Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
425

ELśBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Metody inaktywacji czynników chorobotwórczych w składnikach krwiMethods of pathogen inactivation in blood products
tom
42
zeszyt
2
strona
285

MARIA KRAJ

Białaczka plazmocytowaPlasma cell leukemia
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
41
zeszyt
4
strona
513

BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Zaburzenia cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku plazmocytowymCytogenetic and molecular aberrations in plasma cell myeloma
tom
41
zeszyt
2
strona
117

MARIA CIOCH

Znaczenie autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogiThe significance of autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
501

JERZY WINDYGA

Osoczopochodne koncentraty czynników krzepnięciaPlasma derived clotting factor concentrates
tom
40
zeszyt
2
strona
363

WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK

Zasady rozpoznawania i leczenia amyloidozy AL.Principles of diagnosis and therapy of AL amyloidosis
tom
40
zeszyt
2
strona
305

WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK

Aktualne wskazania do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystychCurrent indications for the transplantation of hematopoietic stem cells
tom
40
zeszyt
2
strona
145

KRZYSZTOF WARZOCHA

Chłoniaki indolentneIndolent lymphomas
tom
37
zeszyt
1
strona
75

ALEKSANDRA ROSIEK, LECH RZYMKIEWICZ, KATARZYNA OWCZARSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Ocena następstw wieloletniego oddawania krwi, osocza i koncentratów krwinek płytkowych Conseąuences of long — term plasma, platelet and whole blood donating
tom
36
zeszyt
1
strona
107

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Zakrzepowa plamica małopłytkowa skutecznie leczona splenektomią - opis przypadku Splenectomy is effective treatment of recurrent thrombotic thrombocytopenic purpura - a case report
tom
35
zeszyt
3
strona
409

DARIUSZ KATA, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, KRYSTYNA JAGODA, JERZY HOŁOWIECKI

Przypadek agresywnej pierwotnej niewydzielającej białaczki plazmatycznokomórkowej z nietypową ekspresją antygenów swoistych dla linii granulo-monocytowej A case of aggressive primary nonsecretory plasma cell leukemia with unusual expression of the antigens specific for granulo-monocytic lineage
tom
31
zeszyt
4
strona
345

ANDRZEJ PLUTA, JOLANTA STARZAK-GWÓŹDŹ, MAREK DUDZIŃSKI

Postępy w leczeniu białaczki plazmocytowej Advances in the treatment of plasma cell leukemia
tom
31
zeszyt
3
strona
297

DARIUSZ JAWNIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, ANETA GORĄCY

Ekspresja antygenów CD28, CD40 i CD44 na komórkach szpiczaka plazmocytowego i nienowotworowych plazmocytach Expression of CD28, CD40 and CD44 on the malignant and normal plasma cells