Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
2
strona
99

Tadeusz Robak

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowejMonoclonal antibodies for the treatment of chronic lymphocytic leukemia
tom
43
zeszyt
1
strona
48

Jan Styczyński, Lidia Gil, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Beata Piątkowska-Jakubas, Krzysztof Kałwak, Jacek Wachowiak, Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Drabko, Tomasz Czerw, Mieczysław Komarnicki

Zasady postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji SzpikuStrategy of management in Epstein-Barr virus infections in hematology, oncology and transplantology. Guidelines of Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers
tom
42
zeszyt
2
strona
339

KAROLINA ŁOPACKA-SZATAN, ANETA DOBRZYŃSKA-RUTKOWSKA, ANNA TWARDOSZ, ELśBIETA STAROSŁAWSKA

ŚródmiąŜszowa choroba płuc w trakcie terapii R-CHOP – opis przypadkuInterstitial pneumonitis during treatment with R-CHOP – a case report
tom
42
zeszyt
2
strona
335

KATARZYNA KOŚCIÓW, KATARZYNA DULIK, DARIUSZ WOSZCZYK

Polineuropatia obwodowa jako powikłanie leczenia rytuksymabemPeripheral neuropathy as a complication of rituksimab therapy
tom
42
zeszyt
2
strona
309

LIDIA POPŁAWSKA, JOANNA ROMEJKO-JAROSIŃSKA, BEATA OSTROWSKA, KATARZYNA DOMAŃSKA-CZYś, EWA PASZKIEWICZ-KOZIK, JAN WALEWSKI

Wpływ leczenia przedprzeszczepowego rytuksymabem na przeŜycie po autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka rozlanego z komórek BImpact of rituximab in pre-transplant treatment on survival after autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
40
zeszyt
2
strona
159

ANDRZEJ DEPTAŁA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskichMaintenance therapy in indolent non Hodgkin’s lymphomas
tom
39
zeszyt
2
strona
179

TADEUSZ ROBAK

Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej Novel drugs in chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
125

DANIEL CATOVSKY

Aktualne zasady leczenia PBL Current issues on the management of CLL
tom
38
zeszyt
4
strona
473

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Rituximab w leczeniu opornej małopłytkowości immunologicznej u dwóch chorych z przewlekłą białaczką limfatycznąRituximab in therapy of refractory immune thrombocytopenia in two patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
37
zeszyt
4
strona
593

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Severe immune thrombocytopenic purpura in a patient with chronic granulomatous disease Małopłytkowość immunologiczna o ciężkim przebiegu klinicznym u chorej z przewlekłą chorobą ziarniniakową
tom
37
zeszyt
2
strona
255

ELŻBIETA KISIEL, ILONA SEFERYŃSKA, MONIKA CHEŁSTOWSKA, IZABELLA KOPEĆ, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zastosowanie rituximabu w leczeniu cytopenii autoimmunologicznych – przypadki kliniczne The use of rituximab in the treatment of autoimmune cytopenias – case reports