleska, Krzysztof Giannopoulos

Immunotherapeutical approaches for multiple myelomaImmunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
tom
42
zeszyt
4
strona
689

MARIA KRAJ, BERNADETA CEGLAREK, MONIKA CHEŁSTOWSKA, TOMASZ SZPILA, RENATA HAGEDORNA-TRONINA, RYSZARD POGŁÓD, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA, KRZYSZTOF WARZOCHA, RENATA MARYNIAK, BARBARA KRUK

Transformacja plazmoblastyczna i pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego u chorych leczonych talidomidemPlasmablastic transformation and extramedullary disease progression in multiple myeloma patients treated with thalidomide
tom
42
zeszyt
4
strona
639

JOLANTA RYGIER, BEATA GRYGALEWICZ, PAULINA KRAWCZYK, ANNA PASTWIŃSKA, RENATA WORONIECKA, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA

Poszukiwanie aberracji cytogenetycznych w szpiczaku plazmocytowym na podstawie analizy kariotypowej i c-Ig-FISH w plazmocytachCytogenetics aberrations in plasma cell myeloma on the basis of karyotyping and c-Ig-FISH analysis of plasma cells
tom
42
zeszyt
3
strona
473

DOMINIK DYTFELD, BARBARA PIEŃKOWSKA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia szpiczaka mnogiegoThe role of cytogenetics in individualization of multiple myeloma treatment
tom
42
zeszyt
2
strona
273

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, ANDRZEJ SZCZEPIŃSKI

Correlation of serum immunoglobulin free light chain quantification with serum and urine immunofixation in monoclonal gammopathiesKorelacja wyników oznaczeń ilościowych wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych w surowicy z wynikami immunofiksacji białek surowicy i moczu w gammapatiach monoklonalnych
tom
42
zeszyt
2
strona
257

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Evaluation of IgG, IgA and IgM monoclonal and biclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin κ/λ ratios – Hevylite assay versus immunofixationOcena IgG, IgA i IgM monoklonalnej i biklonalnej gammapatii metodą nefelometrycznego oznaczania stosunku κ/λ indywidualnych immunoglobulin – Test Hevylite versus immunofiksacja
tom
41
zeszyt
4
strona
513

BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Zaburzenia cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku plazmocytowymCytogenetic and molecular aberrations in plasma cell myeloma
tom
41
zeszyt
2
strona
271

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, BARBARA KRUK, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA

Seven – year to 33-year survivals in multiple myelomaSiedmioletnie do 33-letnie przeżycia w szpiczaku plazmocytowym
tom
40
zeszyt
3
strona
763

ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA KRAJ, ADAM WALTER-CRONECK, JAN WALEWSKI, JOANNA MAŃKO, DOMINIK DYTFELD, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowegoRecommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
39
zeszyt
2
strona
163

MARIA KRAJ

Wpływ nowych leków przeciwszpiczakowych na chorobę kości Multiple myeloma bone disease and novel anti-myeloma agents
tom
39
zeszyt
2
strona
145

IRENA FRYDECKA,,*, AGATA KOSMACZEWSKA,*, MAREK KIEŁBIŃSKI, STANISŁAW POTOCZEK

Ekspresja i funkcja antygenu CD28 w szpiczaku plazmocytowym CD28 expression and function in multiple myeloma
tom
39
zeszyt
2
strona
139

ANNA DMOSZYŃSKA , KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola talidomidu i innych leków immunomodulujących w leczeniu szpiczaka plazmocytowego The role of thalidomide and other immunomodulatory drugs in multiple myeloma therapy
tom
38
zeszyt
1
strona
27

EWA ŁUKSZA, JANUSZ KŁOCZKO

Powikłania zakrzepowe u chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych Thalidomidem Deep venous thrombosis in patients with multiple myeloma treated with Thalidomide
tom
35
zeszyt
3
strona
343

ANNA DMOSZYŃSKA, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - 18 lat doświadczeń Role of high dose chemotherapy and peripheral blood stem cells transplantation in multiple myeloma - 18 years of experience
tom
35
zeszyt
2
strona
227

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, STANISŁAW MAJ, JAN PAWLIKOWSKI, URSZULA SOKOŁOWSKA, JANUSZ SZCZEPANIK

Długotrwale badania porównawcze skuteczności i bezpieczeństwa kwasu zoledronowego i pamidronianu w leczeniu szpiczakowej choroby kości Long-term efficacy and safety of zoledronic acid compared with pamidronate in the treatment of myeloma bone disease
tom
34
zeszyt
1
strona
107

PIOTR CENTKOWSKI, MARIA KRAJ, BARBARA KRUK

Stężenia osteoprotegeryny w surowicy chorych na szpiczaka plazmocytowego nie są obniżone Serum osteoprotegerin levels are not reduced in multiple myeloma patients
tom
34
zeszyt
1
strona
97

ELŻBIETA KISIEL, KATARZYNA PONIEWIERSKA-JASAK, MARZENA WĄTEK

Zespół niskiej trójjodotyroniny w szpiczaku mnogim Sick euthyroid syndrome in patients with multiple myeloma
tom
33
zeszyt
1
strona
93

MAŁGORZATA WACH, WOJCIECH LEGIEĆ, DARIUSZ JAWNIAK, MARIA CIOCH, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA MAŁEK, MAREK HUS, JOANNA MAŃKO, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, ANETA GORĄCY, WALDEMAR TOMCZAK, ANNA DMOSZYŃSKA

Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience
tom
33
zeszyt
1
strona
29

RYSZARD POGŁÓD

Cząstki adhezyjne w szpiczaku plazmocytowym Adhesion molecules in multiple myeloma
tom
32
zeszyt
3
strona
337

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, STANISŁAW MAJ

Długie przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych interferonem Long - term survival of multiple myeloma patients treated with interferon
tom
31
zeszyt
4
strona
407

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, DARIUSZ JAWNIAK, ANDRZEJ FIDOR

Monoterapia talidomidem chorych z oporną lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego Thalidomide monotherapy of patients with refractory and relapsed multiple myeloma
tom
31
zeszyt
4
strona
379

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, JAN PAWLIKOWSKI, STANISŁAW MAJ

The effect of long-term pamidronate treatment on skeletal morbidity in advanced multiple myeloma Wpływ długotrwałego leczenia pamidronianem na chorobę kości w zaawansowanym szpiczaku plazmocytowym
tom
31
zeszyt
3
strona
297

DARIUSZ JAWNIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, ANETA GORĄCY

Ekspresja antygenów CD28, CD40 i CD44 na komórkach szpiczaka plazmocytowego i nienowotworowych plazmocytach Expression of CD28, CD40 and CD44 on the malignant and normal plasma cells
tom
31
zeszyt
2
strona
187

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, ANDRZEJ SZEREJ

Skuteczna terapia talidomidem, chorego z pierwotnie opornym na chemioterapię szpiczakiem plazmocytowym Effective thalidomide therapy of a patient with primarily resistant to chemotherapy multiple myeloma